Universitat Internacional de Catalunya

Avaluació Psicopedagògica i Diagnòstic Curricular

Avaluació Psicopedagògica i Diagnòstic Curricular
6
12639
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquesta matèria proporciona a l'alumnat les eines bàsiques per identificar i avaluar les necessitats educatives amb la finalitat d'emetre un diagnòstic psicopedagògic adequat que tingui en compte el progrés de l'aprenentatge i la possibilitat d'integrar en la pràctica educativa altres elements que afavoreixin la inclusió. També presenta els eixos bàsics d'un currículum de competències flexible y modular.

Requisits previs

Posseir un grau universitari vinculat a la temàtica del màster.

Objectius

Els resultats d'aprenentatge que es requeriran als estudiants es vincularan amb les competències seleccionades en cada cas. Entre d'altres, destaquem les següents:

1.- Conèixer i utilitzar protocols de detecció, instruments i tècniques d'avaluació psicopedagògica.

2.- Adquirir estratègies per identificar i potenciar recursos per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat.

3.- Analitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge des de les particularitats de l'alumnat, els continguts curriculars específics i les propostes i plantejaments metodològics.

4.- Integrar la informació recollida per elaborar dictàmens i informes.

5.- Conèixer estratègies i modalitats de treball en equip per donar resposta a les necessitats dels diferents membres de la comunitat educativa.

Competències

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS
CB7 Saber aplicar els coneixements adquirits i saber resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 Saber comunicar conclusions, coneixements i raons, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera, en gran mesura, acte-dirigit o autònom.

CG2 Adquirir habilitats d'anàlisi i síntesi de la informació obtinguda en entorns educatius formals i no-formals per tal de plantejar nous interrogants a la pràctica psicopedagògica.

CG4 Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns complexos en què actua el psicopedagog.

CG5 Ser capaç de comunicar de manera argumentada la presa de decisions en el camp psicopedagògic.


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT3 Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos i estratègies adequats per a la millora professional.

CT4 Ser capaç d'exposar les idees elaborades de forma oral i escrita adaptant a l'estil i els models de l'activitat professional o investigadora.

CT5 Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris) i desenvolupar actituds de participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat.

CT6 Comportar-se amb ètica i responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE4 Determinar les necessitats psicopedagògiques dels alumnes, grups i organitzacions a partir de l'aplicació de diferents sistemes d'avaluació.

CE6 Analitzar les dades obtingudes en l'avaluació psicopedagògica i elaborar els informes pertinents.

CE13 Avaluar processos, programes, serveis i metodologies dissenyades i/o desenvolupades per psicopedagogs.

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge que es requeriran als estudiants es vincularan amb les competències seleccionades en cada cas. Entre d'altres, destaquem els següents:

1.- Conèixer i utilitzar protocols de detecció, instruments i tècniques d'avaluació psicopedagògica

2.- Adquirir estratègies per identificar i potenciar recursos per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat.

3.- Analitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge des de les particularitats de l'alumnat, els continguts curriculars específics i les propostes i plantejaments metodològics.

4.- Integrar la informació recollida per elaborar dictàmens i informes.

5.- Conèixer estratègies i modalitats de treball en equip per donar resposta a les necessitats dels diferents membres de la comunitat educativa.

Continguts

1.- Conceptes i models d'Avaluació Psicopedagògica: Psicomètrics, basats en l'aprenentatge.

2.- Els participants de la formació com a protagonistes i agents del procés d'Avaluació Psicopedagògica.

3.- Entrevistes a mestres, pares i alumnes.

4.- Elaboració de diagnòstics psicopedagògics: estructura i contingut.

5.- Models de redacció d'informes i dictàmens.

6.- El currículum basat en competències com a element per a l'avaluació psicopedagògica i la inclusió.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologies docents: 

1 Estudi de mòduls teòrics. 

2 Mètode de cas. 

3 Resolució d'exercicis i problemes. 

4 Aprenentatge orientat a projectes.


Activitats formatives:

1. Fòrums i debats virtuals.

2 Seminaris Pràctics (Estudi de casos).

3 Tutories on-line Hores.

4 Seminaris Hores.

5 Estudi i treball individual.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1 Proves Objectives.

2 Proves d'execució escrita.

3 Presentació de treballs/projectes.

4 Grau de participació en els fòrums.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria: