Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Científica (Transv. Inv.)

Comunicació Científica (Transv. Inv.)
1
12705
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

L'objectiu del programa és dotar els estudiants d'habilitats per a expressar-se oralment en diferents situacions en un àmbit professional.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom. Les classes magistrals se centren en els principis bàsics de l'oratòria (parlar en públic) i en el procés de preparació d'un discurs. Les tutories se centren en el desenvolupament de les habilitats de l'estudiant i en les destreses interpersonals i inclouen la realizació d'un treball en grup a avaluar. I l'última part és l'aprenentatge autònom, el qual se centra bàsicamente en la preparació a l'oratòtoria a través de la producció d'esborranys.

Les tres parts s'han dissenyat específicament per dotar l'estudiant de les habilitats, el coneixement i els recursos necessaris que li permetin comunicar-se amb seguretat i de manera eficaç en anglés.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l'inici del curs és B2

Objectius

Classe magistral:

Preparar i dotar els estudiants de les habilitats necessàries per a la comunicació oral a través d'una sèrie d'exercicis de lectura, d'aplicació i d'expressió oral que es realitzaran tot seguin un ordre sistemàtic

Tutories:

Desemvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la seva capacitat per trabajar amb altres, tant a la seva llengua nativa com en l'estrangera.

Aprenentatge autònom:

Desenvolupar l'autonomia de l'estudiant en la preparació a l'oratòria a travès de la realització d'esborranys i de l'assaig.

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Dur a terme una anàlisi correcta i un diagnòstic extraoral, i destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara així com l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori, mitjançant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar-ne l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell mastegador.
 • CE10 - Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
 • CE2 - Ser capaç d’exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, i actuar com un veritable especialista o expert en la matèria; i saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE6 - Adquirir els criteris científics per escollir el tipus de material amb el qual estigui confeccionada la pròtesi estomatològica per instal·lar en el pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals usats en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica, i conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant demostrarà les sigüents habilitats:

1. Coneix i utiliza el format adient que cal utilizar en la presentació pública dels resultats de recerca, tant pel que fa a un artícle científic, como en un póster o en la comunicació oral.

2. Sap comunicar-se científicament en anglès.

3. Demostra capacitats per a treballar en equp i autònomament.

Continguts

Habilitats acadèmiques:

Els estudiants aprendran a organitzar les idees derivadas del seu treball de recerca, a defensar-les amb arguments i un raonament lògic, així com expressar-se de manera convincent, coherent i clara amb la finalitat de redactar conclusions i realitzar presentacions orals. Aquestes podrán variar d'estil, estructura i contingut, que podrà anar de d'una presentació d'un poster, a una exposició oral d'un article científic.

Habilitats lingüístiques:

Els estudiants coneixeran les estructures del llenguatge i aprendran a utilizar el format correcte per a citar, parafrasejar, resumir i sintetitzar informació.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAmb l'objectiu de cobrir els principals aspectes per a preparar l'alumne en l'art de l'oaratòria i tenint en compte les necessitats dels estudiants, les classes magistrals serviran com a camp de prova on els estudiants desenvoluparan aptituds que els serviran al llarg de la vida. Treballaran de forma individual, en parelles i en grups, aprenent a apendre un dels altres i acceptant la crítica en una forma constructiva.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitats

% nota final

Resultats d’aprenentatge

 

 

Presentacions

 

 

100%

 

(4) Saber comunicar els resultats en recerca, ja sigui en format d’un article científic, un poster, o una exposició oral, tan a nivell científic com divulgatiu.

(4) Saber utilitzar i expressar-se en anglès en un context científic internacional.

(4) Capacitat d’autoaprenentatge en la búsqueda de nova informació científica

 

Bibliografia i recursos

El material de classe es proporcionarà pel professor.

Material virtual d'intranet i internet per a ñ'aprenentatge autònom:

Student English File Resources (csc) (fórum intranet)

Diccionari Anglès-Anglès a elecció de l'alumne.

Diccionari de sinònims i antònims Thesaurus a elecció de l'alumne.