Universitat Internacional de Catalunya

Rehabilitació Oral, Ortodòncia i Oclusió

Rehabilitació Oral, Ortodòncia i Oclusió
1
12725
3
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Presentació

L’objectiu de la rehabilitació oral és restablir la salut, la funció i l’estètica oral del pacient. Per restablir l’estètica del somriure i recuperar la funció es fan necessàries l’execució de tractaments d’ortodòncia i la realització d’ajustos de l’oclusió durant el tractament i l’estabilització una vegada aquest finalitza.
Aquesta assignatura intenta establir els conceptes teòrics i pràctics en la planificació i consecució de casos interdisciplinaris de pròtesis, ortodòncia i oclusió.

Requisits previs

Conèixer l’anatomia bucodental i la fisiopatologia de les malalties orals.

Objectius

Saber valorar l’estat ortodòntic i oclusiu d’un pacient i el pronòstic de les dents a ser rehabilitades.

Ser capaç de fer un diagnòstic correcte per a una planificació adequada.

Conèixer els criteris i les bases dels moviments ortodòntics de les dents.

Conèixer els criteris i els mètodes d’intrusió, extrusió i redreçament de molars.

Saber diagnosticar i corregir l’alteració dels marges gingivals mitjançant tractaments ortodòntics.

Saber tècniques de muntatge en l’articulador.

Saber les tècniques de presa de registres oclusius.

Saber les diferents tècniques de prendre el registre de relació cèntrica.

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CE1 - Dur a terme una anàlisi correcta i un diagnòstic extraoral, i destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara així com l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori, mitjançant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar-ne l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell mastegador.
 • CE2 - Ser capaç d’exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, i actuar com un veritable especialista o expert en la matèria; i saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 • CE3 - Fer tallaments selectius de les dents per aconseguir equilibrar la dinàmica mandibular i l’oclusió dental, així com fer fèrules de protecció articular i oclusal en els casos en què hi hagi una patologia que ho requereixi.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CG1 - Tenir la capacitat per comunicar-se amb els pacients a fi d’explicar, amb criteris científics, però llenguatge assequible, el diagnòstic, el pla de tractament i pronòstic, en patologies que acostumaran a tenir un perfil avançat o multidisciplinari.
 • CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 • CG3 - Saber aplicar els protocols establerts en la Clínica Universitària d’Odontologia amb relació al diagnòstic, les exploracions complementàries i el tractament dels pacients, així com la planificació d’aquest, tenint en compte que els pacients als quals es dirigeixen presenten patologies amb perfils avançats o multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

Saber valorar l’estat ortodòntic i oclusiu d’un pacient i el pronòstic de les dents a ser rehabilitades.

Ser capaç de fer un diagnòstic correcte per a una planificació adequada.

Conèixer els criteris i les bases dels moviments ortodòntics de les dents.

Conèixer els criteris i els mètodes d’intrusió, extrusió i redreçament de molars.

Saber diagnosticar i corregir l’alteració dels marges gingivals mitjançant tractaments ortodòntic.

Conèixer les tècniques de muntatge en l’articulador.

Conèixer les tècniques de presa de registres oclusius.

Conèixer les diferents tècniques de prendre el registre de relació cèntrica.

Saber prendre registres per confeccionar fèrules de descàrrega.

Continguts

Bases de tractament d’ortodòncia per a la rehabilitació oral
Diagnòstic en ortodòncia per a la rehabilitació oral
Tractaments d’extrusió i intrusió: diagnòstic, mètodes, indicacions i limitacions
Ortodòncia i estètica rosa i distribució d’espais interdentals per a la rehabilitació oral
Diagnòstic oclusiu per a la rehabilitació oral: presa de registres, muntatge en l’articulador
Consideracions per al canvi de la dimensió vertical
Fèrules de descàrrega, indicacions i confecció

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEstudi de casos clínics en seminaris

Resolució de casos clínics

Aprenentatge orientat a patologies

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació d’aquesta matèria es farà mitjançant diferents procediments. La fórmula principal serà l’avaluació contínua de l’alumne.

En l’activitat formativa SEM (seminaris) es faran avaluacions a partir de la participació directa i personal en el desenvolupament d’aquesta activitat i es valorarà la seva capacitat de síntesi i de resolució de problemes en situacions que poden arribar a no ser del tot previsibles. La metodologia en què es realitzin les revisions dels articles científics presentats també la valorarà el professor responsable de l’activitat formativa. Aquestes revisions es faran en arxius informàtics (tipus Microsoft Office PowerPoint Presentation o Keynote). Si el professorat ho creu necessari, es faran proves escrites (exàmens) per poder avaluar els coneixements teòrics apresos en el decurs dels SEM.

 

Participació directa i personal: 30%

Adquisició de coneixements clínics, tècnics: 40%

Coneixements científics de la patologia del pacient: 30%

Bibliografia i recursos

Michael Cohen; Interdisciplinary Treatment Planning, Volume I: Principles, Design, Implementation

Rafi Romano; The Art of Treatment Planning: Dental and Medical Approaches to the Face and Smile

Rafi Romano; The Art of the Smile: Integrating Prosthodontics, Orthodontics, Periodontics, Dental Technology, and Plastic Surgery in Esthetic Dental Treatment

Rafi Romano; The Art of Detailing: Philosophical Foundations

Michael Cohen; Interdisciplinary Treatment Planning, Volume II: Comprehensive Case Studies

Carl Misch: Contemporary Implant Dentistry

Niklaus P. Lang, Jan Lindhe; Clinical Periodontology and Implant Dentistry

Otto Zuhr, Mark Hurzeler; Plastic Esthetic Periodontal and Implant Surgery