Universitat Internacional de Catalunya

Política de Ciències i Tecnologia

Política de Ciències i Tecnologia
3
12535
4
Primer semestre
OB
FORMACIO TRANSVERSAL
EMPRESA I SOCIETAT
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Si us plau concretar una cita per correu electrònic. 

M. Cerrolaza  mcerrolaza@uic.es   

Presentació

La política de ciències i tecnologia s’ocupa de l’assignació de recursos per a la conducció de la ciència cap a l’objectiu de servir millor l’interès públic i la societat. Els temes inclouen el finançament de la ciència, les carreres de científics i la traducció de descobriments científics d’innovació tecnològica per promoure el desenvolupament de productes comercials, la competitivitat, el creixement econòmic i el desenvolupament econòmic.

La política de ciències i tecnologia se centra en la producció de coneixement i el paper de les xarxes de coneixement, col·laboracions i distribucions complexes d’experiència, equips i coneixements. Comprendre els processos i el context organitzacional de generar idees de ciència i enginyeria noves i innovadores són una preocupació central de la política de ciències i tecnologia.


Requisits previs

No n’hi ha.

Objectius

Introducció a la política de ciències i tecnologia sobre com es fa en territori nacional i internacional. L’alumnat entendrà el context organitzacional partint de diferents nivells d’interès per comprendre com beneficiar-se d’aquestes entitats a fi de generar i portar al públic idees innovadores de ciència i enginyeria. Es treballaran diferents competències per situar-se en el món real, a més de formar l’alumnat perquè es pugui integrar dins del món laboral.

Competències

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CE5 - Fomentar l'esperit d'emprenedoria i integrar els coneixements aplicats a l'organització i gestió d'empreses en Bioenginyeria antendiendo al seu marc legal i amb la normativa vigent.
 • CG4 - Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en el camp de la Bioenginyeria.
 • CG6 - Aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió
 • CG7 - Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • CG8 - Aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • CG9 - Tenir capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • CT1 - Entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; tenir capacitat per aplicar les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.
 • CT2 - Tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat
 • CT3 - Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat
 • CT4 - Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles
 • CT5 - Realitzar un ús solvent dels recursos d'informació. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
 • CT6 - Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer els fonaments de l’activitat professional i innovadora, així com la terminologia bàsica i específica. Es pretén igualment:

 • Que l’alumnat conegui què és una organització científica, de quins tipus n’hi ha, com s’estructuren i s’organitzen, amb quins problemes s’enfronten i quins són els criteris i recursos per a la direcció i l’optimització del seu funcionament.

 • Que l’alumnat conegui l’entorn social, tecnològic i competitiu en què les organitzacions desenvolupen la seva activitat i el rol que tenen.

 • Que l’alumnat conegui els aspectes fonamentals de la vigilància tecnològica.

 • Desenvolupar competències d’observació, anàlisi, detecció d’oportunitats, solució de problemes, gestió del canvi, lideratge i comunicació. 

 • Desenvolupar competències de treball en grup sobre la base dels paradigmes de la “nova” societat de la informació i el coneixement.

 • Proporcionar a l’alumnat un coneixement bàsic del sistema de gestió de seguretat segons l’actual llei i els reials decrets (RD) en l’àrea de prevenció de riscos laborals i salut laboral.

 • Atenció de reclamacions enviades per usuaris, reconèixer i aplicar criteris i procediments d’actuació.

Continguts

 • L’impacte de la innovació tecnològica i com s’ha d’integrar a la societat.

 • Política europea científica (economia del coneixement).

 • L’estructura d’organitzacions / agències científiques nacionals i internacionals.

 • Funció de la direcció: sistemes d’informació i control de gestió.

 • Selecció, orientació, ubicació, valoració del lloc de treball i remuneració. 

 • Les condicions de seguretat i conceptes previs de prevenció de riscos. Anàlisi de risc i tècniques aplicables. Seguretat en el treball. Gestió i integració de la prevenció de riscos.

 • Habilitats de comunicació cap a fora (impacte professional).

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula



L’assignatura de Política de Ciències i Tecnologia té un enfocament altament aplicat i pràctic. La base serà una sèrie de classes magistrals amb teoria des de les quals s’espera que l’alumnat aprofundeixi amb casos reals o amb projectes.

 • Classes magistrals

 • Projectes individuals

 • Projectes en equip

 • Grups de treball a classe

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula



 • Lliurables: 40 %

 • Assistència a classe: 10 %

 • Informe final: 50 %

És imprescindible obtenir més de 4,5 punts en l’informe final i la participació en tots els lliurables i grups de treball ha de ser del 100 % per aprovar l’assignatura. S’aplicarà el mateix criteri per a la 2a convocatòria.


Els grups de treball es planificaran segons avanci el temari.


Consideracions importants:

 1. El plagi, la còpia o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d’avaluació. Fer-ho als exàmens suposarà el suspens immediat de l’assignatura.

 2. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de matrícula d’honor, de manera que la qualificació màxima serà d’excel·lent.

 3. No s’acceptaran canvis en el calendari, en les dates d’exàmens o en el sistema d’avaluació.

 4. Els estudiants d’intercanvi (Erasmus i d’altres) o repetidors estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l’alumnat.

Bibliografia i recursos

 • Articles
 • Capítols de llibres
 • Informació de casos reals
 • Notícies i periòdic

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 16/01/2023 P2A02 10:00h