Universitat Internacional de Catalunya

Planificació Internacional

Planificació Internacional
3
12374
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà