Universitat Internacional de Catalunya

Psicobiologia

Psicobiologia
9
12740
1
Primer semestre
FB
FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA
BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA - PSICOBIOLOGIA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Professorat:

Anna Carballo Márquez (acarballo@uic.es)

Iris Crespo Martín (icrespo@uic.es)

Maxim Canet (maxcanet44@uic.es)

 

S'atendrà a l'alumnat després de les classes i/o concertant cita prèvia.

Presentació

L'assignatura de Psicobiologia pretén oferir a l'alumnat els coneixements necessaris per a comprendre les bases biològiques de la conducta i els processos mentals humans. En aquest sentit, s'abordaran conceptes relacionats amb la psicogenètica (o genètica de la conducta) a fi de comprendre el paper que exerceixen els factors genètics, l'ambient i la seva interacció (epigenètica) en el desenvolupament de fenotips normals i patològics. També s'estudiarà l'estructura, l'organització i el funcionament del sistema nerviós central i perifèric, tant a nivell microscòpic com macroscòpic, així com les bases fisiològiques que sustenten la comunicació neural. Per últim, es treballaran sistemes funcionals més complexos, com les bases neurals dels diferents sistemes sensoperceptius, a fi que l'alumnat sigui capaç de comprendre com el sistema nerviós ens permet relacionar-nos amb el món físic i social en el que vivim. Tots aquests coneixements es consideren necessaris per a què en el futur desenvolupament professional de l'alumnat es pugui proporcionar una atenció psicològica integral, rigorosa i holística.

Requisits previs

No procedeix

Objectius

1. Conèixer els principis bàsics de psicogenètica o genètica de la conducta, així com els diferents tipus d'herència que poden codificar malalties, característiques o trastorns.

2. Adquirir els coneixements bàsics sobre l'estructura, l'organització i el funcionament del sistema nerviós central.

3. Descriure les característiques bàsiques de la comunicació neural.

4. Explicar el substrat neural de les diferents modalitats sensorials i perceptives que ens permeten relacionar-nos amb l'entorn físic i social.

5. Identificar l'estructura i funcions principals del sistema neuroendocrí.

Competències

 • CB01 - Que els estudiants hagin demostrar posseir i comprendre coneixements en un àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CE09 - Identificar les bases biològiques de les funcions psicològiques i de la conducta humana, entenent com funcionen i com influeixen sobre els diversos aspectes de la persona.
 • CE18 - Identificar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques i reconèixer la naturalesa de les diferències individuals.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

Una vegada l'alumnat hagi acabat l'assignatura es pretén que sigui capaç de:

a) Identifica la influència de l'herència genètica, de l'ambient i de l'epigenètica en les bases genètiques de la conducta humana.

b) Diferencia entre els diferents tipus d'herència genètica i les diferents patologies cromosòmiques.

c) Reconeix els diferents tipus de neurones i de cèl·lules glials, la seva estructura i les seves funcions principals.

d) Diferencia les diferents subdivisions del sistema nerviós.

e) Identifica les estructures que conformen el sistema nerviós central i els mecanismes de protecció d'aquest.

f) Diferencia entre una sinapsi elèctrica i una sinapsi química i descriu el seu funcionament.

g) Descriu els principals sistemes de neurotransmissió.

h) Identifica els processos de transducció sensorial i les vies implicades en els diferents sistemes sensoperceptius: auditiu, vestibular, olfactori, gustatiu, visual, somato-sensorial i motriu.

i) Descriu el funcionament del sistema neuroendocrí (glàndules i hormones) i com afecta en la conducta humana.

Continguts

Tema 0. Història i concepte de psicobiologia.
 
Bloc I: Fonaments de Genètica
 
Tema 1. Bases genètiques de la conducta

1.1. Introducció a la Psicogenètica
1.2. Herència-Ambienti: Epigenètica
1.3. Herència monogènica
1.4. Herència multifactorial
 
Bloc II: Neuroanatomia funcional i estructural
 
Tema 2. Les cèl·lules del sistema nerviós

2.1. La neurona
2.1.1. Estructura bàsica de la neurona
2.1.2. Classificació: tipus i funcions
2.2. Neuroglia del sistema nerviós central

Tema 3. Neuroanatomia

3.1. Organització del sistema nerviós: SNC i SNP
3.2. Neuroeixos
3.3. Protecció del SNC
3.4. Telencèfal
3.5. Diencèfal
3.6. Tronc encefàlic i cerebel
3.7. Medul·la espinal

Tema 4. Comunicació neuronal

4.1. Transmissió sinàptica
4.1.1. Concepte de sinapsi
4.1.2. Tipus de sinapsi
4.1.3. Mecanismes bàsics de la transmissió sinàptica química
4.1.4. Sistemes de neurotransmissió
 
Bloc III: Sistema sensoperceptiu
 
Tema 5. Bases neurals de la sensopercepció

5.1 Sistema auditiu i sistema vestibular
5.1.1. Sistema auditiu
5.1.2. Sistema vestibular
5.2. Sistema olfactori i gustatiu
5.2.1. El sentit de l'olfacte
5.2.2. El sentit del gust
5.3. Sistema visual
5.4. Sistema somatosensorial
5.5. Control motor
 
Bloque IV: Sistema neuroendocrí
 
Tema 6. Sistema neuroendocrí

6.1. Glàndules endocrines
6.2. Eix Hipotàlamo-hipofisiari
6.3. Hormones
6.4. Regulació i control neuroendocrí

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVAMETODOLOGIASISTEMA D'AVALUACIÓ
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries.
Serà l'escenari on l'estudiant realitzarà el treball personal. L'estudiant elaborarà treballs en les diferents assignatures on reflectirà la seva experiència d'aprenentatge autònom. L'estudiant també es prepararà per a un aprenentatge al llarg de la vida en aprendre a fer servir materials didàctics de forma autònoma i a utilitzar recursos multimèdia. Serà l'escenari per desenvolupar les habilitats d'autoregulació de l'aprenentatge i autogestió del temps.
Les classes pràctiques permeten a l'alumne interactuar en primera persona amb les eines de treball, en petits grups o de forma individual es realitzen petites demostracions pràctiques dels coneixements teòrics adquirits durant les classes teòriques.
Desenvolupament de debats i discussions en gran o petit grup que afavoreixin el sentit i judici crític. S'afavoreix la participació i la iniciativa, la realització de preguntes constructives i la presentació de nous problemes que promoguin el pensament crític.
El treball en grup propicia la convergència d'idees, treballs i propostes en comú per part dels estudiants amb la finalitat d'arribar a realitzar un projecte tenint en compte les competències interpersonals i intrapersonals dels estudiants i el treball cooperatiu.
Amb el treball individual, a través de l'estudi, la cerca d'informació, el processament de les dades i la interiorització l'alumne pot consolidar el seu aprenentatge.
Circuit d'entre 12-20 estacions en cadascuna de les quals l'avaluat ha de realitzar unes tasques en un temps determinat. El format és variable amb actuacions amb pacient estandarditzat, casos en ordinador, valoració d'una prova, realització d'un informe, interpretació de proves, resolució d'algun problema etc., que permet avaluar de forma estandarditzada l'actuació, habilitats i competències de l'alumne.
L'assistència activa de l'alumne a la classe mostra el grau d'implicació com a mostra d'interès i la seva interacció amb el professor i amb la resta de companys.
Prova individual escrita que reuneix els aspectes més generals i rellevants de la matèria a avaluar. Avaluaran la capacitat dels estudiants d'escoltar i entendre les idees principals dels continguts impartits, així com la seva capacitat d'entendre bibliografia i literatura específica a la seva àrea d'estudi, avaluant, així mateix, la terminologia corresponent. D'altra banda, les proves escrites també avaluaran el contingut impartit sobre conceptes específics de les diferents matèries del títol. S'estructuraran a través d'exàmens parcials i/o finals, exercicis finals, qüestionaris on-line i anàlisis d'articles científics.
El projecte ha de reflectir els aprenentatges rebuts i l'ús efectiu dels recursos al seu abast per donar solució eficient als problemes que es derivin de la seva elaboració. Es valorarà la capacitat d'expressar-se de forma escrita i oral, en un context professional i amb la terminologia correcta i els conceptes específics. S'avaluarà el contingut i coherència del conjunt.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1a Convocatòria:

 • 50% Prova escrita de contingut (20% examen parcial + 30% examen final)
 • 10% Avaluació PIR
 • 30% Treballs pràctics
 • 10% Participació a classe

Es requerirà un mínim de 5 en la mitjana ponderada de les proves escrites de contingut per a poder fer mitjana amb les altres qualificacions, i s'aprovarà l'assignatura amb una mitjana mínima de 5 tenint en compte totes les parts avaluades. En cas de suspendre les proves escrites, s'haurà de recuperar en 2ª convocatòria.

2a Convocatòria:

 • 50% Prova escrita (o oral) de contingut (de tot el contingut, no es guarden notes parcials)
 • 10% Avaluació PIR (mateixa nota que a la 1a convocatòria)
 • 30% Treballs pràctics (mateixa nota que a la 1a convocatòria)
 • 10% Participació a classe (mateixa nota que a la 1a convocatòria)

Es requerirà un mínim de 5 en la prova de contingut per fer mitjana. S'aprovarà l'assignatura amb una mitjana mínima de 5 tenint en compte totes les parts avaluades.

L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta en el Grau de Psicologia respecte a les faltes d'ortografia, redactat i plagi.

Alumnes que repeteixen l'assignatura:

L'alumnat repetidor pot renunciar a l'avaluació continuada i anar directament a l'examen final de l'assignatura (la nota del qual representarà el 100% de la nota de l'assignatura), sempre i quan tingui totes les activitats i treballs aprovats, una elevada assistència i el vist-i-plau del professorat responsable.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

L’assistència activa de l’alumnat a la classe mostra el grau d’implicació com a mostra d’interès i la seva interacció amb el professorat i amb la resta de companys i companyes.

Prova individual escrita que reuneix els aspectes més generals i rellevants de la matèria que s’ha d’avaluar. S’avaluen la capacitat dels estudiants d’escoltar i entendre les idees principals dels continguts impartits, així com la seva capacitat d’entendre bibliografia i literatura específica en la seva àrea d’estudi, i s’avalua, així mateix, la terminologia corresponent. D’altra banda, les proves escrites també avaluen el contingut impartit sobre conceptes específics de les diferents matèries del títol. S’estructuren a través d’exàmens parcials i/o finals, exercicis finals, qüestionaris en línia i anàlisi d’articles científics.

A través de la resolució de casos s’avalua la capacitat de l’alumnat per aplicar els continguts teòrics apresos en una situació real o simulada.

Bibliografia i recursos

- Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., y Raff, M. (2011). Introducción a la biología celular. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

- Carlson, N.R. (2014) Fundamentos de fisiología de la conducta. 11ª edición. Madrid: Pearson.

- Kolb, B.Y., y Whishaw, I. (2006). Neuropsicología humana. Madrid: Editorial Médica Panamericana

- Netter, F. (1989). Sistema nervioso. Anatomía y fisiología. Barcelona: Salvat.

- Pinel, J. (2009) Biopsicología. Madrid: Prentice-Hall.

- Purves, D. (2016). Neurociencia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

- Redolar, D. (2014). Neurociencia cognitiva. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

- Rosenzweig, M.R.; Breedlove, S.M; y Watson, N.V. (2005). Psicobiología: una introducción a la neurociencia conductual, cognitiva y clínica. Barcelona: Ariel.

- Stahl, S.M. (2002). Psicofarmacología esencial. Bases neurocientíficas y aplicaciones clínicas. Barcelona: Ariel.

- Talairach, J., y Tournoux, P. (1993). Referentially Oriented Cerebral MRI Anatomy. Atlas of Stereotaxic Anatomical Correlations for Gray and White Matter. Stuttgart: Georg Thieme Verlag/Thieme medical Publishers.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 12/01/2023 A02 08:00h