Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Professionals

Pràctiques Professionals
8
12647
1
Anual
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


El pla formatiu de la matèria està disponible a través d'l aplataforma de suport on-line.

El professor col·laborador expert en la matèria atén les consultes de l'estudiant i dirigeix i avalua les seves activitats.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Les pràctiques professionals del Màster Universitari en Psicopedagogia UIC són una matèria optativa que escullen els estudiants que vulguin formar-se esn l'orientació professionalitzadora del MUP. Tenen una càrega lectiva de 8 ECTS i una estada presencial al centre de sis setmanes.

Aquestes pràctiques han de permetre establir una relació entre la teoria apresa i la pràctica de la psicopedagogia posant en acció competències claus com ara el treball en equip, la responsabilitat social, els principis d'inclusió, igualtat d'oportunitats i no-discriminació, així com el pensament crític i reflexiu en entorns educatius.

El seu desenvolupament inclou processos d'observació, diagnòstic, planificació, implementació i avaluació de plans d'intervenció psicopedagògics per aconseguir un aprenentatge sistèmic de l'orientació i assessorament.

Cada estudiant tindrà un professor responsable de la matèria i un col·laborador expert que farà el seu seguiment des de la Universitat i un tutor al centre formador que l'orientaran al llarg de el període de pràctiques. Se sol·licita a tutor de centre que elabori un Pla Formatiu amb l'estudiant que haurà de presentar a tutor de la Universitat.

El Pla Formatiu de tenir en compte els objectius i les activitats recollides en el conveni signat entre la universitat i la institució de pràctiques i haurà d'estar consensuat per la institució, el professor d'universitat, el tutor i l'estudiant.

Requisits previs

Els recollits a la memòria del MUP

Competències

Bàsiques i generals


CB7. Saber aplicar els coneixements adquirits i saber resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8. Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9. Saber comunicar conclusions, coneixements i raons, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10. Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera, en gran mesura, acte-dirigit o autònom.
CG2. Adquirir habilitats d'anàlisi i síntesi de la informació obtinguda en entorns educatius formals i no-formals per tal de plantejar nous interrogants a la pràctica psicopedagògica.
CG4. Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns complexos en què actua el psicopedagog.
CG5. Ser capaç de comunicar de manera argumentada la presa de decisions en el camp psicopedagògic.

Transversals  

CT1. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional o investigadora.
CT2. Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de comunicació en l'àmbit professional o investigador.
CT3. Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos i estratègies adequats per a la millora professional.
CT4. Ser capaç d'exposar les idees elaborades de forma oral i escrita adaptant-se a l'estil i els models de l'activitat professional o investigadora.
CT5. Treballar en equips i amb equips (de el mateix àmbit o interdisciplinaris) i desenvolupar actituds de participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat.
CT6. Comportar-se amb ètica i responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

  Especifiques  

CE2. Definir i reconèixer els principis ètics i deontològics de la pràctica psicopedagògica o de la investigació psicopedagògica.
CE4. Determinar les necessitats psicopedagògiques dels alumnes, grups i organitzacions a partir de l'aplicació de diferents sistemes d'avaluació.
CE6. Analitzar les dades obtingudes en l'avaluació psicopedagògica i elaborar els informes pertinents.
CE7. Organitzar serveis psicopedagògics que facilitin la col·laboració entre els centres educatius i diferents organitzacions, i dissenyar programes de formació.
CE9. Dissenyar i aplicar metodologies apropiades per assolir els objectius de recerca plantejats en l'àmbit psicopedagògic.
CE10. Analitzar l'organització i funcionament dels centres educatius per coordinar l'orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes.
CE11. Identificar les necessitats educatives en les diferents etapes amb la finalitat de desenvolupar la funció tutorial i l'orientació psicopedagògica.

Resultats d'aprenentatge

  1. Identificar les necessitats personals, socials i grups des de la perspectiva psicopedagògica en diferents contextos
  2. Conèixer i valorar les tècniques d'avaluació i diagnòstic psicopedagògic dissenyant el procés de recollida, anàlisi i devolució de la informació.
  3. Analitzar l'organització i funcionament dels centres educatius per tal de coordinar l'orientació personal, acadèmica i professional de tot l'alumnat al costat de la comunitat educativa.
  4. Analitzar el desenvolupament organitzatiu dels centres educatius formals i no-formals valorant la seva funcionalitat.
  5. Elaborar projectes d'innovació orientats a l'anàlisi i millora de les pràctiques educatives tenint en compte les TIC.
  6. Gestionar i dinamitzar equips educatius amb l'objectiu adequada a les necessitats psicopedagògiques de l'alumnat, grups i organitzacions.
  7. Dissenyar accions que permetin dinamitzar els equips socioeducatius en institucioneseducativas atenent les diverses necessitats educatives grupals identificades a través de l'avaluació i el diagnòstic psicopedagògics.
  8. Col·laborar en la gestió i el desenvolupament de la feina dels equips docents / educatius dels centres.

Continguts

Les pràctiques professionalitzadores de l'Màster Universitari en Psicopedagogia consisteixen en realitzar una estada en un centre educatiu de pràctiques (quip d'orientació) o en un equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) o similar segons terminologia utilitzada en els disitntos països. Durant aquesta estada l'alumne / a durà a terme o farà el seguiment d'una planificació, desenvolupament i avaluació d'un pla d'intervenció en l'àmbit de l'orientació educativa i la intervenció psicopedagògica (segons possibilitats de centre o servei).

Es tractarà d'orientar la resolució de problemes educatius dels diferents àmbits de formació on tingui lloc el procés d'ensenyament-aprenentatge. Els eixos bàsics sobre els quals pivota el període de pràctiques seran les funcions de prevenció, valoració i orientació, intervenció en el disseny de programes i materials d'assessorament i suport.

L'amplitud i la diversitat dels àmbits d'intervenció exigeixen la formació d'un professional polivalent, apte per treballar amb diferents grups d'edat i contextos diversificats, així com també desenvolupar les seves habilitats per al treball en equip, adquirint de manera gradual l'autonomia necessària per a aplicar els coneixements adquirits.

Cada estudiant de l'Màster realitzarà les seves pràctiques en una institució i tindrà un professor de la Universitat i un tutor de centre. Tot i que el responsable de l'avaluació de les pràctiques professionals és el professor de la Universitat, es realitzarà de forma coordinada amb el tutor de centre que també participarà en la mateixa.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITATS FORMATIVES

1

Fòrums i debats virtuals

2

Seminaris pràtics

(Estudi de casos)

3

Tutorías on-line

 

 

4

Prácticas Presenciales

METODOLOGÍAS DOCENTES

1

Método del cas/anècdotes

2

Contracte d'aprenentatge/ Pla formatiu

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes pràctiques professionals són presencials.

Durant el període d'intercanvi a la Mesa de Pràctiques Professionals de l'Campus Virtual, el Professor Col·laborador Expert considerarà el grau de participació, intercanvi, argumentació i reflexió sobre la pràctica dels participants.

 

Sistema d'avaluació

 

%

Informe de pràctiques

 

35%

Portafoli virtual/ Dossier d'aprenentatge

Grau de participació en los fòrums i debats virtuals/Tutories on-line i autoavaluació

 

35%

Formulari tutor del centre (rúbrica)  

 

30%

 

 

En acabar el període de pràctiques l'estudiant haurà de preparar un informe de Pràctiques Professionals. Aquest informe és una memòria que recull les diferents experiències i reflexions produïdes durant l'estada de pràctiques a partir d'un guió de treball prèviament establert que consta bàsicament dels següents apartats:

Context institucional i projecte educatiu de centre

Detecció de necessitats educatives i metodologia

Diagnòstic i hipòtesis de treball

Disseny de el Pla d'Intervenció Psicopedagògic

Referències

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria: