Universitat Internacional de Catalunya

Motivació i Emoció

Motivació i Emoció
6
12745
1
Segon semestre
FB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS - PSICOLOGIA BÀSICA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dra. Anna Carballo Márquez (acarballo@uic.es

L’atenció a l’alumnat es fa per correu electrònic o després de les classes.

Presentació

En aquesta assignatura es pretén que l'alumnat aprofundeixi i reflexioni sobre dos dels processos psicològics bàsics, com són la Motivació i l'Emoció, que tracten d'explicar i entendre la complexitat de l'ésser humà.

Aprendre sobre motivació i emoció és interessant ja que tota conducta humana és intencionada i, per tant, motivada. Pocs temes desperten tant d'interès dins del camp de la Psicologia com intentar entendre qui som, per què volem el que volem i com podem millorar les nostres vides (perspectiva personal) i la dels altres (perspectiva professional).

Què ens impulsa a actuar? Com explicar la varietat de metes personals? Per què sentim alegria, ira, ansietat o por? Quina és la funció de les respostes emocionals? Com podem regular-les?

Aquestes i altres preguntes, intentaran ser explicades i debatudes a la llum de diferents perspectives teòriques que s'emmarquen en diferents orientacions: biològiques, conductuals i cognitives.

Requisits previs

Els propis dels estudis de Grau

Objectius

1. Comprendre, diferenciar i relacionar els conceptes teòrics de motivació i emoció.

2. Descriure el procés motivacional i tots els components que hi intervenen.

3. Identificar les fonts de la motivació i com interactuen.

4. Diferenciar i descriure les principals teories de la perspectiva psicobiològica: teories de l'activació, teories de l'instint, teories etològiques i bases neurals de la motivació i de l'adicció.

5. Diferenciar i descriure les principals teories de la perspectiva conductual: condicionament clàssic, condicionament instrumental, aprenentatge observacional i teories de la motivació extrínseca.

6. Diferenciar i descriure les principals teories de la perspectiva cognitiva: expectatives, atribucions, metes, teoria del flux, motivació d'assoliment, dissonàncies cognitives, etc.

7. Analitzar el concepte d'emoció, classificació i tipus.

8. Avaluar el procés emocional des de diferents perspectives teòriques de l'emoció.

Competències

 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CE07 - Realitzar un projecte mitjançant l'ús de fonts de dades, i l'aplicació de metodologies, tècniques d'investigació i eines pròpies de la Psicologia, i fer una exposició i defensa pública del projecte davant d'una audiència especialitzada de manera que es demostri l'adquisició de les competències i coneixements propis del Grau.
 • CE09 - Identificar les bases biològiques de les funcions psicològiques i de la conducta humana, entenent com funcionen i com influeixen sobre els diversos aspectes de la persona.
 • CE13 - Reconèixer les funcions, característiques, avantatges i limitacions dels diferents models teòrics i/o Escoles de Psicologia.
 • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • CE18 - Identificar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques i reconèixer la naturalesa de les diferències individuals.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l'assignatura l'alumnat ha de ser capaç de:

a) Desenvolupar una visió crítica sobre l'estat actual de l'estudi de la motivació i emoció: principals conceptes i teories, així com alguns mètodes i instruments utilitzats en aquest àmbit.

b) Utilitzar aquest coneixement per interpretar diversos problemes quotidians i proposar possibles intervencions.

c) Analitzar de forma reflexiva les opinions i el propi sistema de creences.

d) Dissenyar i presentar de forma escrita i oral estudis empírics dins d'aquest àmbit d'estudi.

Continguts

BLOC I: MOTIVACIÓ
 
Tema 1. Introducció

1.1 Motivació i Emoció
1.2 Antecedents històrics
 
Tema 2. El Procés motivacional

2.1 Concepte de motivació
2.2 Fonts de la motivació
2.3 Tipus de motius
2.4 Components de la motivació
2.5 Mesura de la motivació
 
Tema 3. Teories psicobiològiques de la motivació

3.1 Teories instintives
3.2 Teories etològiques
3.3 Teories de l'activació
3.4 Bases neurals de la motivació
 
Tema 4. Teories conductuals de la motivació

4.1 Conductisme
4.2 Condicionament clàssic
4.3 Condicionament operant
4.4 Aprenentatge observacional
4.5 Motivació extrínseca
 
Tema 5. Teories cognitivo-socials de la motivació

5.1 Expectatives
5.2 Atribucions causals
5.3 Metes i objectius
5.4 Teoria del Flux
5.5 Motiu d'èxit i assoliment
5.6 Dissonància cognitiva
5.7 Motivació social
5.8 Motivació de creixement


BLOC II: EMOCIÓ
 
Tema 6. L'Emoció i el procés emocional

6.1 Emocions
6.2 Funcions de les emocions
6.3 Dimensions de les emocions
6.4 Classificació de les emocions
 
Tema 7. Teories de l'emoció

7.1 Teories biològiques
7.2 Teories cognitives
7.3 Teories socioculturals
 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVAMETODOLOGIASISTEMA D'AVALUACIÓ
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries.
L'estudi de casos és una tècnica d'aprenentatge en la qual el subjecte s'enfronta a la descripció d'una situació específica que planteja un problema, que ha de ser comprès, valorat i resolt per un grup de persones a través d'un procés de discussió. L'estudi de casos es realitza generalment a través de treball en grup que fomenta la participació de l'alumne, desenvolupant el seu esperit crític. Addicionalment prepara a l'alumne per a la presa de decisions, ensenyant-li a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb les opinions de la resta del grup.
Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza exercicis de forma autònoma, sense la presència del professor. En aquesta fase apareixen sempre més dubtes, però al no tenir l'opció de preguntar immediatament es produeix un esforç addicional per part de l'alumne.
Serà l'escenari on l'estudiant realitzarà el treball personal. L'estudiant elaborarà treballs en les diferents assignatures on reflectirà la seva experiència d'aprenentatge autònom. L'estudiant també es prepararà per a un aprenentatge al llarg de la vida en aprendre a fer servir materials didàctics de forma autònoma i a utilitzar recursos multimèdia. Serà l'escenari per desenvolupar les habilitats d'autoregulació de l'aprenentatge i autogestió del temps.
Sessió expositiva i explicativa dels continguts per part del professor. Aquesta metodologia d'aprenentatge permet la utilització de mitjans audiovisuals com a suport a l'explicació dels continguts. L'alumne pot interactuar o participar activament.
Desenvolupament de debats i discussions en gran o petit grup que afavoreixin el sentit i judici crític. S'afavoreix la participació i la iniciativa, la realització de preguntes constructives i la presentació de nous problemes que promoguin el pensament crític.
El treball en grup propicia la convergència d'idees, treballs i propostes en comú per part dels estudiants amb la finalitat d'arribar a realitzar un projecte tenint en compte les competències interpersonals i intrapersonals dels estudiants i el treball cooperatiu.
Amb el treball individual, a través de l'estudi, la cerca d'informació, el processament de les dades i la interiorització l'alumne pot consolidar el seu aprenentatge.
L'assistència activa de l'alumne a la classe mostra el grau d'implicació com a mostra d'interès i la seva interacció amb el professor i amb la resta de companys.
Prova individual escrita que reuneix els aspectes més generals i rellevants de la matèria a avaluar. Avaluaran la capacitat dels estudiants d'escoltar i entendre les idees principals dels continguts impartits, així com la seva capacitat d'entendre bibliografia i literatura específica a la seva àrea d'estudi, avaluant, així mateix, la terminologia corresponent. D'altra banda, les proves escrites també avaluaran el contingut impartit sobre conceptes específics de les diferents matèries del títol. S'estructuraran a través d'exàmens parcials i/o finals, exercicis finals, qüestionaris on-line i anàlisis d'articles científics.
A través de la resolució de casos s'avaluarà la capacitat de l'alumne per aplicar els continguts teòrics apresos a una situació real o simulada.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1a Convocatòria:    

 • 50% Prova escrita de contingut (mitjana de 2 proves parcials)    
 • 20% Treball en grup    
 • 10% Treball individual
 • 20% Participació a classe

Es requerirà un mínim de 5 en la mitjana de les proves escrites per poder calcular la mitjana de l'assignatura i aprovar. En cas de suspendre aquesta part, s'haurà de recuperar en 2a convocatòria.


2a Convocatòria:    

 • 50% Prova escrita de contingut (de tot el contingut, no es guarden notes parcials)    
 • 30% Treball en grup i individual (mateixa nota que a 1ª convocatòria)    
 • 20% Participació a classe (mateixa nota que a 1ª convocatòria)

Es requerirà un mínim de 5 en la prova escrita per fer mitjana. S'aprovarà l'assignatura amb una mitjana mínima de 5 tenint en compte totes les parts avaluades (aprovades i suspeses).

L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta en el Grau de Psicologia respecte a les faltes d'ortografia, redactat i plagi.

Alumnes que repeteixen l'assignatura:

L'alumnat repetidor pot renunciar a l'avaluació continuada i anar directament a l'examen final de l'assignatura (la nota del qual representarà el 100% de la nota de l'assignatura), sempre i quan tingui totes les activitats i treballs aprovats, una elevada assistència i el vist-i-plau del professorat responsable.

Bibliografia i recursos

Básica:

Reeve, J. (2010). Motivación y emoción. 5ª ed.México: McGraw Hill.

Complementaria:

Aguado, L. (2005). Emoción, Afecto y Motivación. Madrid: Alianza.

Evans, D. (2002). Emoción. Madrid: Taurus.

García, E. (2010). Psicología de la Emoción. Madrid: CE Ramón Areces.

García, E. & Chóliz, M. (2004). Expresión facial de la emoción. Madrid: UNED

García & Martínez, F. (2006). Prácticas de cognición y emoción. Madrid. CEMAV.

Garrido, I. (Ed.) (2008). Psicología de la Motivación. Madrid: Síntesis.

Palmero, F. (2011). Manual de teorías emocionales y motivacionales. https://core.ac.uk/download/pdf/61393455.pdf

Sanz, M.T et alt. (2009). Psicología de la Motivación. Madrid: Sanz y Torres.

Pàgines web:

Asociación de Motivación y Emoción http: www.//ame.com.es

Sociedad española para el estudio de la ansiedad y el estrés http: www.ucm.es/info/seas/