Universitat Internacional de Catalunya

Antropologia de la Salut

Antropologia de la Salut
6
12750
2
Primer semestre
OB
FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA
PSICOLOGIA, HISTÒRIA, CIÈNCIA I PROFESSIÓ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

Tenint en compte la creixent especialització de l’àmbit sanitari, el professional de la salut necessita disposar de recursos teòrics i pràctics per tal d’evitar la visió fragmentada del pacient. Per assolir aquest objectiu, l’assignatura d’Antropologia de la Salut facilita el desenvolupament d’una idea coherent i completa de la persona que fa possible el reconeixement de la pluralitat de les seves dimensions físiques, psíquiques, socials i espirituals i integrar-les de manera adequada.

 

Encara més, els conceptes de salut i malaltia, de dolor o patiment, han d’entendre’s a la llum d’una visió global de la persona que tingui en compte, de manera simultània, la seva condició vulnerable i la seva dignitat personal. La pràctica d’una professió sanitària planteja de manera inevitable abundants qüestions que requereixen haver dut a terme prèviament una pregona reflexió sobre la naturalesa de l’ésser humà, sobre les seves possibilitats o els límits del seu comportament, temàtiques que aborda l’Antropologia de la Salut de manera rigorosa.

En darrer lloc, gràcies a aquesta assignatura l’alumnat podrà comprendre millor la necessària articulació entre la vessant tècnica i la vessant humana de la seva professió, amb la finalitat de superar les limitacions d’una resposta merament tècnica a la malaltia i aportar al perfil de la seva professió l’aspecte humanitzant que la societat demana.

Requisits previs

No es requereixen.

Objectius

Ponderar de manera crítica i reflexiva les interpretacions o imatges de l’ésser humà que més influeixen en el nostre sistema sociocultural, tenint en compte de manera especial les seves implicacions pel que fa a la concepció de la salut i la malaltia, del dolor i del patiment.

Assolir una visió global de la persona, com a realitat complexa i pluridimensional, tenint en compte en el nivell de la reflexió filosòfica els nombrosos resultats assolits gràcies al grau actual de desenvolupament de les diverses ciències biològiques, humanes i socials.

Proporcionar instruments conceptuals per analitzar i valorar de manera rigorosa les diferents problemàtiques que presenta l’existència humana en el món contemporani, posant especial èmfasi en les dificultats relacionades amb el món sanitari, com és el cas per exemple d’aquelles situacions en les quals es fa palesa la dependència, la vulnerabilitat o la fragilitat de la persona.

Competències

 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CE10 - Reconèixer les dimensions que contribueixen a l’estructura de la personalitat, així com les aproximacions teòriques, metodològiques i models d’estudi del comportament.
 • CE15 - Valorar la dimensió social i antropològica de l’ésser humà, considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà i en les relacions interpersonals.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG05 - Comprendre les limitacions de la perspectiva de l’anàlisi psicològica del comportament humà i tenir capacitat per incorporar aportacions conceptuals i tècniques de l’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • CG11 - Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

1. L’alumnat ha adquirit elements conceptuals suficients a fi de detectar qualsevol visió reduccionista de l’ésser humà. En especial, pot sotmetre a crítica i superar una consideració fragmentada del pacient o una reducció de la persona a la seva patologia.

2. L’alumnat coneix els fonaments filosòfics i antropològics de la dignitat de la persona, pot exposar-los i argumentar-los coherentment i aplicar-los a diversos casos pràctics relacionats amb la seva pràctica professional.

3. L’alumnat adquireix una comprensió global i multiperspectiva de la persona, de manera que la salut i la malaltia deixen d’ésser per a ell fenòmens exclusivament biològics o fisiològics i és capaç de contemplar-los també des del punt de vista dels seus components psicològics, socials, culturals, ètics i espirituals.

4. L’alumnat adquireix un ampli bagatge conceptual per analitzar racionalment i comprendre l’estructura fonamental de la persona, posant especialment en relleu la importància de la seva corporalitat, afectivitat, llibertat, sociabilitat, dignitat, vulnerabilitat i transcendència.

5. L’alumnat adquireix més autoconeixement personal, potencia la seva sensibilitat moral respecte al patiment i al destí dels altres, descobreix la importància dels valors actitudinals en les situacions límit i aprèn a reflexionar de manera valorativa i crítica sobre la naturalesa i la condició humanes.

Continguts


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura s’impartirà ordinàriament a través de sessions teòriques (classes magistrals) i sessions pràctiques (mètode del cas). El contingut de les classes magistrals consistirà en el desenvolupament dels principals temes i conceptes de l’assignatura detallats al temari. Pel que fa a les sessions pràctiques, es basaran principalment en l’anàlisi de textos i de documents audiovisuals que tenen la finalitat d’il·lustrar i aprofundir els conceptes explicats anteriorment. Amb antelació suficient l’alumnat podrà trobar al sistema Moodle les orientacions i els documents necessaris per preparar les sessions pràctiques.Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula- Examen parcial: 20 %

- Examen final: 50 % (superar aquesta prova és imprescindible per aprovar l’assignatura)

- Part pràctica: 30 %

Respecte a la correcció de l'expressió escrita en exàmens, treballs, etc., es seguirà la Normativa General de la titulació.

 

SEGONA CONVOCATÒRIA

En segona convoctòria l'examen tindrà un valor del 70% i es requerix aprovar-lo amb un mínim de 5 punts per tal de fer mitja amb la resta de qualificacions de la part pràctica, que no es modificaran en aquesta segona convocatòria.

 

 

 

Bibliografia i recursos

MANUALS BÀSICS DE CONSULTA

- Amengual, G., Antropología Filosófica, BAC, Madrid, 2007.

- Boixareu, R. M. (coord.), De l'antropologia filosòfica a l'antropologia de la salut, Càtedra Ramon Llull, Blanquerna, Barcelona, 2003.

- Torralba i Roselló, F., Antropología del cuidar, Fundación Mapfre Medicina, Barcelona, 1998.

- Vicente Arregui, J. y Choza, J., Filosofía del hombre. Una antropología de la intimidad, ICF-UNAV, Rialp, Madrid, 1995.

- Yepes Stork, R., Fundamentos de antropología, Eunsa, Pamplona, 1997.


OBRES GENERALS
- Anrubia, E. (ed.), La fragilidad de los hombres. La enfermedad, la filosofía y la muerte, Eds. Cristiandad, Madrid, 2008.
- Anrubia, E. (ed.), Filosofías del dolor y la muerte, Ed. Comares, Granada, 2007.
- Escribano, X. (ed.), Territoris humans de la salut. Societat, cultura i valors en el món sanitari, Ed. Dux, Barcelona, 2008.
- Roqué, M. V. (ed.), El sentido del vivir en el morir, Thomson-Reuters Aranzadi, Pamplona, 2013

BIBLIOGRAFIA GENERAL

-  Alsina, J., Los orígenes helénicos de la medicina occidental,  Barcelona: Labor, 1992.
-  Andorno, R., Bioética y dignidad de la persona, Tecnos, Madrid, 1998.
- Buber, M., ¿Qué es el hombre?, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1986.
- Choza, J., Humanismo de la ancianidad; en Los otros humanismos, Pamplona: Eunsa, 1994.
- Gadamer, H. G., El estado oculto de la salud, Gedisa, Barcelona, 2001.
- Gehlen, A., El hombre. Su naturaleza y su lugar en el mundo, Sígueme, Salamanca, 1987.
- González García, M. (comp.), Filosofía y dolor; Madrid: Tecnos, 2006.
- Hennezel, Marie de, La mort íntima, Columna, Barcelona, 2000.
- Jaspers, K., La práctica médica en la era tecnológica; Barcelona: Gedisa, 2003.
- Jonas, H., Técnica, medicina y ética, Paidós, Barcelona, 1997.
- Jünger, E., Sobre el dolor, Tusquets, Barcelona, 2003.
- Laín-Entralgo, Pedro, La relación médico-enfermo, Revista de Occidente, Madrid, 1964.
- Laín-Entralgo, P., El arte de la curación por la palabra en la antigüedad clásica, Barcelona: Anthropos
- Landsberg, P. L., Ensayo sobre la experiencia de la muerte, Ed. Caparrós, Madrid, 1995.
- Ortega y Gasset, J., Meditación de la técnica y otros ensayos; Madrid: Alianza, 2000.
- Pellegrino, E. D. i Thomasma, D.A., A philosophical basis of Medical Practice. Toward a Philosophy and Ethic of the Healing Professions, New York, Oxford University Press, 1981.
- Nussbaum, La terapia del deseo, Paidós, Barcelona, 2003.
- Roqué, Mª. V., Médico y paciente. El lado humano de la medicina, Ed. Dux, Barcelona, 2007.
- Russo, G., Il medico. Identità e ruoli nella società di oggi, Edizioni Internazionali, Roma, 2004
- Scheler, M., Muerte y supervivencia, Ed. Encuentro, Madrid, 2001.
- Scheler, M., El puesto del hombre en el cosmos, Revista de Occidente, Madrid, 1936.
- Torralba, F., Filosofía de la Medicina, Institut Borja de Bioètica. Fundación Mapfre Medicina, Madrid, 2001.
- Vicente Arregui, J., El horror de morir; Barcelona, Tibidabo, 1992.

TÍTOLS D'INTERÈS
- Bauby, J.-D., La escafandra y la mariposa, Ed. Planeta, Barcelona, 2008.
- Pérez de Laborda, M. et alia, ¿Quiénes somos? Cuestiones en torno al ser humano. Ed. Eunsa, Pamplona, 2018.
- Sacks, O., L'home que va confondre la seva dona amb un barret, Ed. Proa, Barcelona, 2001.
- Szczeklik, A., Catarsis, Sobre el poder curativo de la naturaleza y el arte, Acantilado, Barcelona, 2010.
- Szczeklik, A., Core. Sobre enfermos, enfermedades y la búsqueda del alma de la medicina, Acantilado, Barcelona, 2012.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 09/01/2023 A15 10:00h