Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques d'operatòria Directa i Indirecta in Vitro I

Tècniques d'operatòria Directa i Indirecta in Vitro I
6
12714
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

L’odontologia operatòria és la ciència que s’ocupa del tractament dels defectes i les pèrdues dels teixits durs dentaris per aconseguir la restauració biològica funcional i estètica de la dent, aïlladament i com a part integral del sistema estomatognàtic.

Requisits previs

Tenir coneixements d’operatòria dental bàsica.

Objectius

A. OBJECTIUS GENERALS

 1. Determinar les causes de pèrdua de la salut dental.
 2. Reconstruir la morfologia inicial de la dent respectant la seva triple funció (masticatòria, fonatòria i estètica).
 3. Protegir els teixits durs dentaris exposats evitant les influències mecàniques, tèrmiques, osmòtiques, quimiotòxiques i bacterianes sobre la polpa.
 4. Prevenir d’una nova afectació per càries.
 5. Respectar al màxim els teixits circumdants i sistèmic.
 6. Aplicar les tècniques que porten al restabliment de la salut dental.

 

B. OBJECTIUS ESPECÍFICS

Aquests objectius es divideixen en tres grans grups:

Cognoscitius:

 1. Conèixer i definir els conceptes de patologia dental, terapèutica dental, operatòria dental.
 2. Classificar les diferents patologies dentals.
 3. Conèixer les diferents proves diagnòstiques d’utilitat en la patologia i terapèutica dental.
 4. Explicar el concepte del complex pulpodentinal.
 5. Conèixer les reaccions del complex pop-dentinal davant les agressions i els estímuls externs.
 6. Conèixer l’etiologia, la patogènia i la clínica de la càries dental.
 7. Conèixer la seqüència de la tècnica operatòria en odontologia restauradora.
 8. Exposar la classificació de les cavitats de Black.
 9. Descriure les característiques de cadascuna de les classes de cavitats.
 10. Exposar els conceptes generals que regeixen les indicacions dels diferents materials emprats en aquestes restauracions.
 11. Descriure els models que expliquen l’adhesió a teixits durs dentals dels materials de restauració.
 12. Conèixer la tècnica clínica d’utilització dels diferents sistemes adhesius.
 13. Descriure els sistemes de protecció del complex pulpodentinal.
 14. Conèixer la tècnica d’aïllament de camp operatori per a operatòria dental.

Sensitius i motors:

 1. Realitzar el tallat dels diferents tipus de cavitats sobre dents exodonciades o models de resina.
 2. Realitzar l’aïllament correcte del camp operatori sobre models de resina.
 3. Aplicar adequadament els materials de protecció polpar i els sistemes adhesius.
 4. Obturar correctament les diferents cavitats de la classificació de Black.

 

Afectius:

 1. Desenvolupar la capacitat d’exposició en públic.
 2. Desenvolupar la capacitat d’escriure treballs científics en el camp de la patologia i la terapèutica dental.
 3. Desenvolupar la capacitat d’ensenyament mitjançant una docència tutelada.

Competències

 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant.
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

1. Conèixer les causes de pèrdua de la salut dental.
2. Ser capaç de reconstruir la morfologia inicial de la dent, respectant la seva triple funció (masticatòria, fonatòria i estètica).
3. Ser capaç de protegir els teixits durs dentaris exposats, evitant les influències mecàniques, tèrmiques, osmòtiques, quimiotòxiques i bacterianes sobre la polpa.
4. Conèixer els mètodes per prevenir una nova afectació per càries.
5. Ser capaç de realitzar les tècniques que porten al restabliment de la salut dental.
6. Estar capacitat per preparar els temes per exposar als alumnes de grau.
7. Ser capaç de tutelar les pràctiques dels alumnes i ensenyar-los les diferents tècniques en laboratori.
8. Conèixer els paràmetres d’avaluació i ser capaç d’avaluar el treball dels alumnes de grau sota la supervisió del professor responsable de la pràctica.

Continguts

Tema 1 Aïllament del camp operatori

Tema 2 Tècniques d’operatòria directa (classe I a V)

Tema 3 Reconstruccions indirectes del sector posterior

Tema 4 Facetes dentals anteriors

Tema 5 Provisionalització

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes activitats formatives de l’assignatura es desenvolupen al laboratori de pràctiques amb els alumnes de grau.

Els alumnes de màster ho fan sota la supervisió del professor que tutela un grup d’alumnes de grau. La seva tasca consisteix a ajudar els alumnes en el seu procés de formació, assegurar que s’han complert tots els objectius de l’activitat i acompanyar-los en els detalls pas a pas del desenvolupament d’aquesta.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaParticipació directa i personal 20%

Coneixements científics, tècnics, clínics i patològics de l'pacient 30%

Forma de la presentació dels casos 10%

Progressió en la formació de l'alumne 20%

 Adquisició habilitats tecnològiques i quirúrgiques Ponderació mínima 20%

 

Bibliografia i recursos

 1. Dietschi D, Spreafico R. Restauraciones adhesivas no metálicas. Barcelona: Masson, 1998
 2. García Barbero J. Patología y terapéutica dental. Madrid: Síntesis, 2000
 3. Howard W, Moller RC. Atlas de operatoria dental. 3ª de. México: El manual moderno, 1986
 4. Ketterl W. Odontología conservadora. Barcelona: Masson, 1994
 5. Roberson T. Sturdevant. Arte y ciencia de la odontología conservadora. Madrid :Elservier  España, 2007.
 6. Mangani F., Ceruti A., Putignano A. Guidelines for adhesive dentistry: The key to success. Quintessence, 2009.