Universitat Internacional de Catalunya

Laboratori d'Habilitats 1

Laboratori d'Habilitats 1
3
12744
1
Segon semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PERSONALITAT, TRASTORNS MENTALS, AVALUACIÓ I TRACTAMENMTS PSICOLÒGICS
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Després de classe o demanar cita prèvia per mail.

Presentació

El laboratori d'habilitats de psicologia és un espai d'aprenentatge experiencial en grups reduïts, que pretén facilitar a l'alumne (a) un millor coneixement de si mateix, (b) l'adquisició d'habilitats socials i de comunicació i (c) el desenvolupament de competències per establir una bona relació professional.

És un espai que combina el treball a l'aula amb l'assistència a SUPPORT i que està present durant els quatre cursos del grau amb la finalitat que l'alumne vagi adquirint un nivell d'aprofundiment més gran en les tres àrees competencials (a, b i c).

El laboratori d'habilitats de psicologia 1 es centra principalment en la identificació de les fortaleses i estil comunicatiu propi de l’alumne i en les bases per a l'acollida del pacient / client.

Requisits previs

No es requereixen.

Objectius

 1. Que l'alumne prengui consciència de la seva forma de pensar, sentir i actuar i adquireixi estils i hàbits que li permetin un millor desenvolupament personal i professional.
 2. Que l'alumne identifiqui el seu estil comunicatiu oral i escrit i desenvolupi habilitats de comunicació interpersonal i social.
 3. Que l'alumne identifiqui i reflexioni sobre les habilitats necessàries per establir una bona relació professional.

Competències

 • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT06 - Capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

Al finalitzar el curs, l'alumnat ha de ser capaç de:
 1. Identificar les seves fortaleses i potenciar aquelles que li permetin un millor desenvolupament personal.
 2. Identificar i diferenciar pensaments i creences racionals d'irracionals.
 3. Identificar i discriminar emocions i realitzar una expressió adequada de les mateixes.
 4. Iniciar, mantenir i tancar converses.
 5. Utilitzar eines de la comunicació assertiva.
 6. Escoltar activament.
 7. Identificar pautes d'higiene de son.
 8. Identificar i aplicar tècniques de mindfulness.

Continguts

1. Autoconeixement.

1.1. Fortaleses del caràcter I: Identificació.

1.2. Pensament: Distorsions cognitives.

1.3. Intel·ligència emocional I: percepció.

1.4. Hàbits saludables: son i mindfulness.

2. Habilitats socials i de comunicació.

2.1. Bases comunicació.

2.2. Escolta Activa.

2.3. Assertivitat.

2.4. Habilitats de conversa.

3.  Relació terapèutica.

3.1 Casos clínics I: vincle i acollida.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia seguida en els laboratoris d'habilitats de psicologia és una metodologia experiencial basada en el pensament reflexiu, pràctica i participació. Per això, els grups s'han planificat en màxim 12 persones per grup. Es combinarà les classes pràctiques amb treball en grups, tècniques de role playing i debat i discussió. Durant el semestre els alumnes acudiran alguna tarda a SUPPORT en grups de 5, on observaran casos reals des d'una sala annexa amb doble mirall.

ACTIVITAT FORMATIVAMETODOLOGIASISTEMA D'AVALUACIÓ
Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables.
És un dispositiu en el qual l'estudiant pot entrenar-se i aprendre destreses clíniques per al desenvolupament de les competències específiques i transversals, desenvolupar habilitats de comunicació, presa de decisions, maneig de situacions clíniques, a partir de l'actuació sobre maniquís, robots simulats i pacients estandarditzats per garantir una assistència mèdica de qualitat i per aprendre a diagnosticar i enfrontar-se als problemes clínics sense risc per als pacients reals.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza exercicis de forma autònoma, sense la presència del professor. En aquesta fase apareixen sempre més dubtes, però al no tenir l'opció de preguntar immediatament es produeix un esforç addicional per part de l'alumne.
És un escenari en el qual un professor amb un grup reduït d'alumnes resol els dubtes que han anat emergint al llarg del procés d'aprenentatge. D'aquesta forma el professor detecta els aspectes menys evidents per a l'alumne i li proporciona eines per corregir els aspectes que no funcionen correctament. Pot ser individual o en grup. No s'ha de confondre aquesta metodologia amb l'assessorament personalitzat als alumnes, que es realitza de forma complementària a la seva formació curricular.
Les classes pràctiques permeten a l'alumne interactuar en primera persona amb les eines de treball, en petits grups o de forma individual es realitzen petites demostracions pràctiques dels coneixements teòrics adquirits durant les classes teòriques.
Desenvolupament de debats i discussions en gran o petit grup que afavoreixin el sentit i judici crític. S'afavoreix la participació i la iniciativa, la realització de preguntes constructives i la presentació de nous problemes que promoguin el pensament crític.
El treball en grup propicia la convergència d'idees, treballs i propostes en comú per part dels estudiants amb la finalitat d'arribar a realitzar un projecte tenint en compte les competències interpersonals i intrapersonals dels estudiants i el treball cooperatiu.
Dinàmica de grup de simulació o de dramatització de situacions típiques amb l'objecte que es comprengui millor l'actuació dels qui intervenen en elles en la vida real.
Circuit d'entre 12-20 estacions en cadascuna de les quals l'avaluat ha de realitzar unes tasques en un temps determinat. El format és variable amb actuacions amb pacient estandarditzat, casos en ordinador, valoració d'una prova, realització d'un informe, interpretació de proves, resolució d'algun problema etc., que permet avaluar de forma estandarditzada l'actuació, habilitats i competències de l'alumne.
Els laboratoris s'acosten a les instal·lacions que es poden trobar en les empreses, centres de recerca o centres tecnològics de primer nivell. La formació en un entorn d'aquestes característiques facilita la inserció posterior de l'alumne al món professional de la mateixa manera que permet reduir la distància entre la seva formació i professió.
L'assistència activa de l'alumne a la classe mostra el grau d'implicació com a mostra d'interès i la seva interacció amb el professor i amb la resta de companys.
Registre en el qual l'estudiant reuneix de forma continuada les evidències del seu aprenentatge i de la seva millora com a proves fefaents d'allò que aprèn. És útil treballar competències de tipus transversal relacionades amb el professionalisme, l'ètica professional. Ajuda a gestionar l'aprenentatge i especialment l'autoaprenentatge i acreditar una competència. Registre de la conducta d'un mateix, de forma oberta o semiestructurada com els diaris de camp.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assistència al Laboratori d'habilitats de psicologia i a les pràctiques de Support és obligatòria i imprescindible per aprovar l'assignatura. L'alumne només podrà tenir un màxim de tres faltes d'assistència que hauran d'estar degudament justifiques i informades. En cas que se superi el nombre de faltes permès o aquestes no estiguin justificades no serà possible aprovar l'assignatura.

Les pràctiques en Support requereixen la signatura d'un compromís per part de l'alumne que garanteixi la confidencialitat de la informació sobre els casos observats. L'incompliment d'aquest compromís suposa el suspens directe de l'assignatura i l'obertura d'un expedient.

Cada alumne haurà d'assistir a les classes i a Support en el grup que ha estat assignat. L'avaluació serà a través del portafoli reflexiu sobre les activitats programades i del dossier de pràctiques. A més part de l'avaluació resultarà de la prova pràctica inter-assignatures (format ACOE) realitzada al final del semestre, en què es plantejaran diferents situacions que l'alumne haurà de resoldre de forma individual.

Dossier de pràctiques: 20%

Portafoli i registre narratiu: 40%

Avaluació inter-assignatures: 40%


Es necessario aprovar totes les parts amb un 5 per fer mitja.

A la segona convocatòria es recuperarà la part suspesa en la 1ª convocatòria. No es concediran Matrícules d'Honor en aquesta convocatòria.


 

 

Bibliografia i recursos

Castanyer, O. (2018). Quiero aprender a quererme con asertividad. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Fernández-Berrocal, P y Ramos, N. (2004). Desarrolla tu inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.

Peterson, C. & Seligman, M. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. New York: APA , Oxford University Press.

Vallejo-Nagera, J.A. (2013). Aprender a hablar en público hoy. Planeta.