Universitat Internacional de Catalunya

Metodologia Aplicada a la Psicologia

Metodologia Aplicada a la Psicologia
6
12753
2
Segon semestre
OB
FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA
MÈTODES, DISSENY I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA - METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Responsable de l’assignatura, Dr. Carlos García Forero: cgarciaf@ui.es

 

Presentació

L’estadística i la psicologia tenen una relació molt estreta des de l’origen de totes dues disciplines. Els primers avenços de la psicologia científica són inseparables dels desenvolupaments estadístics per a l’anàlisi de dades experimentals. Àrees com la psicologia de la personalitat, la psicofísica o la psicometria han basat els seus avenços teòrics en resultats per als quals s’han creat tècniques estadístiques específiques, en molts casos per part de psicòlegs.

La competència per interpretar i analitzar dades quantitatives és bàsica en les ciències de la salut. En psicologia, investigadors i professionals aplicats han de ser capaços d’inferir i avaluar críticament la informació estadística per mantenir-se actualitzats en els seus àmbits.

 

Requisits previs

Per a un màxim aprofitament de l’assignatura és recomanable haver superat l’assignatura d’Introducció a la Recerca en Psicologia.

Objectius

Objectius generals:

 • Comprendre la importància del mètodes d’anàlisi de dades en psicologia.
 • Valorar potencialitats i limitacions dels mètodes d’anàlisi estadística.
 • Conèixer els mètodes d’anàlisi estadística de dades quantitatives.

Objectius específics:

 • Aprendre a definir preguntes de recerca com a hipòtesis estadístiques.
 • Aplicar l’anàlisi estadística per respondre les hipòtesis de recerca.
 • Desenvolupar un pla d’anàlisi.
 • Comprendre els resultats de les tècniques d’anàlisi estadística bàsiques per analitzar diferències i associacions.
 • Comprendre i valorar les limitacions de l’anàlisi estadística.
 • Conèixer la redacció dels informes de recerca basats en anàlisi estadística.

Competències

 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CE02 - Redactar informes sobre els resultats obtinguts del procés d’avaluació realitzat, fent servir el llenguatge propi de la psicologia.
 • CE03 - Prendre decisions adequades sobre l’elecció dels mètodes i instruments de mesura específics de la Psicologia per a cada situació o context d’avaluació.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG02 - Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.

Resultats d'aprenentatge

En completar l’assignatura, l’alumnat ha de ser capaç de:

1. Obtenir de manera autònoma informació sobre l’anàlisi de dades en fonts bibliogràfiques.

2. Plantejar plans d’anàlisi en el context de la metodologia del comportament i de la salut, ser capaç de distingir entre diferències i relacions i identificar les tècniques estadístiques adients per a la comparació i l’associació de variables en grups.

3. Interpretar correctament resultats estadístics fent servir el programari estadístic de l’assignatura i triar la tècnica d’anàlisi adient.

4. Avaluar críticament informes de recerca i saber distingir-ne els elements i on trobar-ne les fortaleses i les febleses.

5. Treballar de manera sistemàtica en el tractament estadístic de les dades per evitar errors i arribar a conclusions rigoroses.

6. Elaborar informes tècnics sobre resultats estadístics.

7. Processar i preparar dades i seguir les convencions de les bases de dades estadístiques.

Continguts

L’assignatura comença amb un repàs dels elements bàsics d’estadística descriptiva per passar als conceptes d’inferència estadística (mostreig, estimació i contrast d’hipòtesis). A continuació, es mostren tècniques estadístiques més generals i útils en les ciències del comportament i de la salut, estructurades en dos grans blocs:

1) Tècniques de comparació: proves Z, proves t i models ANOVA

2) Tècniques d’avaluació de relacions: regressió i taules de contingència

Es presenta cada tècnica estadística de manera conceptual, amb èmfasi en la lògica de la tècnica, els objectius i el funcionament. A continuació la tècnica s’aplicarà mitjançant un programa informàtic d’ampli ús en l’àmbit acadèmic i professional (SPSS, Statistical Product and Service Solutions).

 

TEMARI

Bloc 1. Estadística descriptiva i conceptes d’inferència

 • Conceptes generals
 • Mesures de tendència central, dispersió i forma
 • Puntuacions típiques i escales derivades
 • Correlació i regressió
 • Probabilitat, variables aleatòries i models de distribució
 • Inferència, estimació i contrast d’hipòtesi

Bloc 2. Anàlisi de comparació

 • Proves estadístiques de comparació de proporcions: diferències de dues mitjanes
 • Proves estadístiques de comparació de mitjanes
 • Proves estadístiques de més de dues mitjanes: models ANOVA

Bloc 3 Anàlisi de relacions

 • Regressió
 • Taules de contingència

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPresencialitat

L'assignatura es realitza en format semipresencial. L'assignatura té sis crèdits, es estimant-se un temps de treball de l'alumne per a l'alumne mitjana de 90 hores, per tant requereix un total de 54 hores de Treball de l'alumne (20 a l'aula i 37 fora de l'aula).

El nombre d'hores estimat per activitat és:

El temps de treball mitjà és de 150 hores durant el quatrimestre. El nombre d'hores estimat per activitat és:

Activitat Presencialitat Lloc Tipus Hores
Classe teoricopràctica Presencial Aula Individual 40
Classe pràctica Presencial Aula Individual 20
         
Tutoria grupal Presencial Seminari Grup 4
Tutoria individual No presencial Seminari Individual 4
Treball personal No presencial -- Individual 80
Avaluació
Presencial Aula Individual 2
      Total presencial 60
      Total no presencial 90
      Total (6 ECTS x 25 hores) 150


Metodologies i activitats

Per aconseguir els objectius de l’assignatura i desenvolupar les competències proposades es combinaran diverses metodologies docents:

 1. Classes teorico-pràctiques: classes de grup complet a l’aula convencional. L’equip docent explicarà els conceptes teòrics de cada tema i plantejarà exercicis sobre els conceptes teòrics. També es presentaran anàlisis mitjançant programes informàtics (Jamovi) i s’aplicaran i interpretaran les tècniques estadístiques del programa.

 2. Classes pràctiques amb llapis i paper i ordinador: classes de grup complet en una aula convencional. Es faran exercicis de repàs per consolidar conceptes teòrics. Entre 4 i 5 exercicis es penjaran a Moodle un setmana abans de les sessions de problemes que es treballaran en grup dividit a l'aula. A les sessions es treballaran el exercicis i corregiran els exercicis i els alumnes pujaran com a tasca de Moodle els exercicis corregits. 

3. Tutories en grup: si els alumnes ténen dificultats poden demanar una sessió de tutoria a lqual rebràn informació i s’aclariran els dubtes que vagin sorgint.

4. Pàgina del curs: la pàgina web de l’assignatura presentarà tot el material disponible (programa, bibliografia, exercicis de repàs, formularis, arxius de dades, etc.), les tasques i el cronograma. El fòrum de cosulta del curs estaran disponibles fins dues setmanes abans de l'examen. 

Per aconseguir els objectius és necessari el treball constant de l’alumnat. És essencial el repàs continu del material de l’assignatura.

REVISIONS 

Les solucions de l'examen es penjaran a Moodle després de la seva realització. Les revisions de la qualificació final es faran després de demanar revisió pels canals establerts amb l' assumpte REVISIÓ METODOLOGIA. En elles, l' alumne demanarà la revisió d' exercicis amb els quals no hi estigui d' acord i explicarà els motius pels quals demana que es revisin aquests exercicis d' acord al solucionari publicat. L'alumne rebrà un missatge en resposta a la demanda de revisió d'aquells exercicis que hagi al·legat, no d'altres, i les eventuals decisions preses respecte a l'al·legació. En cas de discrepàncies o si es considera adequat per part del professorat, es farà una revisió presencial de l' examen i la qualificació final, la qual estarà subjecta a canvis en positiu o negatiu d' acord amb la segona revisió.

No es revisaran i tornaran a avaluar les tasques d' avaluació contínua globalment. Les qualificacions rebudes en les tasques són definitives llevat que s' hagi comès un error de qualificació. S'anima els estudiants a contactar per a una tutoria amb anticipació a les dates límit per comentar les tasques.

COMUNICACIÓ i TUTORIES

Les preguntes sobre la tasca i els procediments del curs es faran als fòrums, on s'anima a participar en els fòrums a tots els alumnes per aclarir dubtes. No es faran consultes sobre tasques o procediments per correu electrònic. Les consultes del fòrum poden no ser respostes pel professor llevat que requereixin només una resposta breu i clarificadora.

El contacte per correu electrònic es reservarà per a contactes de caràcter personal que puguin tenir repercussió sobre l'activitat acadèmica. No es garanteix la resposta a missatges per correu electrònic si no es tracta d' aquests aspectes. 

S'anima a contactar pel fòrum amb el professor sobre qualsevol inquietud que tingui sobre l'evolució en l'assignatura. Per a això, s'enviarà un missatge en una línia nova del fòrum indicant en l'assumpte Tutoria Metodologia Aplicada  per a una cita per discutir problemes tan bon punt hi hagi una preocupació per part de l'estudiant. Se sol·liciten aquestes consultes per correu electrònic (NO abans o després de la classe).

 

NORMATIVA DEL CURS

Dates de lliurament: Totes les dates de lliurament són tancades. No s'obriran extensions ni excepcions en dades de lliurament. L'estudiant es responsabilitza del contingut material lliurat. Si existissin errades als documents o aquests no estiguessin en el format adient, no s'acceptaran esmenes sobre el material lliurat.

Plagi: El plagi és l'ús d'idees o frases dels altres en la pròpia obra, presentant-lo com a original a la seva manera, sense aclarir l'origen del material copiat. L'ús del treball d'un altre estudiant, del mateix o d'un altre curs acadèmic, es considerarà plagi i tots els treballs implicats seran cancel·lats i notificats automàticament a la coordinació de curs.

Enviaments de material: Els enviaments de material només s'acceptaran a través del Moodle de l'assignatura. En cap cas s'accepten lliuraments per correu electrònic. Quan envieu assignacions o tasques, es faran en formats word (.doc .docx), document obert (.odt) o fitxer de document portàtil (.pdf).

Apellido1 Apellido2 Nombre_NumeroEjercicio_NombreEjercicio

Es considerarà penalitzable falta en aquest curs:

(a) Consultar altres persones durant activitats avaluables o usar o consultar online a fonts o persones sense autorització

(b) Accedir a un telèfon, tableta o un altre dispositiu online durant les sessions de formació, qüestionaris o examen sense autorització del professor. Aquests s' han de guardar fora d' abast i només s' utilitzen a petició del professor

(c) Es pot utilitzar l'ordinador a l'aula, però no s'utilitzarà per a connexió a xarxes socials ni s'accedirà a materials d'oci.

(d) Representar les tasques pròpies quan siguin obra d'altres sense reconeixement

(e) Presentar una tasca d'altres persones com a pròpia (tot i que no hi ha problema a treballar amb altres estudiants per comprovar els seus propis errors / càlculs, les presentacions han de ser individuals)

(f) Presentar un treball en grup sense haver participat de la seva realització.

(g) No es permetrà tenir a prop telèfons o tablets durant l'examen. Aquests s' han de guardar fora d' abast. No es guardaran a la butxaca, o bosses obertes

No es permetrà als estudiants sortir o entrar de la sala d' examen durant un qüestionari o examen.

Les faltes suposaran una reducció en la qualificació final de fins al 25%. Tres faltes seran reportades a la coordinació del grau.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaCONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

Examen final

Examen final teòric-pràctic. L'examen consta de dos parts: 

a) Preguntes d'elecció múltiple: 30 preguntes d'elecció múltiple sense penalització per errors (50% de la qualificació).

b) Exercicis pràctics (50% de la qualificació):  La part pràctica tracta d'avaluar les competències relacionades amb l'elecció, aplicació i interpretació dels dissenys i mesures que formen part de el programa amb dos exercicis pràctics semblants als realitzats durant el mètodes de cas.

El format i el nivell de dificultat de les preguntes de l'Examen Final  seran molt similars als dels Qüestionaris i exercicis del realitzats  durant el semestre.  L'examen final es realitza en paper a un aula convencional al final del semestre i es pot dur tot el material necessari. 

Activitats Extra d'Avaluació Continuada

Cap de les activitats de l'avaluació continuada serà obligatoria. Però, suposaran fins a 2.5 punts a la qualificació de l'assignatura, que es sumaran a la qualificació de l'examen, sempre aquest tingui una puntuació d'almenys 4 punts.   

1. Portafoli individual d'aprenentatge de Resolució de problemes (+2 punts): consisteix en un compendi de tasques d'activitats pràctiques de les sessions de mètodes de cas. Una setmana abans de les sessions de mètode del cas, es pujaran activitats de cas a resoldre.  Per obtenir la qualificació extra, a cada sessio Les sessions s'hauran de fer dos lliuraments: 

a) Preactivitat: Abans de la sessió de cas, cada alumne pujarà en una tasca de Moodle el nombre d'exercicis resolts individualmente que deistigin fer. 

b) Activitat final: Al final de la sessió de cas, a una segona tasca de Moodle els alumnes pujaran la correcció de tots els exercicis, amb l'autoavaluació dels intentats. L'alumne que hagi fet la preactivitat haurà d'indicar clarament la correcció de l'intent de la preactivitat.

La qualificació d'avaluació continuada es basarà en el nombre d'exercicis lliurats i autoavaluats de l'alumne. Així si un alumne intenta i corregeix 10 exercicis de prectivitat d'un total de 20 realitzats a l'aula, obtindrà una qualificació de +1 punt que es sumarà al examen (sempre que la qualificació d'aquest sigui d'almenys 4 punts)

2. Questionaris (+0.5 punts): Durant l'asignatura es faran petites tasques i qüestionaris d'opció múltiple que es contestaran l'aula sobre el tema tractat, basats en les lectures prèvies sobre el contingut de la sessió. Els estudiants contestaran cada tasca a l'aula.

 Cap de les activitas d'avaluació continuada és obligatoria. Però, no es toleraràn les conductes de plagi en cap de les activitats d'avaluació Davant la sospita d'aquestes conductes, l'activitat completa serà anul·lada pel grup sencer i no contarà com elemet d'avaluació .

QUALIFICACIÓ DE LA CONVOCATORIA ORDINÀRIA

La qualificació de la convocatòria ordinària es calcularà de dues formes:

a) Qualificació d'examen sobre 10 punts (mínim 6 punts per a l'aprovat) 


b) Qualificació de l'examen sobre 8 punts (mínim 3.2 per a l'aprovat) + Qualificació activitats 1 i 2 


La qualificació final serà el màxim d'aquestes dues cal·lificacions. En ambdues modalitats caldrà obtenir un mínim 5 en la qualificació final per assolir l' aprovat de l' assignatura.

 

SEGONA CONVOCATÒRIA

En cas d'obtenir un total de menys de 5 punts a la primera convocatòria, l'alumne es presentarà a l'examen final de segona convocatòria. La qualificació de la segona convocatòria tindrà els mateixos criteris que la primera convocatòria (es guarda la qualificació d'activitats continuades del curs present)

Bibliografia i recursos

Les lectures associades que corresponguin a cada període de classe s'enumeren des de l'inici del curs. Els continguts de les lectures són bàsics i cobreixen tots els continguts del curs. Els estudiants són responsables de conèixer el contingut de les lectures assignades, independentment de si es cobreix explícitament durant una sessió de classe.

Es recomana llegir les seccions assignades abans d'assistir a la classe, ja que els qüestionaris s'ocupen d'aquesta lectura, i que es prepara una llista de preguntes de lectura que després poden portar a classe per a un aclariment. Les presentacions a l'aula es consideren material de suport, sense garanties de ser lliures d'errors.

Els estudiants són responsables de prendre les seves pròpies notes durant la classe a menys que tinguin una raó convincent perquè algú altre ho faci. Cap alumne està obligat a compartir les seves qualificacions si no ho desitja.


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

L'assignatura es desenvolupa d'acord als següents manuals, que son referència de la asignatura: 

1) Pardo A, Ruiz MA y San Martín R (2015). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud (vol I, 2ª ed). Madrid: Síntesis.

2) Pardo A y San Martín R (2015). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud (vol II, 2ª ed).Madrid: Síntesis