Universitat Internacional de Catalunya

Treball Fi de Màster I

Treball Fi de Màster I
3
12718
1
Anual
TF
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


L'alumne està en contacte amb el tutor i el director mitjançant cites periòdiques programades i en cas de necessitar alguna consulta addicional podeu sol·licitar cita amb el tutor o el director per correu electrònic:

Dr Luis Jané: ljane@uic.es

Dra. Pilar Fenoy: pilarfenoy@uic.es

Presentació

Al TREBALL DE FINAL DE MÀSTER els alumnes posaran en pràctica els coneixements adquirits en el transcurs del programa de formació, respecte a la investigació clínica i de materials. El professor-tutor serà un responsable de l'àrea en qüestió, que en farà el seguiment. Aquest treball podrà tenir un perfil clínic o investigador i haurà de seguir detalladament, durant lexecució del mateix, el protocol que es dissenyi i autoritzi durant el primer semestre de lactivitat del màster, on shaurà marcat una hipòtesi de treball i uns objectius concrets . Un cop aconseguits els resultats de lestudi, lalumne haurà de confeccionar una memòria escrita del seu treball clínic o de recerca seguint els criteris de rigorositat científica apresos durant el programa de formació del màster. El TFM de perfil clínic tindrà com a objectiu la revisió d'una patologia o tècnica terapèutica concreta sobre pacient, on l'alumne hagi participat directament en la presa de decisions o hagi realitzat ell mateix els tractaments. La revisió bibliogràfica, el coneixement dels principis teòrics de les patologies i el nivell d'habilitat quirúrgica s'hauran de tenir en compte per poder optar a aquest tipus de TFM. El TFM de perfil investigador tindrà caràcter de recerca de laboratori sobre temes o materials relacionats amb làmbit de lestètica dental i de la prostodòncia. Basant-se en estudis anteriors (interns de la U.I.C. o externs a la mateixa) i seguint els criteris del mètode científic es podran dissenyar treballs de recerca que permetin aportar més informació en fitar les múltiples variables que a la clínica sobre pacient apareixen.

Requisits previs


No es contemplen

Objectius

1. Plantejar temes d'actualitat que ajudin a omplir buits a la literatura científica. 2. Saber redactar un protocol de recerca. 3. Realitzar treballs de recerca clínics o de laboratori. 4. Redactar un article científic. 5. Saber redactar el treball de fi de màster 6. Exposar i defensar el treball davant d'una tribuna

Competències

CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
CE10 - Obtenir l'habilitat d'aplicar el mètode científic i aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l'odontologia protèsica, restauradora i la implanto-pròtesi
CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l'aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l'habilitat d'avaluar i realitzar els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, gestionant els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria
CE7 - Ser capaç de cercar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d'informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l'odontologia restauradora estètica, per poder seguir el procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma
CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, ètico-deontològics, legislatius i humanitaris en l'exercici de la investigació i divulgació de les dades científiques en l'àmbit de l'odontologia restauradora estètica

Resultats d'aprenentatge

- Dissenya un protocol de recerca basat en el mètode científic.

- Aprèn a iniciar-se a la investigació clínica o de laboratori, a desenvolupar un projecte de recerca aplicant noves tècniques apreses i gestionant el temps i els recursos.

- Redacta adequadament la introducció, justificació, objectius, hipòtesis, estat de la qüestió, materials i mètodes, resultats, discussió i conclusions del seu treball de fi de màster.

- Defensa davant d'un tribunal competent en Odontologia el Treball de Fi de Màster realitzat.

Continguts

El treball de fi de màster (TFM) és el resultat final del treball de l'estudiant tutoritzat pel professor on posa en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs, entre els quals hi ha la investigació clínica i de materials.

El tutor de la investigació monitoritza el treball durant el desenvolupament de la investigació, l'anàlisi dels resultats i les conclusions per assegurar l'adquisició de les habilitats.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAprenentatge tutoritzat en petits grups

Resolució de problemes al taller dental

Estudi de casos clínics

Resolució de casos clínics

Aprenentatge orientat a patologies

Aprenentatge dirigit al laboratori investigació

Metodologia comunicativa de la investigació

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSeguint el criteri que el TREBALL DE FINAL DE MÀSTER és el compendi de tota la formació rebuda durant els dos anys del programa de màster, la Comissió Científica de la facultat d'Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya, composta per representants de cada àrea de les especialitats odontològiques i dels responsables de la Junta de Centre de la Facultat, per contribuir que aquest treball tingui una qualitat científica d'acord amb les competències que aquest mòdul docent exigeix, valorarà i haurà d'autoritzar el protocol d'aquest treball de recerca o clínic abans de dur-ho a terme. Un cop conclòs l'estudi i confeccionada la memòria del Treball de Fi de Màster, aquesta serà revisada per la mateixa Comissió Científica. El sistema de revisió per al Treball de Fi de Màster se centrarà a avaluar el rigor científic i metodològic del treball realitzat, tenint en compte la capacitat de comunicació que l'alumne demostri.

 

Un cop avaluat per la Comissió Científica, s'autoritza l'alumne a defensar el Treball de Fi de Màster davant d'un Tribunal elegit per la Junta de Centre a proposta de la direcció del màster, compost per tres doctors, un dels quals ha de ser especialista a l'àrea d'estudi pertinent.

 

Metodologia de la revisió de la literatura científica 10 %
Resolució de problemes i iniciativa 10%
Progressió a la formació de l'alumne 10 %
Defensa del Treball de Fi de Màster davant del Tribunal 70 %

Bibliografia i recursos

En cada cas els alumnes tenen accés recursos bibliogràfics relacionats amb el treball de final de màster