Universitat Internacional de Catalunya

Tecnologia i Societat

Tecnologia i Societat
3
12490
2
Segon semestre
OB
FORMACIO TRANSVERSAL
ÈTICA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


L'atenció es realitzarà en hores convingudes amb els professors. Per demanar cita s'ha d'escriure a Gabriel Fernandez Borsot (gabi@uic.es) o Albert Cortina Ramos (acortinar@uic.es).

Presentació

El protagonisme de la tecnologia en el segle XXI és tal que no es pot entendre la societat actual sense prendre-la com a referència. Aquest protagonisme de la tecnologia, que caracteritza la nostra època i la diferencia d'edats anteriors, comporta importants reptes i ens enfronta a dilemes difícils.

Per tant, és de vital importància per a qualsevol professional desenvolupar una visió crítica e informada de les implicacions antropològiques i socials de la tecnologia, així com articular una resposta conscient per equilibrar els excessos que el sistema tecnocientífic promou. Això és especialment rellevant per a aquells professionals, com és el cas dels bioenginyers, quina professió comporta una estreta relació amb la tecnologia.

Requisits previs

No n'hi ha.

Objectius

 1. Adquirir els coneixements i competències necessaris per comprendre les implicacions antropològiques i socials de la tecnologia.
 2. Conèixer els problemes i reptes més rellevants en relació amb el sistema tecnocientífic, així com aprofundir en les seves arrels filosòfiques.
 3. Esbossar una alternativa integral i equilibrada per compensar els excessos del sistema tecnocientífic en les seves dimensions principals: pressupostos epistemològics, marc conceptual, estructuració de la subjectivitat (actituds, hàbits i valors), i estil de vida (opcions de consum, organització del temps, etc .).

Competències

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CE8 - Dialogar amb esperit crític sobre idees relacionades amb l'ésser humà i les seves principals dimensions.
 • CG10 - Saber treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari
 • CG4 - Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en el camp de la Bioenginyeria.
 • CG7 - Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • CT2 - Tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat
 • CT3 - Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat
 • CT4 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles
 • CT5 - Realitzar un ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • CT6 - Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
 • CT7 - Dominar una tercera llengua, habitualment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades

Resultats d'aprenentatge

En completar satisfactòriament l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:

 1. Descriure els principals problemes i reptes de la societat tecnològica.
 2. Comprendre les arrels filosòfiques profundes dels problemes i reptes en relació amb la tecnologia.
 3. Desenvolupar una opinió crítica e informada sobre els desenvolupaments tecnològics i les seves implicacions socials.
 4. Esbossar una alternativa de vida, integral i equilibrada, per compensar els excessos del sistema tecnocientífic, tant en el nivell individual com col·lectiu.

Continguts

1. Introducció.

2. Autors destacats.

3. Problemes principals de la societat tecnocientífica.

4. Ecologia integral i sostenibilitat.

5. La Intel·ligència artificial.

6. La datificació.

7. El transhumanisme.

8. Humanisme Avançat.

9. La tecnologia i el món de la vida.

10. Idees clau per a una alternativa integral i equilibrada.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 1. Classe teòrico-expositiva.
 2. Debat a classe.
 3. Exercicis de reflexió.
 4. Treball individual.
 5. Treball en grup.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final de l'assignatura s'obté a partir dels següents components, amb els següents pesos:

 1. Assistència, participació a classe, i exercicis de classe: 15%
 2. Treball individual: 15%
 3. Treball grupal: 35%
 4. Examen final: 35%

Consideracions importants:

A. Per aprovar l'assignatura cal aprovar l'examen final.
B. La detecció de plagi, copia o qualsevol altra acció que es pugui considerar il·lícita suposarà un zero en aquest apartat d'avaluació, per a tots els implicats. En el cas d'exàmens suposarà directament el suspens immediat de l'assignatura.
C. No s'acceptaran canvis en el calendari, dates d'exàmens o en el sistema d'avaluació.
D. A la segona convocatòria l'estudiant podrà sol·licitar ser avaluat només mitjançant la qualificació que obtingui a l'examen de segona convocatòria. L'estudiant ha de sol·licitar això al professor principal per correu electrònic, amb una antelació d'almenys una setmana respecte a la data d'examen de segona convocatòria.
E. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de "Matrícula d'Honor", de manera que la qualificació màxima serà d'"Excel·lent".
F. Els alumnes repetidors hauran de tornar a realitzar totes les activitats.
G. Els estudiants estrangers i d'intercanvi (Erasmus i d'altres) així com els estudiants repetidors estan sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l'alumnat. Això és especialment rellevant pel que fa al calendari, les dates d'exàmens i el sistema d'avaluació.

Bibliografia i recursos

Bibliografía essencial:

Esquirol, J.M., Los filósofos contemporáneos y la técnica. De Ortega a Sloterdijk, Gedisa, Barcelona 2012.

Cortina, A., Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica, Teconté, Barcelona 2017.

 

Bibliografía complementària:

Cortina, A., y Serra, M.A., (Eds.) ¿Humanos o posthumanos?. Fragmenta editorial, Barcelona, 2015.

Ellul, J., Le Système technicien. Calmann-Lévy, París 1977.

Francisco I. Carta encíclica. Laudato si. 24 de mayo. 2015.

Heidegger, M., “Sobre la técnica”, Conferencias y artículos, Serbal, Barcelona 1994.

Jonas, H., El principio de responsabilidad, Herder, Barcelona 1995.

Kurzweil, R., La singularidad está cerca. Cuando los humanos trascendamos la biología. Lola Books, Berlin 2012.

McLuhan, M., The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. University of Toronto Press, Toronto 1962.

Ortega y Gasset, J., Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía. Alianza, Madrid 1982.

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 23/05/2023 P2A03 12:00h