Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia Social

Psicologia Social
6
12748
2
Primer semestre
FB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PSICOLOGIA SOCIAL I DEL TREBALL
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Cal demanar cita per correu electrònic.

Presentació

La psicologia social és una disciplina científica que estudia el comportament, les cognicions i els sentiments dels individus en entorns que involucrin altres persones reals o simbòliques. És a dir, intenta entendre la naturalesa i les causes del comportament i del pensament individual en situacions socials. En l’assignatura de Psicologia Social es presenten teories i processos bàsics que permeten comprendre els fenòmens psicosocials més freqüents en diferents contextos culturals de la interacció humana.

Requisits previs

No es requereixen.

 

Objectius

El principal objectiu de l’assignatura és oferir a l’alumnat els continguts bàsics de la psicologia social mitjançant el coneixement de la teoria, els conceptes, els mètodes i la recerca empírica. Es pretén que l’alumnat pugui comprendre que els fenòmens psicològics no només provenen de l’interior de la persona, sinó que també ho fan de la interacció o les relacions personals i amb l’entorn, raó per la qual s’estudien les bases psicosocials del comportament des de la perspectiva interpersonal i interpersonal, sense deixar de tenir en compte la influència cultural, de manera que l’alumnat comprèn que l’ésser humà és un ésser essencialment cultural, motiu pel qual les estructures que componen la cultura en què es troba influeixen directament en la percepció de la realitat, el pensament i la conducta.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CE05 - Dissenyar i aplicar una estratègia d'intervenció psicològica en funció del context o servei demandat.
 • CE09 - Identificar les bases biològiques de les funcions psicològiques i de la conducta humana, entenent com funcionen i com influeixen sobre els diversos aspectes de la persona.
 • CE10 - Reconèixer les dimensions que contribueixen a l’estructura de la personalitat, així com les aproximacions teòriques, metodològiques i models d’estudi del comportament.
 • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • CE15 - Valorar la dimensió social i antropològica de l’ésser humà, considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà i en les relacions interpersonals.
 • CE17 - Saber analitzar les demandes i necessitats psicològiques i socials de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG05 - Comprendre les limitacions de la perspectiva de l’anàlisi psicològica del comportament humà i tenir capacitat per incorporar aportacions conceptuals i tècniques de l’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • CG10 - Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres.
 • CG11 - Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita
 • CT11 - Respectar els drets fonamentals de la igualtat entre homes i dones, la promoció dels drets humans i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Resultats d'aprenentatge

En acabar l’assignatura l’alumnat ha de ser capaç de:

 • Detectar les diferències contextuals d'un mateix fet i com això influeix en les dinàmiques socials intra i interpersonals 
 • Conèixer i discriminar les aportacions dels models teòrics en Psicologia Social
 • Desenvolupar la capacitat de detecció de situacions de risc social. 
 • Defensar els propis arguments, fonamentats científicament. 
 • Conéixer i expressar les necessitats, identitats i riquesa que es desprèn de la convivència multimodal en una societat. 
 • Comprendre la conducta humana des de la perspectiva social. 
 • Diferenciar-ne la conducta humana normal i les alteracions. 
 • Detectar les diferències contextuals d'un mateix fet i com això influeix en les dinàmiques socials intra i interpersonals 
 • Identificar les necessitats de cada individu. 
 • Saber treballar en equip i fomentar la participació a classe.
 • Potenciar les pròpies fortaleses i habilitats de comunicació 
 • Observar i analitzar la realitat social, amb una mirada crítica 
 • Elaborar/realitzar una exposició oral d'un projecte 
 • Fer propostes dintervenció social una vegada detectada i analitzada la necessitat social. 
 • Mostrar sensibilitat sobre diferents realitats socials 
 • Elaborar un projecte dintervenció social tenint en compte totes les fases del projecte: anàlisi del problema i del context socioeconòmic on es presenta el problema social, disseny de la intervenció, descripció dels processos, resultats obtinguts i impacte del projecte.

Continguts

Bloc 1: Introducció a la psicologia social

1.1 Definició de la Psicologia Social

1.2. Història de la Psicologia Social

1.3. Investigació i intervenció a la Psicologia Social

1.4. Percepció de la realitat segons les cultures

 

Bloc 2: Cognició social

2.1. Cognició social i processos cognitius

2.2. Esquemes, heurístics i processament automàtic

2.3. Errors i biaixos cognitius

2.4. Relació entre afecte i cognició

 

Bloc 3: Percepció social

3.1. Comunicació no verbal

3.2. Formació d'impressions

3.3. Processos d'atribució

3.4. Errors i biaixos d'atribució

 

Bloc 4: Actituds

4.1. Actituds i els seus orígens

4.2. Relació entre actitud i conducta

4.3. Estratègies per al canvi d'actituds

4.4. Resistència davant la persuasió

4.5. Influència dels mitjans de comunicació

 

Bloc 5: Processos d’interacció social sana i violenta

5.1. Atracció interpersonal

5.2. Relacions properes

5.3. Conductes d’ajuda

5.4. Conducta agressiva

5.5. Suïcidi: influència social i cultural

 

Bloc 6: Psicologia de la Intervenció Social

6.1. Àmbits d'aplicació i col·lectius vulnerables

6.2. El grup com a espai de construcció d’identitat

6.3. Concepte de vulnerabilitat

6.4. Projecte analític sobre col·lectius vulnerables

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia emprada en aquesta assignatura estarà centrada en l’estudiant, que serà el protagonista en el seu procés d’aprenentatge i desenvolupament de competències. Aquesta metodologia combina classes magistrals, ensenyaments pràctics (estudis de casos, dinàmiques de grup, seminaris, anàlisi de recursos audiovisuals), preparació de treball en grup (projecte) i tutoria (tant en grup com personalitzada).

Per tant, l’alumnat haurà de fer tant treball individual com en grup. A més de la feina contínua que requereix la preparació i l’aprofitament de les diferents sessions teòriques i pràctiques, l’alumnat haurà de desenvolupar un projecte en grups de cinc o sis persones, amb base empírica i sobre un tema prèviament pactat a classe amb la professora. Per això, disposarà de tutories i seguiment durant el semestre. Finalment, el projecte serà discutit i exposat amb la resta de companys i companyes a classe.

ACTIVITAT FORMATIVA
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries.
Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables.
L'estudi de casos és una tècnica d'aprenentatge en la qual el subjecte s'enfronta a la descripció d'una situació específica que planteja un problema, que ha de ser comprès, valorat i resolt per un grup de persones a través d'un procés de discussió. L'estudi de casos es realitza generalment a través de treball en grup que fomenta la participació de l'alumne, desenvolupant el seu esperit crític. Addicionalment prepara a l'alumne per a la presa de decisions, ensenyant-li a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb les opinions de la resta del grup.
El plantejament d'exercicis i problemes per part del professor ajuda a l'alumne a avançar en el seu recorregut acadèmic i, guiat pel professor, l'estudiant va aconseguint metes parcials que faciliten la integració del coneixement teòric adquirit.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza una labor de sedimentació i repòs del coneixement, necessari sempre abans de realitzar una tasca nova.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació de l’assignatura es duu a terme de la manera següent:

 • Examen final (40 %) 
 • Treball en grup (30 %): s’avaluarà tant el treball escrit com la presentació del projecte a classe
 • Activitats pràctiques (20 %), tant individuals com col·lectives
 • Assistència i participació (10 %): mínim 50 % d’assistència per optar a aquesta puntuació

A la segona convocatòria es mantindrà els mateixos criteris i es seguirà la mateixa metodologia d'avaluació.

Els alumnes repetirdors que hagin aprovat el treball en grup i les activitats pràctiques, no s'exigirà avaluació continua. Podran presentar-se directament a l'exàmen que tindrà un valor del 100% de la nota. En cas de no haver aprovat el treball en grup i/o activitats pràctiques, hauran de tornar a cursas l'assignatura.

Consideracions importants:

 1. S’haurà d’obtenir una nota mínima de 5 en l’examen final i en el treball en grup per poder fer mitjana amb la resta de notes.
 2. La realització de les activitats pràctiques s’entén com a avaluació contínua i, per tant, si les pràctiques no es lliuren segons les dates establertes, això implicarà la impossibilitat de tenir aquesta part de la nota.
 3. L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta al Grau. 
 4. El plagi, la còpia o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat  de l’avaluació. Fer-ho als exàmens suposarà el suspès immediat de l’assignatura.
 5. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de matrícula d’honor, de manera que la qualificació màxima serà d’excel·lent.
 

Bibliografia i recursos

Bibliografia

 • Alvaro, J.L y Garrido, A. (2003). Psicología Social: perspectivas psicológicas y sociológica. Madrid: McGraw-Hill
 • Baron, R. A. y Byrne, D. (2005). Psicología Social. Madrid: Pearson.

Bibliografia complementària

 • Fernández Villanueva, C. (2003). Psicologías Sociales en el umbral del siglo XXI. Madrid: Editorial Fundamentos.
 • Hewstone. M., Miles (2007). Introducción a la Psicología Social: Una perspectiva europea. Barcelona : Ariel
 • Moya, M. Y Rodríguez-Bailón, R. (2011). Fundamentos de Psicología Social. Madrid: Pirámide
 • Paterna Bleda, C., Martínez Martínez, M. C., Vera Martínez, J. J. (2003). Psicología social: De la teoría a la práctica cotidiana. Madrid: Ediciones Pirámide.
 • Rodríguez, A., Morales, J. F., Delgado, N., y Betancor V. (Coords.) (2016). 50 Experimentos Imprescindibles para entender la Psicología Social. Madrid: Alianza Editorial.
 • Smith, E.R. y Mackie, D.M. (1997). Psicología Social. Madrid: Ed. Médica Panamericana

Altres recursos

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 18/01/2023 I3 12:00h