Universitat Internacional de Catalunya

Antropologia

Antropologia
6
12480
1
Segon semestre
FB
FONAMENTS
ANTROPOLOGIA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Hores convingudes amb el professor. Per demanar cita es pot escriure a: Dr. Josep Corcó (jcorco@uic.es).

Presentació

L'assignatura d'Antropologia facilita el desenvolupament d'una idea coherent i completa de la persona humana, que fa possible el reconeixement de la pluralitat de les seves dimensions físiques, psíquiques, socials i espirituals, i la seva adequada integració. També s’ofereix a l’alumnat formació imprescindible en tot universitari, entenent que els principals reptes i problemes professionals, als quals en el futur haurà de respondre, són de caràcter humà.

Objectius

Aquesta assignatura té tres objectius principals:

1. Adquirir un hàbit de reflexió crítica, que es podrà aplicar a diverses àrees de l'activitat present i futura.

2. Pensar sobre la persona humana, les seves múltiples dimensions, i la seva naturalesa social.

3. Aprendre a generar una bona disposició davant de l’estudi, el treball i la vida.

Competències

 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CE8 - Dialogar amb esperit crític sobre idees relacionades amb l'ésser humà i les seves principals dimensions.
 • CG2 - Promoure els valors propis d'una cultura pacífica, contribuint a la convivència democràtica, el respecte dels drets humans i principis fonamentals com la igualtat i la no discriminació.
 • CG4 - Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en el camp de la Bioenginyeria.
 • CT2 - Tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat
 • CT3 - Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat
 • CT4 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles
 • CT5 - Realitzar un ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • CT6 - Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Resultats d'aprenentatge

Al final del curs, l'estudiant podrà:

 • demostrar un coneixement raonat de l'èsser humà i les seves dimensions principals
 • comprendre i comentar escrits amb implicacions antropològiques
 • posar per escrit el seu pensament a partir de les idees apreses
 • dialogar amb esperit crític i autocrític sobre idees relacionades amb l'antropologia

Continguts

1. Introducció a la Antropologia.
2. La persona.
3. Natura i cultura: el llenguatge humà.
4. La corporalitat humana.
5. La persona: un èsser de relacions.
6. L'amistat.
7. Els beneficis.
8. La virtut.
9. El treball.
10. La llibertat.
11. El coneixement.
12. La tolerància.
13. El progrés.
14. El dolor i l'enfermetat.
15. La mort.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes activitats formatives de caràcter presencial són de dos tipus:

 1. Classes teòriques: sessions expositives a càrrec del professor, que tindran com a finalitat la transmissió de coneixements i l’activació de la reflexió en l’estudiant.
 2. Classes pràctiques: sessions de pràctica a l’aula en les que els alumnes realitzaran exercicis a partir de textos i recursos multimèdia, que analitzaran aspectes relatius als continguts teòrics.

La proporció de les diferents activitats formatives, portades a terme amb la metodologia exposada, respecte del global de sessions serà la següent: classes teòriques (50%) i classes pràctiques (50%).

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'estructuració de l'assignatura en sessions teòriques i pràctiques comporta l'avaluació dels coneixements i de les competències adquirides de manera diferenciada i a la vegada complementària. En el cas dels continguts de les sessions teòriques seran avaluats en una prova parcial i en una prova final, totes dues escrites i en les que es considerarà tant la capacitat de relacionar els continguts dels diferents temes de manera transversal, com el desenvolupament del pensament propi (75%). Durant el curs es realitzaran comentaris de textos relacionats amb els continguts que, juntament amb la participació a classe, completaran la nota (25%).

Pel que fa a la part pràctica de l'assignatura, l'avaluació serà continuada. 

Per tal que les dues parts de l'assignatura puguin fer mitja i obtenir així la qualificació final de l'assignatura serà necessari que les qualificaciones de cada part per separat s'aprovin independentment.

 

Consideracions importants:

 1. Plagi, copiar o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d'avaluació. Realitzar-en els exàmens suposarà el suspens immediat de l'assignatura.
 2. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de "Matrícula d'Honor", de manera que la qualificació màxima serà de "Excel·lent".
 3. No s'acceptaran canvis en el calendari, dates d'exàmens o en el sistema d'avaluació.
 4. Els estudiants d'intercanvi (Erasmus i d'altres) o repetidors estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l'alumnat.

Bibliografia i recursos

 • ALVIRA, R., Filosofía de la vida cotidiana, Rialp, Madrid 1999.
 • ARTIGAS, M., La mente del universo, EUNSA, Pamplona 1999.
 • HOSSEIN NASR, S., Hombre y naturaleza, Kier, Buenos Aires 1982.
 • LEWIS, C.S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid 2002.
 • MALO, A., Yo y los otros. De la identidad a la relación, Rialp, Madrid 2015.
 • MALO, A., Antropología de la integración, Rialp, Madrid 2019.
 • OLIVES, J., La ciudad cautiva, Siruela, Madrid 2006.
 • SPAEMAN, R., Personas. Acerca de la distinción entre “algo” y “alguien”, EUNSA, Pamplona 1999.
 • TERRASSA, E., El viaje hacia la propia identidad, EUNSA, Pamplona 2005.
 • YEPES, R., Fundamentos de antropología, EUNSA, Pamplona 1996.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 19/05/2023 A02 10:00h