Universitat Internacional de Catalunya

Teoria i Pràctica de la Restauració del Patrimoni Arquitectònic

Teoria i Pràctica de la Restauració del Patrimoni Arquitectònic
3
12354
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Per a qualsevol consulta us podeu dirigir als professors:

Prof. Dr. Josep Lluis i Ginovart - jlluis@uic.es

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L'assignatura consta a:

- Introduir els coneixements bàsics per iniciar-se al la lectura
- Coneixement general de les tècniques constructives dels edificis existents
- Aprendre una metodologia de diagnòstic i anàlisi de l'estat de servei d'un edifici
- Avaluació constructiva d'un edifici, i de les seves patologies
- Criteris de reparació i d'intervenció sobre patologies existents a la edificacions

Objectius

- Definir el Patrimoni i la intervenció al Patrimoni

- Analitzar l'evolució de la protecció i la intervenció del Patrimoni Monumental

- Comprendre l’àmbit Normatiu actual de la protecció del Patrimoni

- Apreciar les construccions històriques: Arcs, voltes, cúpules

- Analitzar i diagnosticar un immoble com element patrimonial

- Aplicar les metodologies per l'avaluació d'un edifici en les intervencions de restauració al Patrimoni.

Competències

 • 34-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
 • 40 - Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
 • 48 - Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • 49 - Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • 51 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • 54 - Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
 • 55 - Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • 56 - Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.

Continguts

1. Teoria del patrimoni arquitectònic
1.1 Definició de Patrimoni
1.2 Definició de Intervenció de Restauració

2. La protecció del patrimoni edificat a Espanya i Catalunya
2.1 Protecció i Legislació del Patrimoni a Espanya
2.2 Protecció i Legislació del Patrimoni a Catalunya

3. L’execució del restauro a Espanya i Catalunya
3.1 La restauració a España (1300-1900)
3.2 La restauració a España (1900-1975)
3.3 La restauració a España (1975-2010)
3.4 La restauració a Catalunya (1300-1900)
3.5 La restauració a Catalunya (1900-1975)
3.6 La restauració a Catalunya (1975-2010)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula- Activitats introductòries: presentació del curs

- Presentacions/exposicions: exposició del temari de curs

- Treballs: treball de recerca de mètodes constructius

- Pràctiques a laboratoris: treballs sobre una edificació existent

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
Classe participativa
Estudi individuals o en grup
Tutories
Classe pràctica
34-T 35-T 40 48 49 50 51 53 54 55 56 57 3

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació: L'esquema d'avaluació que utilitzarem durant el curs, utilitzarà el criteri d'avaluació continuada al llarg del quadrimestre. El sistema es basa en valorar el treball de curs que corresponen al 80% de la qualificació, i les proves objectives amb preguntes curtes, que equivalents al 20% mitjançant una prova final.

Bibliografia i recursos

Bibliografia

* Bonelli, Roberto. (1995). Scritti sul restauro e sulla critica architettonica, Scuola di specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti, Università degli studi di Roma

“La Sapienza”. Roma: Bonsignori

* Brandi, Cesare. (1963). Teoria del restauro Roma: Edizioni di storia e letteratura. Teoría de la restauración. Madrid: Alianza (1988).

* Carbonara, G. (1997). Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti. Napoli: Liguori.

* Carbonara, G. (1996). Trattato di restauro architettonico. (4vol.) Torino: UTET.
* Dezzi Bardeschi, M. (1991). Restauro: punto e da capo. Frammenti per una (impossibile) teoria, a cura di V. Locatelli. Milano: Angeli.

* Giovannoni, G. (1913). Restauri di monumenti. La tutela delle opere d’arte in Italia, Atti del I Convegno degli Ispettori Onorari dei Monumenti e Scavi, Roma 22-25 ottobre 1912. Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione, n. 1, 1913, pp. 1-42.

* Marconi, P. (1984). Arte e cultura della manutenzione dei monumenti. Roma-Bari: Laterza.

* Philippot, P. (1998). Saggi sul restauro e dintorni. Antologia, Fancelli, P. (ed). Scuola di specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti, Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Roma: Bonsignori.

Fonts Complementàries:

* Casiello, S. (1996). La cultura del restauro. Teorie e fondatori. Venezia: Marsilio. (3ª ed. 2005, Venezia: Marsilio)

* Casiello, S. (2000). Restauro dalla teoria alla prassi. Napoli: Electa Napoli 2000.

* Ceschi, Carlo. (1970). Teoria e storia del restauro. Roma: Mario Bulzoni Editore.

* González-Varas, Ignacio (1999). Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas. Madrid: Cátedra.

* González, A., Lacuesta, R. (1984). 1380-1980. Sis segles de protecció del patrimoni arquitectònic a Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona. 

* González, Antonio (1999). La restauració objectiva. Mètode SCCM de restauració monumental. Memòria SPAL 1993-1998. Barcelona: Diputació de Barcelona.

* Jokiletho, Jukka (1999). A History of Architectural Conservation. Oxford: Butterworth Heinemann, ICCROM

* Macarrón, A. M. (1995). Historia de la Conservación y la Restauración. Madrid: Tecnos.

* Martinez Justicia, María José (et al). (2009). Historia y teoría de la conservación y la restauración artística. Madrid: Tecnos

* Miarelli Mariani, G. (1979) Monumenti nel tempo. Per una storia del restauro in Abruzzo e nel Molise. Roma: Carucci.

* Rivera Blanco, J. J. (1997). Restauración arquitectónica desde los orígenes hasta nuestros días. Conceptos, teoría e historia. En Teoría e Historia de la restauración, Máster de Restauración y Rehabilitación del Patrimonio, pp. 101-170. Madrid: Universidad de Alcalá.

* Rivera Blanco, J. J. (2008). De varia restauratione: teoría e historia de la restauración arquitectónica. Madrid: Abada. 

* Navascués Palacio, P. (1987). La restauración monumental como proceso histórico: el caso español, 1800-1950. Curso de Mecánica y Tecnología en los edificios antiguos. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.


Recursos electrònics bàsics

https://www.codigotecnico.org/

http://www.asefa.es/

https://www.ge-iic.com/

https://www.hispalyt.es/

https://www.mviv.es/es/

https://www.itec.es/

https://www.normativaconstruccion.cype.info/EH.html

https://www.rehabimed.net

https://www.oa.upm.es/cgi/search/simple