Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques d'operatòria Directa i Indirecta in Vitro II

Tècniques d'operatòria Directa i Indirecta in Vitro II
8
12723
3
Anual
PR
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Presentació

Lla primera part de l’assignatura s’orienta a la tutela dels alumnes de grau en la seva formació pràctica. En aquest curs la formació se centra més en la realització de treballs d’operatòria en laboratori de complexitat avançada.

Requisits previs

Cal tenir coneixements d’operatòria dental bàsica.

Objectius

Aquests objectius es divideixen en tres grans grups.

Cognoscitius:

Conèixer i definir els conceptes de patologia dental, terapèutica dental i operatòria dental.
Classificar les diferents patologies dentals.
Conèixer les diferents proves diagnòstiques d’utilitat en la patologia i terapèutica dentals.
Explicar el concepte del complex pulpodentinal.
Conèixer les reaccions del complex pulpodentinal davant les agressions i els estímuls externs.
Conèixer l’etiologia, la patogènia i la clínica de la càries dental.
Conèixer la seqüència de la tècnica operatòria en odontologia restauradora.
Exposar la classificació de les cavitats de Black.
Descriure les característiques de cadascuna de les classes de cavitats.
Exposar els conceptes generals que regeixen les indicacions dels diferents materials emprats en aquestes restauracions.
Descriure els models que expliquen l’adhesió a teixits durs dentaris dels materials de restauració.
Conèixer la tècnica clínica d’utilització dels diferents sistemes adhesius.
Descriure els sistemes de protecció del complex pulpodentinal.
Conèixer la tècnica d’aïllament del camp operatori per a operatòria dental.

Sensitius i motors:

Realitzar el tallat dels diferents tipus de cavitats sobre dents exodonciades o models de resina.
Realitzar l’aïllament correcte del camp operatori sobre models de resina.
Aplicar adequadament els materials de protecció polpar i els sistemes adhesius.
Obturar correctament les diferents cavitats de la classificació de Black.

Afectius:

Desenvolupar la capacitat d’exposició en públic.
Desenvolupar la capacitat d’escriure treballs científics en el camp de la patologia i la terapèutica dental.

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Dur a terme una anàlisi correcta i un diagnòstic extraoral, i destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara així com l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori, mitjançant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar-ne l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell mastegador.
 • CE10 - Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
 • CE2 - Ser capaç d’exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, i actuar com un veritable especialista o expert en la matèria; i saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE6 - Adquirir els criteris científics per escollir el tipus de material amb el qual estigui confeccionada la pròtesi estomatològica per instal·lar en el pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals usats en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica, i conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

1. Conèixer les causes de pèrdua de la salut dental.
2. Ser capaç de reconstruir la morfologia inicial de la dent, respectant-ne la triple funció (masticatòria, fonatòria i estètica).
3. Ser capaç de protegir els teixits durs dentaris exposats evitant les influències mecàniques, tèrmiques, osmòtiques, quimiotòxiques i bacterianes sobre la polpa.
4. Conèixer els mètodes de prevenció d’una nova afectació per càries.
5. Ser capaç de realitzar les tècniques que porten al restabliment de la salut dental.

Continguts

Tema 1 Aïllament del camp operatori

Tema 2 Tècniques d’operatòria directa (classe I a V)

Tema 3 Reconstruccions indirectes del sector posterior

Tema 4 Facetes dentals anteriors

Tema 5 Provisionalització

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes activitats formatives de l’assignatura es desenvolupen al laboratori de pràctiques amb els alumnes de grau.

L’alumne de màster, sota la supervisió del professor, tutela un grup d’alumnes de grau. La seva tasca consisteix a ajudar els alumnes en el seu procés de formació, assegurar-se que s’han complert tots els objectius de l’activitat i acompanyar-los en els detalls pas a pas del desenvolupament d’aquesta activitat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaParticipació directa i personal: 20%

Coneixements científics, tècnics i clínics: 40%

Forma de presentació dels casos: 20%

Adquisició d’habilitats tecnològiques i quirúrgiques, ponderació mínima: 20%

Bibliografia i recursos

 1. Dietschi D, Spreafico R. Restauraciones adhesivas no metálicas. Barcelona: Masson, 1998
 2. García Barbero J. Patología y terapéutica dental. Madrid: Síntesis, 2000
 3. Howard W, Moller RC. Atlas de operatoria dental. 3ª de. México: El manual moderno, 1986
 4. Ketterl W. Odontología conservadora. Barcelona: Masson, 1994
 5. Roberson T. Sturdevant. Arte y ciencia de la odontología conservadora. Madrid :Elservier  España, 2007.
 6. Mangani F., Ceruti A., Putignano A. Guidelines for adhesive dentistry: The key to success. Quintessence, 2009.