Universitat Internacional de Catalunya

Infància i l'Adolescència

Infància i l'Adolescència
6
12746
1
Segon semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT - PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Per a qualsevol dubte o pregunta enviar un correu a acarballo@uic.es

Presentació

L'assignatura d'Evolutiva busca aportar formació al psicòleg d’aquelles competències que fan referència al desenvolupament psicomotor, cognitiu, emocional, social i espiritual del ésser humà des de la concepció fins a l’adolescència , així com comprendre el paper de la família en tot el procés.

Com a  psicòleg l’important és conèixer quin és el desenvolupament normatiu i així poder detectar les diferències i problemes.

Professorat:

 • Dra. Anna CARBALLO - acarballo@uic.es
 • Lda. Blanca BATLLORI - bbatllori@uic.es
 • Lda. Pilar LACORTE - placorte@uic.es
 • Lda. Maria Cristina LUNA - clunab@uic.es

Requisits previs

No procedeix

Objectius

 • L'objectiu general de l'assignatura és que l'alumne sigui capaç d'identificar les diferents etapes del desenvolupament i les seves característiques principals des de la concepció fins a l'adolescència.
 • Conèixer els canvis que es donen durant la gestació tant en el fetus com en la mare i en la figura paterna.
 • Conèixer com es forma l'afecció i la repercussió que té, així com identificar els diferents tipus d'afecció.
 • Conèixer el desenvolupament i les característiques pròpies de cadascuna de les dimensions (desenvolupament psicomotor, socioemocional, llenguatge, cognitiu) de 0-2 anys.
 • Conèixer el desenvolupament i les característiques pròpies de cadascuna de les dimensions (desenvolupament psicomotor, socioemocional, llenguatge, cognitiu) de 3-6 anys.
 • Conèixer el desenvolupament i les característiques pròpies de cadascuna de les dimensions (desenvolupament psicomotor, socioemocional, cognitiu) de 6-12 anys.
 • Conèixer el desenvolupament i les característiques pròpies dels canvis propis de l'adolescència.
 • Comprendre la importància de la família i la seva influència en el desenvolupament.
 • Adquirir coneixements i habilitats que ajudin a establir una bona relació amb el nen/adolescent i la família.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CE09 - Identificar les bases biològiques de les funcions psicològiques i de la conducta humana, entenent com funcionen i com influeixen sobre els diversos aspectes de la persona.
 • CE12 - Saber explicar i identificar les principals etapes del desenvolupament de l’ésser humà, reconèixer la seva evolució i identificar els signes i símptomes característics dels trastorns psicològics més freqüents de cada etapa evolutiva.
 • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • CE18 - Identificar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques i reconèixer la naturalesa de les diferències individuals.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l'assignatura l'alumne ha de ser capaç de:

 • Identificar les diferents etapes del desenvolupament i les seves característiques principals des de la concepció fins a l'adolescència.
 • Identificar els canvis que es donen durant la gestació tant el fetus com en la mare i figura paterna.
 • Saber com es forma l'afecció i la quina és la seva repercussió, així com identificar els diferents tipus d'afecció.
 • Identificar les característiques pròpies de cadascuna de les dimensions (desenvolupament psicomotor, socioemocional, llenguatge, cognitiu) de 0-2 anys.
 • Identificar les característiques pròpies de cadascuna de les dimensions (desenvolupament psicomotor, socioemocional, llenguatge, cognitiu) de 3-6 anys.
 • Identificar les característiques pròpies de cadascuna de les dimensions (desenvolupament psicomotor, socioemocional, cognitiu) de 6-12 anys.
 • Identificar les característiques pròpies de l'adolescència.
 • Estructurar una entrevista amb pares i fer preguntes corresponents a les diferents etapes del desenvolupament.
 • Identificar quins aspectes de la família afavoreixen o entorpeixen el desenvolupament.

Continguts

Tema 1: Aproximació a la psicologia evolutiva

1.1. Premisses bàsiques

1.2. Autors

1.3. Paradigmes

1.4. Models evolutius

 

Tema 2: Embaràs i període prenatal

2.1. Creences psicosocials sobre l'embaràs

2.2. Factors perinatals que influeixen en el desenvolupament.

2.3. Neurodesenvolupament

2.4. Embaràs: Canvis físics i emocionals al llarg dels 3 trimestres

2.5. Part, Postpart i Vivència del pare

 

Tema 3: Del nounat a el nadó de dos anys

3.1. Desenvolupament psicomotor

3.2. Desenvolupament socioemocional: Temperament i afecció

3.3. Desenvolupament cognitiu

3.4. Simbolització: El joc

3.5. Desenvolupament del llenguatge

3.5.1. Prelingüístic (0-12 mesos)

3.5.2. Lingüístic (12-24 mesos)

 

Tema 4: Etapa preescolar (3-6 anys)

4.1. Desenvolupament psicomotor

4.2. Desenvolupament socioemocional: l'escola

4.3. Desenvolupament cognitiu

4.4. Simbolització: El joc i dibuix

4.5. Desenvolupament del llenguatge

4.6. Autonomia, hàbits i límits


Tema 5: Etapa escolar: 6-12 anys

5.1. desenvolupament psicomotor

5.2. Desenvolupament socioemocional i moral

5.3. desenvolupament cognitiu

5.4. Configuració del gènere

5.5. Primers canvis de la pubertat

 

Tema 6: La família

6.1. Tipus de família

6.2. Importància de la qualitat de les relacions familiars

6.3. Implicació dels avis en la criança

6.4. Conciliació familiar-laboral


Tema 7: Procés d'Ensenyament i Aprenentatge

7.1. Enfocament neurocientífic de l'aprenentatge.

7.2. Cervell i aprenentatge.

7.3. Com aprèn el cervell:
• Aprenentatges transversals.
• Aprenentatge contextualitzat.
• Cervells amb neurones actives.
• Aprenentatge per repetició.
• La importància dels coneixements previs.

7.4. Etapes o finestres de desenvolupament. (De 0-4 anys i de 7-12 anys).

7.5. Les emocions importants per aprendre.

7.6. Motivació i aprenentatge.

7.7. Estrès i aprenentatge.

7.8. Memòria i aprenentatge.

7.9. Atenció i aprenentatge

 

Tema 8: Adolescència: 12-18 anys

8.1. Ser adolescent avui en dia

8.2. Afectació psicològica de canvis corporals

8.3. desenvolupament psicosocial

8.4. desenvolupament cognitiu

8.5. Autonomia i límits

8.6. cervell adolescent

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA

METODOLOGIA

Classe Magistral (CM)

Classe Teòrica (CT)

Estudi De Casos (EC)

Classe Teòrica (CT)

Classes Pràctiques (CP)

Lectura Crítica (LC)

Aprenentatge Autònom (AA)

Treball Individual (TI)

Preparació y realització d’activitats avaluables (PRE)

Treball individual  (TI)

Resolució d’exercicis i problemes (REP)

Classes Pràctiques/Laboratori (CP)

Treball Autònom d Estudi i realització d’exercicis (TA)

Treball Individual (TI)

Aprenentatge Autónomo (AA)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1a Convocatòria:    

 • 40% Examen final (de tot el contingut)   
 • 20% Examen parcial
 • 10% Examen PIR 
 • 20% Casos pràctics   
 • 10% Participació a classe

Es requerirà un mínim de 5 en l'examen final per poder calcular la mitjana de l'assignatura i aprovar. En cas de suspendre aquesta part, s'haurà de recuperar en 2a convocatòria.

2a Convocatòria:    

 • 40% Examen final (de tot el contingut)   
 • 20% Examen parcial (mateixa nota que a 1ª convocatòria)
 • 10% Examen PIR (mateixa nota que a 1ª convocatòria)
 • 20% Casos pràctics (mateixa nota que a 1ª convocatòria)  
 • 10% Participació a classe (mateixa nota que a 1ª convocatòria)

Es requerirà un mínim de 5 en la prova escrita per fer mitjana. S'aprovarà l'assignatura amb una mitjana mínima de 5 tenint en compte totes les parts avaluades (aprovades i suspeses).

Bibliografia i recursos

 • Papalia y Martorell (2017). Desarrollo humano (13ª edición). México: McGraw Hill
 • Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. Desarrollo psicológico y educación. 1. Psicología Evolutiva. Ed. Alianza. Madrid, 2003.