Universitat Internacional de Catalunya

Dificultats d'Aprenentatge, Trastorns del Desenvolupament i Educació Inclusiva

Dificultats d'Aprenentatge, Trastorns del Desenvolupament i Educació Inclusiva
6
12638
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Consultoria i assessorament on-ñine.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L'assignatura Dificultats d'aprenentatge, trastorns del desenvolupament i Educació Inclusiva té per objectiu principal determinar les condicions que poden presentar alguns estudiants que manifesten problemes d'aprenentatge. S'analitzen els diferents tipus de problemàtiques des menys a més complexitat, així com les tècniques de diagnòstic i els possible programes d'intervenció, sempre tenint en compte les condicions del context.

Requisits previs

És necessari tenir un grau aprevat de temàtica coincident. En cas que el grau sigui de contingut molt diferent, caldrà cursar els complements de formació a determinar en cada cas.

Objectius

2. Identificar les necessitats educatives que permetin avaluar el procés psicoeducatiu de l'alumnat per aconseguir la inclusió escolar.
3.Proposar adaptacions significatives en diferents contextos d'aprenentatge formal i no-formal.
4. Proporcionar estratègies educatives d'atenció a l'alumnat amb NEE (dificultats d'aprenentatge, trastorns generalitzats del desenvolupament).
5. Facilitar la creació de programes d'intervenció psicopedagògica específics (entorn escolar i sociolaboral).

Competències

Competències Bàsiques

CB-7 Saber aplicar els coneixements adquirits i saber resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB-9 Saber comunicar conclusions, coneixements i raons, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

CB-10 Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera, en gran mesura, acte-dirigit o autònom.

Competències Generals

CG-2 Adquirir habilitats d'anàlisi i síntesi de la informació obtinguda en entorns educatius formals i no-formals per tal de plantejar nous interrogants a la pràctica psicopedagògica.

CG-4 Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns complexos en què actua el psicopedagog

CG-5 Ser capaç de comunicar de manera argumentada la presa de decisions en el camp psicopedagògic

Competències Transversals

CT-4 Determinar les necessitats psicopedagògiques dels alumnes, grups i organitzacions a partir de l'aplicació de diferents sistemes d'avaluació

CT-5 Observar sistemàticament persones i contextos i formular objectius, hipòtesis i / o preguntes pertinents ajustades a problemes psicopedagògics concrets.

CT-6 Analitzar les dades obtingudes en l'avaluació psicopedagògica i elaborar els informes pertinents.

Competències Específiques

CE-4 Determinar les necessitats psicopedagògiques dels alumnes, grups i organitzacions a partir de l'aplicació de diferents sistemes d'avaluació

CE-6 Analitzar les dades obtingudes en l'avaluació psicopedagògica i elaborar els informes pertinents.

CE-8 Assessorar i orientar els professionals de l'educació, considerant la rellevància de les mesures d'atenció a la diversitat.

CE-13 Avaluar processos, programes, serveis i metodologies dissenyades i / o desenvolupades per psicopedagogs

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge que es requeriran als estudiants es vinculen amb les competències seleccionades en cada cas. Entre altres, Destaquem els següents:

1. Definir les característiques evolutives, Criteris Diagnòstics i Necessitats psicopedagògiques de l'Alumnat amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament.
2. Definir les característiques i problemes d'aprenentatge derivats dels principals trastorns del desenvolupament.
3. Identificar els principis del paradigma inclusiu i reconeixement les pràctiques educatives que afavoreixen l'atenció a la diversitat de l'alumnat.
4. Establir Objectius realistes i raonats d'Assessorament i orientació psicopedagògica als professionals de l'educació escolar, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats des d'una orientació inclusiva.
5. Definir els principis bàsics del Disseny Universal de l'Aprenentatge i sumi Utilitat en la Intervenció psicopedagògica.
6. Planificar projectes i programes per a l'accés al currículum i la inserció escolar de l'alumnat amb trastorns del desenvolupament.
7. Dissenyar tècniques i estratègies de Suport i orientació a educadores i les famílies

Continguts

. Concepte i tipologia de Dificultats d'Aprenentatge: llengua escrita, oral, matemàtiques.
2. Característiques evolutives, criteris diagnòstics i necessitats psicopedagògiques de l'alumnat amb trastorns del desenvolupament. Discapacitat intel·lectual, trastorn de l'espectre
Autista (TEA), TDAH.
3. Detecció i intervenció primerenca.
4. Model d'Educació inclusiva i Disseny Universal de l'Aprenentatge
5. Modalitats i tècniques d'intervenció psicopedagògica en dificultats d'aprenentatge,
trastorns del desenvolupament.
6. Continguts i formes de suport a mestres i famílies

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment onlineMetodologies

Estudi de mòduls teòrics

Estudi de casos

Resolució d'exercicis i problemes

Aprenentatge orientat a projectes

 

Activitats formatives
Fòrums i debats vurtuales

Seminaris pràctics (estudi de casos)

Tutories on-line

seminaris

Estudi i treball individual

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment onlineMetodologies

Estudi de mòduls teòrics

Estudi de casos

Resolució d'exercicis i problemes

Aprenentatge orientat a projectes

 

Activitats formatives
Fòrums i debats vurtuales

Seminaris pràctics (estudi de casos)

Tutories on-line

seminaris

Estudi i treball individual

Bibliografia i recursos

Segons temàtica i a criteri de cada tutor de TFM

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria: