Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques d'Expressió Gràfica

Tècniques d'Expressió Gràfica
3
12737
2
Primer semestre
OB
FORMACIÓ TECNOLÒGICA
INFORMÀTICA I TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ GRÀFICA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

L'expressió gràfica d'un producte o dispositiu mèdic és una de les eines fonamentals per transmetre la idea a equips de treball, fixar les especificacions de producte, poder fabricar aquest producte…

A més a més, les tècniques d'expressió gràfica han de seguir uns estàndards internacionals per permetre la correcta interpretació del dibuix. El disseny assistit per ordinador és una eina molt potent que ha permès agilitar els treballs de disseny, permetent treballar sobre dibuixos 2D, models 3D, detecció d'errors, realització d'assemblats…

Requisits previs

Cap.

Objectius

 • Desenvolupar la concepció espacial de l'estudiant.
 • Desenvolupar productes a partir del coneixement de les formes i operacions bàsiques.
 • Presentar i practicar el dibuix i la normativa associada a la representació gràfica més usuals en l'enginyeria i la bioingeniería.

Competències

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CE3 - Aplicar a la Bioenginyeria els coneixements fonamentals sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics.
 • CE4 - Tenir visió espacial i saber aplicar les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 • CG6 - Aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió
 • CG9 - Tenir capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • CT3 - Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat

Resultats d'aprenentatge

A final de curs, l'estudiant haurà de ser capaç de:

 • Conèixer i posar en pràctica el llenguatge gràfic propi dels sistemes de representació en la Bioenginyeria.
 • Conèixer i posar en pràctica les aplicacions d'expressió gràfica i dibuix assistit per ordinador.
 • Demostrar destresa manual i/o mitjançant programari 3D en el traçat d'esbossos, croquis i prototips.
 • Ser capaç d'interpretar plànols industrials.
 • Ser capaç de presentar els treballs realitzats en plànols correctament realitzats i d'interpretació universal.
 • Conèixer i posar en pràctica la manera i la dinàmica de treball en equip.

Continguts

1. Fonaments i tècniques de representació gràfica.
Sistemes de representació.
Projecció isomètrica i dièdrica.
Formats, Vistes i Línies.
Acotació de dibuixos industrials.
Corts i Seccionis
Elements Roscats.
Acabats Superficials.
Toleràncies Dimensionals i Toleràncies Geomètriques.
Elements normalitzats.

2. El Croquis.

3. Concepció espacial: 2D i 3D.

4. Normalització industrial.
Obtenir el plànol de fabricació d'una peça amb les vistes de cort necessàries per a la seva representació correcta mitjançant DAO.
Realització de plànols de conjunt, especejaments i animacions.

5. Representació i interpretació de plànols industrials.

6. Aplicacions assistides per ordinador.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura combina sessions amb una introducció teòrica seguides de demostracions pràctiques. L'assignatura es complementa amb el treball individual, el treball en petits grups i el treball autònom.

Les classes teòriques pretenen introduir als estudiants als conceptes bàsics de la disciplina i donar un caràcter instructiu i informatiu, donant un enfocament molt pràctic, convidant a reflexionar sobre la concepció espacial i concebre a partir de formes i operacions bàsiques.

El procés d'aprenentatge autònom es desenvolupa també utilitzant la plataforma Moodle en el qual s'inclouen diversos recursos, com poden ser qüestionaris, treballs per fer en grup, debats, exercicis proposats, vídeos...
El treball en grup es treballa durant les classes, responent preguntes proposades pel professor que els alumnes hauran de discutir i avaluar entre iguals, seguint les pautes que es marquin per a cada exercici.

Les classes s'impartiran en castellà, encara que els dubtes dels alumnes es respondran en l'idioma que prefereixi (castellà, català o anglès). A més, l'alumne pot triar realitzar els exercicis, els treballs i els exàmens en castellà, català o anglès. El material didàctic estarà en castellà principalment, a excepció d'articles o gràfics que poden estar en anglès.

Els alumnes podran utilitzar calculadora i formulari durant els exàmens. El formulari només podrà contenir fórmules, no explicacions.

L'assistència a les pràctiques i seminaris és obligatòria.

La relació de crèdits ECTS i la càrrega de treball en hores d'aprenentatge en funció de les diferents metodologies que s'utilitzaran. Cada crèdit teòric ECTS té 10 hores en les quals el docent té presència a l'aula. La resta de les hores fins a 25, corresponen a la càrrega d'aprenentatge dirigit i autònom de l'estudiant. Aquesta última càrrega docent es podrà realitzar mitjançant activitats autònomes, treballs grupals que seran presentats i defensats en classe o estudi individual necessari per aconseguir els objectius d'aprenentatge de les diferents matèries.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn primera convocatòria:

Participació en classe - 5%

Resolució de problemes - 20%

Examen parcial - 25%

Examen final - 50%

En altres convocatòries: 75% de l'examen i 25% resta de notes del curs (nota no recuperable).

 

Consideracions importants:

1. Plagi, copiar o qualsevol altra acció que es pugui considerar parany suposarà un zero en aquest apartat d'avaluació. Als exàmens suposarà el suspens immediat de l'assignatura.

2. Per aprovar el curs s'ha d'assolir un 5.0 en el càlcul total i una nota mínima de 4.0 a totes les parts avaluables de l'assignatura. Si no s'arriba al 4.0, l'apartat corresponent tindrà un zero per calcular la nota final de l'assignatura.

3. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de "Matrícula d'Honor", de manera que la qualificació màxima serà d'"Excel·lent".

4. L'assistència a pràctiques és obligatòria per aprovar l'assignatura.

5. Els estudiants d'intercanvi (Erasmus i altres) o repetidors estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta d'alumnat. Això és especialment rellevant pel que fa al calendari, les dates d'exàmens i el sistema d'avaluació.

6. L'assistència ha de ser per sobre del 85% per aprovar l'assignatura.

Bibliografia i recursos

AENOR, "Dibujo Técnico. Normas Básicas", 1999.

Gómez González, Sergio. El Gran libro de SolidWorks. 2a. Barcelona: Marcombo, 2015

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 19/01/2023 I3 12:00h