Universitat Internacional de Catalunya

Climate Concrete

Climate Concrete
3
12357
5
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Personalitzada

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


A l'actualitat hi ha una gran i creixent demanda social perquè l'arquitectura garanteixi el seu desenvolupament sostenible i generi edificis amb excel·lent comportament ambiental alhora que minimitzi el seu consum d'energia. En aquest sentit hi ha materials molt utilitzants en construcció sobre els quals es poden i han de desenvolupar sistemes constructius que millorin aquestes propietats dels futurs edificis.

L'assignatura proposa un estudi i treball pràctic per analitzar les possibilitats del formigó porós i generar elements constructius que millorin el confort tèrmic interior dels edificis sense consum d'energia.

L'assignatura treballa tots aquests conceptes amb professorat especialitzat en la matèria i el suport d'una indústria, Cemex. Aquesta combinació permetrà aproximar els alumnes al món professional alhora que treballaran juntament amb els investigadors de la indústria intercanviant coneixement i generat idees amb una possibilitat de desenvolupament en el mercat.

L'assignatura s'emmarca en un conveni entre la Càtedra CEIM i l'empresa Cemex per desenvolupar R + D amb els estudiants d'arquitectura.

Requisits previs

Estudiants de 4º o 5º curs

Objectius

Demostrar les enormes possibilitats del formigó porós en relació a la millora del comportament energètic de l'edifici i la qualitat de l'aire al seu interior.

Desenvolupar propostes reals i efectives per a millora del comportament ambiental de l'envoltant de l'arquitectura.

Competències

  • 41-T - Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il · luminació natural.
  • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
  • 73 - Coneixement adequat de la investigació, experimentació i innovació en l'arquitectura.
  • 74 - Coneixement adequat de les noves concepcions i pràctiques arquitectòniques.

Resultats d'aprenentatge

Desenvolupament d'una proposta gràfica per a la implementació de la proposta així com una maqueta a escala del sistema proposat.

Continguts

PRESENTACIÓ I INTRODUCCIÓ AL CURS DE CLIMATE CONCRETE

El principal objectiu d'aquest tema és la definició de l'objecte d'anàlisi i la situació de context climàtic en què es desenvoluparan les propostes

Metodologia

• Presentació del curs i els seus objectius

• Anàlisi del context climatològic a través de la temperatura, la humitat i la velocitat el vent

• Anàlisi de les respostes naturals i de l'arquitectura vernacla del lloc enfront d'un clima àrid-sec.

 

EL FORMIGÓ, UN MATERIAL amorf

El principal objectiu d'aquest tema és la introducció als materials amorfs, davant els conformats i a la caracterització d'un formigó porós.

Metodologia

• Anàlisi de sistema de classificació dels materials segons el seu nivell de transformació.

• Introducció al formigó porós i els seus potencials davant l'objectiu del curs.

 

TÈCNIQUES DE TRANSFORMACIÓ DELS MATERIALS AMORFS.

L'objectiu d'aquest tema és conèixer les principals tècniques de transformació dels materials amorfs així com intervé la consistència i la plasticitat en els processos de conformació de la peça final.

Metodologia

• Les tècniques de transformació dels materials amorfs

• Enduriment i plasticitat. Transformació geomètrica abans de l'enduriment

• Relació entre la forma, la consistència i materials per als motlles.

 

EL CLIMA I LES ESTRATÈGIES NATURALS I PASSIVES.

L'objectiu d'aquest tema és conèixer i analitzar com podem aprofitar les condicions climatològiques per aconseguir processos d'evaporació o condensació.

Metodologia

• S'analitzen casos d'estudi d'aplicació real per a entendre les estratègies utilitzades i els seus processos físics que els capaciten. Caçadors de boira i condensadors naturals

 

CARACTERITZACIÓ DELS ELEMENTS DE FAÇANA

L'objectiu d'aquest tema és conèixer i analitzar els paràmetres de compacitat, porositat, perforació, finor i absorció dels elements de filtre de l'envoltant

metodologia

• S'analitzen i defineix la compacitat, porositat, perforació, finor i absorció com a conceptes generals i s'apliquen a les solucions proposades pels estudiants.

Durant el curs de intercalen dues visites a empreses que treballen o elaboren formigó i es realitza un taller pràctic amb formigó porós.

 

VISITA A UNA EMPRESA

Apropar els estudiants al procés real de conformació del formigó i fabricació de components geomètricament complexos. S'analitzen també les tècniques per a la conformació de les pastes, definicions de motlles, processos de curat i acabats i textures dels components.

 

LABORATORI DE FORMIGÓ

Es desenvolupa durant un dia un taller pràctic d'amassat d'un formigó porós i ompliment dels motlles desenvolupats pels estudiants, amb l'objectiu d'obtenir les primeres experiències amb el material i fer els primers prototips amb formigó.

Durant el curs es realitza correccions prèvies de les propostes individuals dels estudiants.

 

PRESENTACIÓ FINAL INDIVIDUAL

Abans de la visita al Centre d'R + D de Cemex on es desenvolupa el WORKSHOP, es realitza una presentació final dels treballs individuals. Aquesta presentació compta amb membres del jurat de CEMEX Suïssa.

Posteriorment a la deliberació del jurat, s'agrupen les propostes individuals segons estratègies geomètriques i ambientals semblants per començar a desenvolupar dues línies estratègiques i treballar-les en el WORKSHOP a Suïssa.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCombinació de classes teòriques i pràctiques. Visites a empreses del sector i taller pràctic l'empresa.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació de les presentacions parcials i finals

Participació activa en el curs

Assistència mínima obligatòria

Bibliografia i recursos

Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimatico para arquitectos y urbanistas. Victor Olgyay. 1998

Arquitectura y energía natural. Rafael Serra. 1995