Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques de Pròtesi Adhesiva Indirecta in Vitro

Tècniques de Pròtesi Adhesiva Indirecta in Vitro
2
12713
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

Les tècniques de pròtesi adhesiva indirecta han tingut un fort desenvolupament durant les últimes dècades a causa dels grans canvis i avenços en les tècniques i els materials d’adhesió. Són tractaments molt tecnicosensibles per la qual cosa es fa necessària una gran preparació tant teòrica com pràctica i una gran destresa de l’alumne. Per aconseguir aquest objectiu, cal una formació adequada tant teòrica com in vitro abans d’accedir a la clínica per treballar amb pacients.

Requisits previs

Conèixer les bases de l’odontologia adhesiva.

Conèixer les propietats dels materials dentals restauradors.

Objectius

- Conèixer els principis del les tècniques de pròtesi adhesiva indirecta, tant la preparació dels teixits dentaris com la preparació de les pròtesis al laboratori.

- Conèixer les diferents tècniques de preparació.

Competències

 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant.
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer les tècniques més avançades en la preparació de les dents que necessiten pròtesi adhesiva indirecta.
Aprendre els diferents mètodes i eines de diagnòstic.
Aprendre a confeccionar les pròtesis adhesives indirectes.

Continguts

Preparació per a facetes dentals adhesives indirectes

Preparació per a corones adhesives indirectes

Preparació per a incrustacions inlay, onlay i overlay

Provisionalització per a corones i facetes dentals no adhesives

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaSeminaris teòrics
Pràctiques in vitro sobre fantomes al laboratori de pròtesis

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació contínua de cada activitat realitzada

Bibliografia i recursos

 1. Dietschi D, Spreafico R. Restauraciones adhesivas no metálicas. Barcelona: Masson, 1998
 2. García Barbero J. Patología y terapéutica dental. Madrid: Síntesis, 2000
 3. Howard W, Moller RC. Atlas de operatoria dental. 3ª de. México: El manual moderno, 1986
 4. Ketterl W. Odontología conservadora. Barcelona: Masson, 1994
 5. Roberson T. Sturdevant. Arte y ciencia de la odontología conservadora. Madrid :Elservier  España, 2007.
 6. Mangani F., Ceruti A., Putignano A. Guidelines for adhesive dentistry: The key to success. Quintessence, 2009.