Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia de la Personalitat

Psicologia de la Personalitat
6
12757
2
Segon semestre
FB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PERSONALITAT, TRASTORNS MENTALS, AVALUACIÓ I TRACTAMENMTS PSICOLÒGICS
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Abans o després de classe i per correu electrònic.

Presentació

Amable estudiant,

L’estudi de la personalitat es presenta com una tasca fascinant i problemàtica.

Fascinant perquè en el fons de cada persona s’amaga l’anhelosa qüestió de saber com s’és. Tal fascinació respon a un desig natural i irreprimible: el de saber sobre un mateix per a saber a què atenir-se.

I problemàtica perquè són molts els estudiosos, les teories i les escoles de psicologia des de les quals s’ha abordat l’estudi de la personalitat. Per això, és normal que al principiant (tu, amable estudiant) tal vegada et costi una mica més d’esforç passar de l’un a l’altre model de personalitat o que t’obstinis a fer-los xocar i tractar d’integrar-los en un sol model sintètic, totalitzant i gairebé críptic.

El meu consell és animar-te a mirar d’arribar a una síntesi personal, que t’ajudi a conèixer-te i conduir-te a tu mateix i a il·luminar els passos que has de donar en la travessia de la vida.

És convenient deixar-te seduir per l’estudi de la psicologia de la personalitat per les implicacions que això pugui tenir en l’acostament a altres persones, amb les quals abans o després hauràs de trobar-te en l’exercici de la teva professió.

Si estudies motivat o mogut per aquestes circumstàncies, se t’aplanarà el camí i fins i tot pot ser que et deixis captivar pel que estudies, fet que t’ajudarà a moblar-te el cap. Sempre que et plantegis problemes i reflexions.

(ref.: A. Polaino-Lorente)

Requisits previs

Es recomana haver aprovat totes les assignatures de primer curs del grau de Psicologia.

Competències

  • CE10 - Reconèixer les dimensions que contribueixen a l’estructura de la personalitat, així com les aproximacions teòriques, metodològiques i models d’estudi del comportament.
  • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
  • CG05 - Comprendre les limitacions de la perspectiva de l’anàlisi psicològica del comportament humà i tenir capacitat per incorporar aportacions conceptuals i tècniques de l’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
  • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica

Continguts

Tema 1. Concepte i objecte d’estudi de la psicologia de la personalitat

Tema 2. Aproximació metodològica a l’estudi de la personalitat

Tema 3. Trets i personalitat 

Tema 4. Cognició i personalitat 

Tema 5. Afectivitat i personalitat 

Tema 6. Conducta i personalitat 

Tema 7. El procés adaptatiu 

Tema 8. La dimensió propositiva de la personalitat 

Tema 9. Personalitat, psicopatologia, salut i benestar 

Tema 10. Genètica i ambient. Estabilitat i canvi en la personalitat

Tema 11. La identitat personal

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrueba de Andamiaje III (20 %)

Treball pràctic d'avaluació de la personalitat (20 %)

Examen final de casos, preguntes curtes, de relacionar, de V/F i/o elecció múltiple i preguntes PIR (60 %)

 

 

Bibliografia i recursos

Bermúdez, J. (2017). Psicología de la Personalidad. Madrid, España: UNED.

Carver CS, Sheier MF. (2014). Teorías de la personalidad. México: Pearson.

Cloninger, S. A. (2003). Teorías de la personalidad. México: Pearson.

Colom, R. (1998) Psicología de las diferencias Individuales. Teoría y Práctica. Madrid: Pirámide.

Millon, Th. (2010). Los trastornos de la personalidad en la vida moderna. Barcelona: Masson.

Moreno Jimenez, B (2007). Psicología de la personalidad: procesos. Ed: Paraninfo.

Pervin, L.A (2014). La ciencia de la personalidad. Ed: Mc GrawHill

Polaino-Lorente. A (2000). Fundamentos de psicología de la personalidad. Ed: Rialp.

Rojas, E. (2002) .¿Quién eres? De la personalidad a la autoestima. Buenos Aires: Planeta.

Sarrais, F. (2012). Personalidad. EUNSA. Navarra, España: Ediciones Universidad de Navarra.

 

Material didàctic