Universitat Internacional de Catalunya

Planificació Clínica Multidisciplinària. Discusió de Casos Clínics I

Planificació Clínica Multidisciplinària. Discusió de Casos Clínics I
5
12708
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

En aquesta matèria els alumnes fan presentacions en sessió dels casos clínics assistits durant les pràctiques externes que es duen a terme a la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO). La presentació ha d’incloure l’anamnesi, l’exploració física i clínica del cas, com també proves complementàries necessàries per al diagnòstic i la planificació terapèutica correctes. Aquesta documentació es tractarà segons les lleis de protecció de dades que els pacients han d’autoritzar. Els alumnes realitzaran una orientació diagnòstica inicial i final de cada cas i suggeriran possibles plans de tractament per poder oferir, així, el tractament ideal en cada situació basant-se en l’evidència científica.
La presentació i defensa dels casos es farà en una sessió clínica amb professors i alumnes de l’àrea i un supervisor del cas. L’alumne ha de ser capaç de respondre i justificar científicament les preguntes que sorgeixin durant el debat.
Els casos clínics que es tractaran seran d’una complexitat elevada i/o multidisciplinaris. Així mateix, es podrà indicar que es facin revisions bibliogràfiques sobre determinats temes científics per aportar una formació teòrica completa sobre la patologia relacionada amb l’odontologia restauradora estètica.

Requisits previs

Conèixer l’anatomia bucodental i la fisiopatologia de les malalties orals. Conèixer les tècniques quirúrgiques relacionades amb la terapèutica dental i la pròtesi odontològica. Conèixer i dominar els programes informàtics de processament de text, tractament de fulls de càlcul i presentacions.

Objectius

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumne sigui capaç de presentar, discutir i defensar les diferents situacions diagnòstiques clíniques dels pacients de la CUO, així com els diferents plans de tractament possibles i la seva seqüència clínica.

Aquesta assignatura es desenvoluparà durant els dos cursos acadèmics del programa de formació del Màster.

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CE1 - Dur a terme una anàlisi correcta i un diagnòstic extraoral, i destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara així com l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori, mitjançant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar-ne l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell mastegador.
 • CE2 - Ser capaç d’exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, i actuar com un veritable especialista o expert en la matèria; i saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 • CE3 - Fer tallaments selectius de les dents per aconseguir equilibrar la dinàmica mandibular i l’oclusió dental, així com fer fèrules de protecció articular i oclusal en els casos en què hi hagi una patologia que ho requereixi.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CG1 - Tenir la capacitat per comunicar-se amb els pacients a fi d’explicar, amb criteris científics, però llenguatge assequible, el diagnòstic, el pla de tractament i pronòstic, en patologies que acostumaran a tenir un perfil avançat o multidisciplinari.
 • CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 • CG3 - Saber aplicar els protocols establerts en la Clínica Universitària d’Odontologia amb relació al diagnòstic, les exploracions complementàries i el tractament dels pacients, així com la planificació d’aquest, tenint en compte que els pacients als quals es dirigeixen presenten patologies amb perfils avançats o multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

- L’alumne ha de ser capaç d’utilitzar correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica. Realitzar una anàlisi i un diagnòstic extraoral correctes del terç inferior de la cara dels pacients, i saber destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i de les parts toves de la boca en aquesta anàlisi. També ha de saber efectuar una exploració i un diagnòstic intraoral correctes de l’aparell masticatori dels pacients.

- Ha de ser capaç d’identificar i reproduir la macroestètica i microestètica dental, com també manipular els teixits durs i tous de la boca.

- Ha de ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics, amb tots els detalls diagnòstics i exploracions complementàries requerides, i fer propostes de plans de tractaments basats en l’evidència científica.

- Ha de tenir un coneixement clar, avançat i actual de la implantologia. Ha de conèixer i entendre els conceptes de l’osteointegració, l’adaptació passiva, el torque, les connexions implantològiques, els tipus de superfície de l’implant, els tipus de pilar protètic, les tècniques d’impressió, la transferència dels paràmetres oclusius, funcionals i estètics, fer les diferents proves i comprovacions dels components protètics durant el procés de confecció de les pròtesis orals, i aconseguir controlar aquest procés en tot moment per tal que les pròtesis estomatològiques acabades compleixin els objectius funcionals i estètics marcats en un inici.

- Ha de tenir coneixements científics per triar el tipus de material que s’ha d’utilitzar per a cada situació clínica.

- Els alumnes tenen les eines per mantenir la seva formació contínua actualitzada. Han de saber adaptar la seva pràctica clínica i el seu equip tecnològic als avenços i les modificacions que es produeixin al llarg de la seva vida professional, que pot ser autònoma i autodirigida.
 

 

Continguts

El contingut de l’assignatura és eminentment teòric i multidisciplinari, es comença per la planificació dels casos senzills i gradualment s’acaba planificant amb un alt grau de complexitat. L’alumne tracta els casos dels pacients de manera multidisciplinària, interactuant amb els professors i alumnes dels màsters de Periodòncia, Cirurgia, Implantologia, Ortodòncia i Articulació Temporomandibular. En algunes ocasions i en casos multidisciplinaris molt complexos la discussió dels casos es fa en una sessió conjunta de les diferents àrees de la facultat, en què participen els alumnes i els professors dels diferents màsters.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologia:

Estudi de casos clínics

Resolució de casos clínics

Aprenentatge orientat a patologies

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació d’aquesta matèria es farà mitjançant diferents procediments. La fórmula principal serà l’avaluació contínua de l’alumne, que obtindrà diferents qualificacions al llarg dels dos cursos acadèmics de la seva formació.

L'assistència a la sessió clínica és obligatòria, així com que els alumnes en tot moment tinguin presents els coneixements  apresos a les diferents assignatures amb aplicació als pacients. Durant les sessions es farà algun examen no programat prèviament, amb l'objectiu d'assegurar tant l'assistència a sessió com els coneixements.

La asistencia a sesión clínica es obligatoria, así como tener presentes los conocimientos adquiridos en otras asignaturas con aplicación en pacientes. Se realizarán examenes no programados (sin avisar a los alumnos) sobre los conocimientos de las distintas asignaturas. La no asistencia a sesión o la no superación del examen puede conllevar la suspensión de CUO de dicho alumno durante 1 semana.

En l’activitat formativa MC (mètode del cas per a l’anàlisi i resolució de casos clínics) es faran avaluacions a partir de la participació directa i personal en el desenvolupament d’aquesta activitat (coneixement de l’agenda de pacients, ordre i ús correcte de la documentació clínica, aportacions i ajuda a altres companys...).

Es valoraran els coneixements científics, tècnics i clínics relacionats amb la patologia del pacient (l’ús de la terminologia científica adequada, la capacitat de resolució de problemes en fases diagnòstiques o terapèutiques que potser no estiguin del tot definides, l’anàlisi adequada de les dades de la història clínica, la sol·licitud i interpretació de les proves d’exploració complementàries adequades...), i la forma en la presentació de l’activitat formativa MC (capacitat de comunicació, expressió oral i corporal, ús de les bases de dades bibliogràfiques i dels recursos informàtics...). Les presentacions dels casos clínics es faran en arxius informàtics (tipus Microsoft Office PowerPoint Presentation o Keynote) i formaran part de la documentació clínica de cada pacient, la qual ha de respectar la llei de protecció de dades dels pacients) i el professorat responsable les podrà consultar en qualsevol moment.
 

En l’activitat formativa SEM (seminaris) es faran avaluacions a partir de la participació directa i personal en el desenvolupament d’aquesta activitat. Es valora la capacitat de síntesi i de resolució de problemes en situacions que poden arribar a no ser del tot previsibles. La metodologia en què es basin les revisions dels articles científics presentats també la valorarà el professorat responsable de l’activitat formativa. Aquestes revisions es faran en arxius informàtics (tipus Microsoft Office PowerPoint Presentation o Keynote). Si el professorat ho creu necessari, es faran proves escrites (exàmens) per poder avaluar els coneixements teòrics apresos en el decurs dels SEM.


Examen 20%

Participació directa i personal: 20%

Coneixements científics, tècnics i clínics: 20%

Forma de la presentació de l’MC: 20%

Metodologia de la revisió de la literatura científica: 20%
 

 

Bibliografia i recursos

Michael Cohen; Interdisciplinary Treatment Planning, Volume I: Principles, Design, Implementation

Rafi Romano; The Art of Treatment Planning: Dental and Medical Approaches to the Face and Smile

Rafi Romano; The Art of the Smile: Integrating Prosthodontics, Orthodontics, Periodontics, Dental Technology, and Plastic Surgery in Esthetic Dental Treatment

Rafi Romano; The Art of Detailing: Philosophical Foundations

Michael Cohen; Interdisciplinary Treatment Planning, Volume II: Comprehensive Case Studies

 

Fradeani M. “Rehabilitación estética en prótesis fija- Anàlisis estético- Volumen 1. Quintessence Books