Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a la Pròtesis sobre Implants

Introducció a la Pròtesis sobre Implants
5
12699
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

Els alumnes assisteixen de forma presencial a les classes presencials de l'assignatura de pròtesi sobre implants.   S'imparteixen classes magistrals per part de professorat, amb un total de 14 temes relacionats amb les bases de la pròtesi sobre implants.   Els alumnes als quals se'ls imparteix l'assignatura és a MUORE 1 i IMOS 1.   Es realitzaran també revisions de la literatura clàssica i actual, amb presentacions orals per part dels alumnes.

 

Requisits previs

Coneixements de les bases d'anatomia de sistema estomatognàtic i de pròtesi dental.

Objectius

 • Conèixer les pròtesis sobre implants.
 • Conèixer els additaments necessaris per fer pròtesis sobre implants així com el diagnòstic i la planificació de casos correctes.
 • Adquirir capacitat de debat.
 • Adquirir capacitat d’analitzar de manera crítica la literatura.

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Dur a terme una anàlisi correcta i un diagnòstic extraoral, i destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara així com l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori, mitjançant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar-ne l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell mastegador.
 • CE10 - Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
 • CE2 - Ser capaç d’exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, i actuar com un veritable especialista o expert en la matèria; i saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE6 - Adquirir els criteris científics per escollir el tipus de material amb el qual estigui confeccionada la pròtesi estomatològica per instal·lar en el pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals usats en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica, i conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

- Conèixer les pròtesis sobre implants.

- Analitzar en profunditat la literatura sobre temes determinats.

- Adquirir capacitat d’interacció amb altres àrees.

Continguts

PROGRAMA TEÒRIC

TEMA 1. INTRODUCCIÓ A LA PRÒTESI SOBRE IMPLANTS

Terminologia en pròtesi sobre implants

Trets diferencials entre implant i dent natural

Característiques dels implants, diferents formes i superfícies

Biomecànica, els diferents tipus de forces i el seu efecte sobre l’implant

Les diferents fases en el desenvolupament del tractament

Diferents tipus de pròtesis a efectuar

TEMA 2. DIAGNÒSTIC I SELECCIÓ DEL PACIENT

Anamnesi i exploració del pacient

Utilitats dels models d’estudi

Exploracions complementàries més utilitzades i per què ho són

Coneixement de les indicacions i contraindicacions absolutes i relatives

TEMA 3. ENCERAT, GUIA RADIOLÒGICA I QUIRÚRGICA

Importància de l’encerat diagnòstic i les seves aplicacions

Conceptuació dels terminis, guia radiològica i guia quirúrgica

Importància de la guia radiològica en la planificació del tractament

Proves radiodiagnòstiques i les seves indicacions

TEMA 4. SELECCIÓ DE PILARS

Factors que defineixen el tipus de pilar que s’ha d’utilitzar

Pilar mecanitzat, mecanitzat sobrecolat i colat, característiques i indicacions

Pròtesis cargolades versus pròtesis cimentades

TEMA 5. PRESA D’IMPRESSIONS

Diferències entre dent natural i implants i la seva importància en la presa d’impressions

Objectius de les impressions sobre implants

Diferents additaments necessaris per prendre impressions

Tècnica de cubeta oberta i cubeta tancada. Característiques i indicacions

Materials necessaris per al buidatge de la impressió

PRÀCTICA de presa d’impressions

TEMA 6. Pròtesis temporals

Importància de la pròtesi provisional

Tipus de pròtesis provisionals, indicacions

Conceptes de càrrega i estètica immediata

TEMA 7. Pròtesis unitàries

Característiques diferencials entre pròtesis unitàries anteriors i posteriors

Diferents elements necessaris per confeccionar les pròtesis unitàries sobre implants

Factors de risc per aconseguir un resultat estètic al front anterior

Importància de la distribució de forces en el sector posterior i relació corona-implant

TEMA 8. Pròtesis parcials

Materials utilitzats en la seva preparació

Diferents fases en la preparació d’una pròtesi parcial anterior i posterior

Tipus d’oclusió en les pròtesis parcials

TEMA 9. Pròtesi completa fixa

Diferents tipus de pròtesis que es fan en funció dels materials i de les pròtesis que s’han de fer. Concepte de pròtesis híbrida i full arch

Identificació dels diferents additaments i materials utilitzats en la preparació d’una pròtesi completa fixa

Saber quin tipus d’oclusió hem de donar a les pròtesis fixes implantosoportades.

TEMA 10. Sobredentadures implantoretingudes

Conceptuació sobre què és una sobredentadura

Indicacions i contraindicacions clíniques

Conceptuació dels termes de sobredentadura implantosoportada i sobredentadura implantomucosoportada

Pràctica d’activació d’una sobredentadura amb ancoratges

Detecció de la seqüència clínica que cal seguir en la seva preparació

PROGRAMA PRÀCTIC
1. Additaments. Cargols de tancament. Pilars de cicatrització. Pilars transepitelials.

Pilars per cimentar. Transfers i rèpliques

Connexió externa i interna

Objectius: reconèixer els additaments de diferents sistemes d’implants, la seva forma i funció i familiaritzar-se amb el seu maneig.

2. Presa d’impressions en implantologia. Cubeta oberta i tancada. Impressió directa a implant i impressió a pilar transepitelial. Fèrules de comprovació.

Objectius: conèixer totes les maneres de prendre impressions en implantologia i estar habilitats per utilitzar-les.

3. Planificació d’un cas. Encerat. Guia radiològica i guia quirúrgica.

Objectius: planificar diversos casos diferents mitjançant la pissarra i, a partir d’això, fer la guia quirúrgica i la radiològica.

4. Planificació implantològica assistida per ordinador. Guies de cirurgia guiada.

Objectius: conèixer sistemes de navegació i saber-los utilitzar per planificar els casos.

5. Planificació de casos. Mapatge i cirurgia de models.

Objectius: reproduir en un model la geniva tova i la posició 3 correcta de l’implant. Fabricar guies a partir del model amb l’implant.

6. Implants unitaris. Pas a pas. Cimentacions i cargolats. Pilars per a implants unitaris. Materials. Provisionals sobre implant unitari.

Objectius: conèixer el pas a pas de l’implant unitari. Tècniques de confecció de provisionals sobre unitaris.

7. Pas a pas de la realització d’una pròtesi full fitxers. Rodets fixos a implants.

Proves de dents fixes a implants. Selecció de pilars transepitelials. Prova de dents cargolades. Materials. Provisionals sobre múltiples implants.

Objectius: conèixer el pas a pas de les pròtesis múltiples. Tècnica de confecció de rodets i proves de dents fixes. Selecció de pilars transepitelials segons diferents cases comercials. Provisionals sobre pròtesis múltiples i aplicació a la càrrega immediata.

8. Protocol cad/cam. Impressions sobre scanbodis. Escaneig de models. Disseny de pilars per cad/cam per unitaris. Estructures cad/cam múltiples. Proves de compòsit.

Objectius: familiaritzar-se amb les pròtesis cad/cam. Conèixer els diferents sistemes d’obtenció de models tridimensionals virtuals. Introducció al disseny d’additaments per cad/cam.

9. Relació amb el laboratori. Visites a diferents laboratoris.

10. Fotografia al laboratori.

Objectiu: realització de fotografies d’implants en les fases de laboratori. Presentar un book fotogràfic de les pràctiques al laboratori.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula- Classes magistrals

- Sessions clíniques

- Seminaris teòrics

- Seminaris i pràctica de laboratori

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula- Avaluació contínua de l’alumne
- Valoració de la qualitat de les presentacions
- Valoració de la revisió bibliogràfica
- Exàmens parcials i finalBibliografia i recursos

Carl E. Misch. Contemporary Implant Dentistry, 3rd Edition, 2007. ISBN: 0978-0-323-04373-1 2007

 

Carl E. Misch. Dental Implant Prosthetics. 2004.  ISBN: 0978-0-323-01955-2  2004