Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques de Recerca

Pràctiques de Recerca
8
12648
1
Anual
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


A través de la plataforma.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquesta matèria optativa la trien els estudiants que vulguin formar-se en l'orientació investigadora de l'Màster i encaminar als estudis de doctorat.

Es tracta d'identificar una temàtica d'investigació en l'àmbit de la psicopedagogia i dur a terme un petit treball d'investigació amb totes les fases que comporta.

Atès que la Psicopedagogia suposa un àmbit d'intervenció de tipus pràctic, es recomana una investigació aplicada. No obstant això, també és possible realitzar un estudi en profunditat de revisió de la literatura en temes encara poc explorats dins de la mateixa àrea de coneixement.

El professor d'aquesta matèria s'orientarà a l'estudiant tant en la identificació del tema, com en la definició i desenvolupament de la metodologia més adequada per a la recollida i anàlisi de dades tant qualitatius com quantitatius.

Requisits previs

El requisit previ per a poder cursar aquesta matèria és haver superat les matèries dels Mòdul anteriors (Fonaments de la Intervenció Psicopedagògica i el Optatiu d'Especialitat).

Competències

Bàsiques i generals

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7. Saber aplicar els coneixements adquirits i saber resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8. Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9. Saber comunicar conclusions, coneixements i raons, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera, en gran mesura, acte-dirigit o autònom.

CG1. Ser capaç de formular judicis reflexius i crítics en contextos educatius, considerant la responsabilitat social i ètica de l'psicopedagog.

CG2. Adquirir habilitats d'anàlisi i síntesi de la informació obtinguda en entorns educatius formals i no-formals per tal de plantejar nous interrogants a la pràctica psicopedagògica.

CG3. Adquirir coneixements que permetin innovar en l'àmbit educatiu des d'una perspectiva psicopedagògica.

CG5. Ser capaç de comunicar de manera argumentada la presa de decisions en el camp psicopedagògic.

Transversals

CT1. Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional o investigadora.

CT2. Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de comunicació en l'àmbit professional o investigador.

CT4. Ser capaç d'exposar les idees elaborades de forma oral i escrita adaptant-se a l'estil i els models de l'activitat professional o investigadora.

CT5. Treballar en equips i amb equips (de el mateix àmbit o interdisciplinaris) i desenvolupar actituds de participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat.

CT6. Comportar-se amb ètica i responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

Específiques

CE1.Identificar les condicions antropològiques, socials i comunitàries que caracteritzen la intervenció psicopedagògica en els diferents àmbits formals i no-formals o en els contextos d'investigació.

CE2. Definir i reconèixer els principis ètics i deontològics de la pràctica psicopedagògica o de la investigació psicopedagògica.

CE3: Identificar els diferents paradigmes teòrics que fonamenten la pràctica psicopedagògica o la investigació psicopedagògica.

CE5. Observar sistemàticament persones i contextos i formular objectius, hipòtesis i / o preguntes pertinents ajustades a problemes psicopedagògics concrets.

CE9. Dissenyar i aplicar metodologies apropiades per assolir els objectius de recerca plantejats en l'àmbit psicopedagògic.

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge que es requeriran als estudiants es vincularan amb les competències seleccionades en cada cas. Entre d'altres, destaquem els següents:

 1. Definir les característiques i eixos bàsics de recerca en l'àmbit de la psicopedagogia.
 2. Posar en pràctica coneixements bàsics sobre tècniques i instruments per a la recollida d'informació quantitativa i qualitativa.
 3. Utilitzar la Metodologia Observacional en l'elaboració de programes d'intervenció aplicats a l'àmbit psicopedagògic.
 4. Dissenyar estratègies d'assessoria docent per a atendre aspectes psicopedagògics a l'aula.
 5. Planificar processos d'intervenció, avaluant l'àmbit sobre el qual s'actua, prioritzant les necessitats d'acció a les quals es pretén donar resposta, especificant el model teòric d'intervenció que la sustenta, els recursos necessaris per a això i la proposta metodològica amb la qual avaluarà la intervenció.
 6. Analitzar les dades i informacions obtingudes mitjançant observació, bé en la realització d'investigacions o en l'avaluació de programes d'intervenció.

Continguts

 1. L'àmbit psicopedagògic com a objecte d'investigació.
 2. Anàlisi Qualitatius i Quantitatius de Dades i Informacions en Investigació Educativa: Treball de Camp. Recollida de dades i informacions.
 3. Metodologia biogràfic-narrativa. Anàlisi de l'discurs. Entrevistes orals en profunditat. Històries de Vida i Estudi de casos. Qüestionaris.
 4. Programari d'anàlisi de dades qualitatives i quantitatius: Anàlisi estadístics (SPSS); Anàlisi d'entrevistes (Atlas-Ti, IN-Viu).
 5. L'observació com a mètode i l'observació com a tècnica.
 6. El procés de l'Mètode d'Observació Sistemàtica (participant i no-participant).
 7. Registres d'Observacions: Elaboració de sistemes de categories.
 8. Anàlisi i interpretació de les observacions.
 9. Fases de la investigació: revisió de la literatura, formulació d'hipòtesis i objectius.
 10. Elaboració d'informes d'investigació psicopedagògica.
 11. Redacció d'articles científics. On publicar.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment online



 

Activitat 1: Seminari
Proposta de Recerca i revisió de la literatura (state of the art)

Presentació


En aquesta activitat es tracta de donar suport a l'estudiant en el procés d'identificació i formulació d'un tema d'investigació.


A aquest efecte es sol·licitarà l'estudiant realitzar una recerca bibliogràfica per descriure l'estat actual del seu tema (state of the art)

 objectius didàctics

 

Identificar un tema per investigar i formular-amb precisió.

Seleccionar algunes referències bàsiques de la literatura dels últims deu anys sobre el tema triat.

Pautes de treball

Reflexionar sobre un tema d'interès per investigar (preferiblementede cara a l'TFM)


Seleccionar algunes referències bibliogràfiques per llegir i situar el tema en les últimes investigacions realitzades a l'respecte.


Preparar una presentació a google o ppt (3 diapositives) individual per a cada projecte.

Criteris d'avaluació

Precisió en la delimitació de la temàtica triada.


Pertinència acadèmica de la literatura fonamental revisada i proposta com bibliografia.

 

Recursos bàsics

Mòduls didàctics de consulta

 

Recursos complementaris


WOS, SCOPUS
Google Acadèmic
Altres bases de dades rellevants

 

Activitat 2: Seminari Pràctic

Metodologia

Presentació

En aquesta activitat es tracta de donar suport a l'estudiant en el procés de selecció de la metodologia més adequada per a la temàtica triada. 

Objectius didàctics

Presentar l'enfocament metodològic pertinent a la temàtica d'investigació seleccionada per cada estudiant.

 

 

Pautes de treball

Justificar el tipus de metodologia que es va a treballar en aquesta recerca (enfocada preferiblement a el desenvolupament de l'TFM).
Preparar una presentació individual a google o ppt (3 diapositives) sobre la metodologia a aplicar.

 

Criteris d'avaluació

Precisió en els arguments per justificar la metodologia triada.

 

 

Recursos bàsics

Mòduls didàctics de suport

 

 

Recursos complementaris

WOS, SCOPUS
Google Acadèmic
Altres bases de dades rellevants

 Avaluació final. Informe de Recerca

Presentació

Desenvolupament per escrit, comentari i reflexió sobre els continguts treballats durant el temps de durada de la Taula respecte de la temàtica d'investigació. objectius didàctics
Realitzar una reflexió final estructurada i emetre algunes conclusions a propòsit de la feina de recerca dut a terme.

Objectius didàctics

Realitzar una reflexió final estructurada i emetre algunes conclusions a propòsit de la feina de recerca dut a terme.

 

 

 

 Pautes de treball

L'Informe de Recerca s'ha d'ajustar a el tipus de recerca que es plantegi i pot tractar-se de l'esquema previ a l'TFM i per tant, incloure apartats incomplets que seran desenvolupats a l'finalitzar el mateix.

Si la investigació inclou un treball de camp, l'estructura ha de ser la següent:

- INTRODUCCIÓ. Aquest apartat no és una opinió personal, és l'avantsala de l'Marc Teòric i explica la rellevància del tema a abordar des del que diuen els autors.

- MARC TEÒRIC. En aquest apartat es desenvolupa breument el trobat a la bibliografia sobre el tema.

- OBJECTIUS / PREGUNTA DE RECERCA O HIPÒTESI. No cal que apareguin tots ells, pot haver només una pregunta d'investigació o dos objectius, per exemple.

- MATERIAL I MÈTODE (O METODOLOGIA)
a) Participants
b) Instruments de recollida de dades (qualitatives o quantitatives)
c) Anàlisi de dades

- RESULTATS i DISCUSSIÓ. Aquest apartat pot quedar pendent per desenvolupar durant el TFM, però es poden explicar els resultats previstos.

-CONCLUSIONS. Aquesta secció pot quedar pendent en funció de l'apartat anterior.

-REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Si la investigació consisteix en una revisió bibliogràfica exhaustiva sobre una pregunta d'investigació o hipòtesis, els apartats seran els següents:

INTRODUCCIÓ. Aquest apartat no és una opinió personal, explica la rellevància del tema a abordar des del que diuen els autors i es planteja la pregunta de recerca o hipòtesis.

METODOLOGIA. En aquest apartat s'especifica que es tracta d'un treball de revisió, s'explica què i quantes fonts documentals s'han utilitzat i per què, com s'han seleccionat, bases de dades utilitzades, quina és la rellevància dels autors, etc.

DESENVOLUPAMENT DEL TEMA. En aquest apartat es van desenvolupant coherentment i amb un fil conductor apropiat els diferents epígrafs sobre la temàtica (es pot deixar indicat a fi de completar per al TFM)

DISCUSSIÓ (REFLEXIÓ) I CONCLUSIONS. En aquest apartat es relaciona, es comparen, s'ordenen, etc. les idees aportades pels autors (i explicades anteriorment), per tal de poder concloure donant resposta a la pregunta o hipòtesi inicialment plantejada (es pot deixar indicat a fi de completar per al TFM)

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Extensió màxima: 10-15 pàgines de 1800 caràcters cadascuna- Format Arial 11, interlineat 1,5.

Criteris d'avaluació

 

Relació teoricopràctica en els diferents apartats de l'Informe

Cites correctes d'acord amb APA 6a edició

Adequació de llenguatge i ús de termes tècnics en l'àmbit de la bibliografia.

Ús adequat dels instruments metodològics per a la recol·lecció de dades.

Interès dels resultats obtinguts per a la pràctica psicopedagògica.

 

 

 Recursos bàsics

Mòduls didàctics de consulta

 

Recursos complementaris


WOS, SCOPUS
Google Acadèmic
Altres bases de dades rellevants

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment online



L'Avaluació Contínua o formativa representa un 50%
L'Avaluació Final (informe de recerca) representa un 50%

Bibliografia i recursos

CEA D’ANCONA, A. (1997).  Métodos y Técnicas de Investigación cuantitativa, Madrid: Editorial Síntesis

FESTINGER Y KATZ. (1992) Los Métodos de Investigación en Ciencias Sociales. Barcelona: Paidós.

FLOREZ OCHOA, R y TOBÓN RESTREPO, A. (2001) Investigación Educativa y Pedagógica. Bogotá: McGraw Hill.

SABINO, C.A. (1996) El Proceso de Investigación. Buenos Aires: Edit. Lumen.

SALKIND, N.J. (1999) Métodos de Investigación. México: Prentice Hall.

SIERRA BRAVO, R. (1995) Tecnicas de investigación Social Teoría y ejercicios, Décima edición, Editorial Paraninfo: Madrid.

TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R. (1987) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.

VELASCO MAILLO, H. DIAZ DE RADA, A. (2006) La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. Madrid: Trotta.