Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a la Recerca en Psicologia

Introducció a la Recerca en Psicologia
6
12739
1
Primer semestre
FB
FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA
MÈTODES, DISSENY I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA - METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Enivar un correu a srecoder@uic.es 

Presentació

La present assignatura té com objectiu apropar a l'alumne al món de la recerca en psicologia. Els alumnes aprendran com es realitza la recerca en l'àmbit de les ciències de la salut i coneixerà els diferents tipus d'estudi que es poden dur a terme. També se'ls proporcionarà informació sobre on trobar informació científica i realitzar cerques d'informació avançades. Per últim, l'assignatura ofereix formació en estadística descriptiva i una breu iniciació en estadística inferencial. 

Professorat: Dra. Silvia Recoder 

Requisits previs

L'assignatura no té requisits previs

Objectius

 • Diferenciar el coneixement científic del coneixement no científic, així com conèixer les fases del mètode científic i els diferents dissenys de recerca que existeixen. 
 • Saber realitzar cerques d'informació avançadez en repositoris científics i conèixer l'estructura d'un article científic.
 • Conèixer, saber aplicar i calcular els diferents estadístics descriptius existents en funcó del tipus de variable. 
 • Tenir una primera aproximació a la probabilitat i el concepte de distribució normal. 

Competències

 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CE04 - Conèixer els principis i procediments de la intervenció psicològica.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG04 - Capacitat per respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’actuació professional.
 • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l'assignatura l'alumnat ha de ser capaç de:

 • Conèixer les bases de dades més utilitzades en l’àmbit de la psicologia i saber realitzar cerques bibliogràfiques utilitzant els criteris necessaris.
 • Conèixer el mètode científic, els seus components i els dissenys.
 • Conèixer i saber aplicar els estadístics descriptius bàsics i més freqüents en psicologia.
 • Presentar treballs de manera organitzada i seguint la normativa APA.  

Continguts

Bloc I: Eines per a la Universitat

 • Normativa APA i presentació de treballs
 • Bases de dades científiques
 • Examen tipus test i mitjana ponderada

Bloc II: Dissenys de recerca

 • El mètode científic
 • Tipus de variables i classificació
 • Població, mostra i mostreig
 • Escales de mesura
 • Dissenys de recerca
 • La naturalesa del control
 • Estructura d'un estudi científic en ciències de la salut

 Bloc III: Estadística descriptiva

 • Variables categòriques:
  • Taules de freqüències
  • Gràfics per a variables categòriques
 • Variables quantitatives:
  • Mesures de posició
  • Mesures de tendència central
  • Mesures de dispersió
  • Mesures de forma
 • Puntuacions típiques i corva normal
 • Probabilitat 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA METODOLOGIA
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries. Sessió expositiva i explicativa dels continguts per part del professor. Aquesta metodologia d'aprenentatge permet la utilització de mitjans audiovisuals com a suport a l'explicació dels continguts. L'alumne pot interactuar o participar activament. Relació personalitzada entre tutor i alumne, on s'atén, facilita i orienta a l'estudiant en el procés formatiu. Mitjançant el model o l'orientació tutorial es promou l'autoreflexió i l'orientació a la millora i el desenvolupament personal i professional. Amb el treball individual, a través de l'estudi, la cerca d'informació, el processament de les dades i la interiorització l'alumne pot consolidar el seu aprenentatge.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza una labor de sedimentació i repòs del coneixement, necessari sempre abans de realitzar una tasca nova. Amb el treball individual, a través de l'estudi, la cerca d'informació, el processament de les dades i la interiorització l'alumne pot consolidar el seu aprenentatge.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza exercicis de forma autònoma, sense la presència del professor. En aquesta fase apareixen sempre més dubtes, però al no tenir l'opció de preguntar immediatament es produeix un esforç addicional per part de l'alumne. Amb el treball individual, a través de l'estudi, la cerca d'informació, el processament de les dades i la interiorització l'alumne pot consolidar el seu aprenentatge.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació es realitzarà a partir de:

 • Assistència i participació (10%)
 • Examen teòric (preguntes PIR) 30%: Examen sobre els continguts del bloc II que inclou 40 preguntes tipu test amb 4 opcions de resposta. Cada encert suma un punt i cada error resta 0.33. Les preguntes en blanc no sumen ni resten. 
 • Activitats i exercicis pràctics 20%: Al llarg de l'assignatura es penjaran exercicis al Moodle que l'alumne haurà d'entregar setmanalment. 
 • Examen pràctic 40%: Examen d'exercicis pràctics sobre el tercer bloc de l'assignatura. 
És imprescindible aprobar l'examen pràctic (≥5) i que la mitjana entre els dos exàmens sigui igual o superior a 5 per poder fer mitjana. Per aprobar l'assignatura, la mitjana final haurà de ser igual o superior a 5. En cas de suspendre, l'alumne podrà recuperar l'examen teòric i pràctic. L'assistència i participació així com les activitats i exercicis pràctics no són recuperables.    Segona convocatòria:    Les notes d'assistència i participació així com les notes d'activitats i exercicis es mantenen tant si estan aprobades com si no. Els exàmens suspesos es repetiran i serà necessari obtenir una nota suficient per a que la mitjanaponderada sigui 5 o superior (obligatori tenir aprovat l'examen pràctic amb un 5 o més). En cas de que la mitjana estigui suspesa, l'alumne haurà de repetir l'assignatura el curs vinent.      Avaluació única (alumnes repetidors):   En aquells casos en que la professora ho aprovi, els estudiants que repeteixin l'assignatura i tinguin l'avaluació continuada del curs anterior aprovada, podran examinar-se presentant-se únicament a l'examen teòric i a l'examen pràctic. Serà impresindible aprovar l'examen pràctic per fer mitjana i que la mitjana entre totes dues proves sigui superior a 5 per aprovar. La nota d'avaluació continuada no es manté de curs a curs, per tant l'avaluació es farà en base a les notes dels exàmens.  

 

*Al llarg de l'assignatura es tindran en compte totes les normes especificades en la normativa general del grau. 

Bibliografia i recursos

 • Fontes de Gracia et al. (2010). Fundamentos de investigación en psicología. Madrid: UNED.
 • Pardo Merino, A., Ruiz, M. A., & San Martín, R. (2008). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I. Editorial Síntesis: Madrid, Spain. 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 16/01/2023 A02 09:00h