Universitat Internacional de Catalunya

Bioestadística

Bioestadística
6
12488
2
Segon semestre
OB
FORMACIÓ AVANÇADA
MATEMÀTIQUES II
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Professors

Coordinador: Dr. Juan Carlos Martín (jcmartin@uic.es)

Presentació

L’assignatura de bioestadística està orientada a capacitar als alumnes del Grau de Bioenginyeria per conèixer els conceptes bàsics de la bioestadística, entendre’ls quan els vegin aplicats i poder aplicar-los per ells mateixos i saber quan fer-ho.

Amb això, els alumnes podran elaborar la part bioestadística d’un projecte d’investigació i valorar de forma crítica els anàlisis realitzats en articles d’investigació al seu camp.

La metodologia emprada en aquesta assignatura consistirà en classes magistrals, mètodes del cas i pràctiques amb ordinador.

 

Requisits previs

No calen criteris previs per a cursar l'assignatura.

Objectius

 • Conèixer els conceptes i mètodes estadístics i epidemiològics bàsics en ciències de la salut.
 • Capacitar l'alumne per realitzar les tècniques de bioestadística bàsiques amb un programari informàtic de bioestadística específics.
 • Capacitar l'alumne per realitzar lectura crítica d'articles científics.

Competències

 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CE1 - Resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'àmbit de la Bioenginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre geometria, càlcul integral, mètodes numèrics i optimització
 • CE3 - Aplicar a la Bioenginyeria els coneixements fonamentals sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics.
 • CG4 - Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en el camp de la Bioenginyeria.
 • CT3 - Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat
 • CT6 - Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
 • CT7 - Dominar una tercera llengua, habitualment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades

Resultats d'aprenentatge

 • Comprendre  els conceptes elementals  de l’estadística descriptiva.  Saber aplicar aquests adequadament segons tipus de variables
 • Comprendre els conceptes de probabilitat i distribució de probabilitat
 • Conèixer els conceptes de Contrast d’hipòtesis, error aleatori i sistemàtic u significació estadística.
 • Saber utilitzar adequadament  els tests d’hipòtesis bàsics.
 • Saber interpretar,  tant a nivell estadístic com clínic, els resultats obtinguts tant de l’estadística descriptiva com inferencial.
 • Adquirir habilitats per a la gestió de bases de dades i  programes estadístics per analitzar les dades.
 • Saber com presentar els resultats numèrics en un context d’un article i/o projectes d’investigació
 • Saber fer una lectura crítica dels resultats  estadístics que es presenten en la literatura científica, com articles originals, de revisió,...

Continguts

1. Introducció. Conceptes bàsics de estadística. El paper de l’estadística en la investigació.

2. Probabilitat. Conceptes bàsics de probabilitat. Variables aleatòries. Principals distribucions de probabilitat.

3. Estadística descriptiva. Descriptiva univariant: taules, estadístics i gràfiques. Descriptiva bivariant.

4. Inferència estadística. Estimadors. Intervals de confiança. Test d’hipòtesis. Inferència univariant.

5. Inferència bivariant. Comparació de mitjanes. Comparació de proporcions. Correlació.

6. Models estadístics. Regressió lineal. Regressió logística. Anàlisis de supervivència.

7. Disseny d’experiments. Dissenys factorials.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa matèria s'impartirà de manera presencial mitjançant classes teòriques, sessions de problemes i pràctiques amb l'ordinador.

La teoria de l'assignatura s'exposarà de manera rigorosa evitant, no obstant, un excés de formalització, que podria emmascarar el veritable propòsit de l'assignatura: mostrar els fonaments de l'estadística als futurs bioenginyers. Per aquest motiu, es posarà èmfasi en la claredat conceptual. A més, els alumnes aprendran l'aplicació d'aquestes conceptes utilitzant un software estadístic.

Activitats formatives

 • Classe magistral, resolució d’exercicis i pràctiques de ordinador: 60h (presencial 100%)
 • Preparació i realització d'activitats avaluables: 30h (presencial 0%)
 • Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis: 60h (presencial 0%)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa avaluació té tres parts:

1. Avaluació continuada (25%) basada en presentació de treballs de forma oral i/o escrita.

2. Avaluació mitjançant examen del aprenentatge de un software estadístic (30%)

3. Avaluació mitjançant un examen teòric tipus test (45%).

Per superar l'assignatura l'alumne ha d'obtenir una nota mitjana superior a 5 i una puntuació mínima de 4,5 a cadascun dels tres components de l'avaluació de l'assignatura.

Els alumnes que no superin l'assignatura en la convocatòria ordinària disposaran d'una convocatòria extraordinària al mes de juliol que consistirà en un examen pràctic (30% de la nota) i un examen teòric tipus test (70% de la nota). Pels alumnes que hagin aprovat alguna de les parts (examen pràctic i teòric) es conservarà la nota per a la convocatoria extraordinària.

 

Consideracions importants:

 1. Plagi, copiar o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d'avaluació. Realitzar-en els exàmens suposarà el suspens immediat de l'assignatura.
 2. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de "Matrícula d'Honor", de manera que la qualificació màxima serà de "Excel·lent".
 3. No s'acceptaran canvis en el calendari, dates d'exàmens o en el sistema d'avaluació.
 4. Els estudiants d'intercanvi (Erasmus i d'altres) o repetidors estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l'alumnat.

Bibliografia i recursos

Bibliografia bàsica

Martínez-González MA, Sánchez-Villegas A, Faulín Fajardo FJ. “Bioestadística amigable”.

Peña D. “Fundamentos en Estadística”.

Sentís J, Pardell H, Alentà H, Cobo Valeri E, Canela i Soler J. Manual de bioestadística.

Daniel W. “Bioestadística: base para el análisis de las ciencias de la salud”.

Cobo E, Muñoz P, González JA, Bogorra J. “Bioestadística para no estadísticos: principios para interpretar un estudio científico”.

Box GEP, Hunter WG, Hunter JS. “Estadística para investigadores: introducción al diseño de experimentos, análisis de datos y construcción de modelos”.

Davies, TM. “The book of R. A first course in programming and statistics”.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 17/05/2023 P2A03 12:00h