Universitat Internacional de Catalunya

Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència

Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència
6
12758
3
Primer semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PERSONALITAT, TRASTORNS MENTALS, AVALUACIÓ I TRACTAMENMTS PSICOLÒGICS
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

L’assignatura de Psicopatologia de la Infància i l’Adolescència pretén que l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per identificar, comprendre i diagnosticar els principals trastorns mentals que poden donar-se en la primera infància, la infantesa i l’adolescència.

L’etiologia d’aquests trastorns sol ser multicausal, ja que hi ha una interacció entre diferents factors biològics, psicològics i socials que l’alumnat haurà de tenir en compte.

Es pretén també que l’alumnat aprengui a fer el diagnòstic diferencial dels diferents trastorns mentals en la primera infància, la infantesa i l’adolescència i a diferenciar la psicopatologia de la normalitat evolutiva.

   

Requisits previs

Haver cursat les assignatures d’Introducció a la Psicopatologia i Psicologia Evolutiva.

 Objectius

Objectius generals:

- Adquirir coneixements sobre les classificacions diagnòstiques actuals utilitzades en la pràctica clínica.

- Entendre els diferents trastorns mentals que es donen en la infància i l’adolescència.

Objectius específics:

- Adquirir la terminologia relativa a la psicopatologia infanto juvenil.

- Diferenciar entre etapa evolutiva normal i patologia.

- Comprendre i conèixer en profunditat els diferents trastorns psicopatològics que es poden donar en la infància i adolescència.

- Aprendre a fer el diagnòstic diferencial de cada trastorn.

- Conèixer i identificar els criteris diagnòstics de cada trastorn i les seves principals manifestacions clíniques segons l’edat.

- Establir l’epidemiologia del trastorn, la comorbiditat i el curs de cada trastorn psicopatològic.

- Comprendre i conèixer els factors de risc, les bases biològiques i les principals teories etiològiques de cada trastorn psicopatològic.

- Saber aplicar els coneixements adquirits en la resolució de casos pràctics.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB05 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • CE02 - Redactar informes sobre els resultats obtinguts del procés d’avaluació realitzat, fent servir el llenguatge propi de la psicologia.
 • CE03 - Prendre decisions adequades sobre l’elecció dels mètodes i instruments de mesura específics de la Psicologia per a cada situació o context d’avaluació.
 • CE04 - Conèixer els principis i procediments de la intervenció psicològica.
 • CE05 - Dissenyar i aplicar una estratègia d'intervenció psicològica en funció del context o servei demandat.
 • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
 • CE09 - Identificar les bases biològiques de les funcions psicològiques i de la conducta humana, entenent com funcionen i com influeixen sobre els diversos aspectes de la persona.
 • CE12 - Saber explicar i identificar les principals etapes del desenvolupament de l’ésser humà, reconèixer la seva evolució i identificar els signes i símptomes característics dels trastorns psicològics més freqüents de cada etapa evolutiva.
 • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • CE18 - Identificar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques i reconèixer la naturalesa de les diferències individuals.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG04 - Capacitat per respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’actuació professional.
 • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CG09 - Integrar els coneixements i avanços de la psicologia en l’actuació professional.
 • CG11 - Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • CG13 - Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a diverses finalitats.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita
 • CT10 - Comunicar-se en una llengua estrangera

Resultats d'aprenentatge

Una vegada l’alumnat hagi acabat l’assignatura hauria de ser capaç de:

1. Aprendre la metodologia diagnòstica utilitzada en la pràctica clínica.

2. Identificar els diferents trastorns mentals que es poden presentar durant la infància i

l’adolescència, a partir de conèixer les característiques dels trastorns en les diferents edats.

3. Conèixer els símptomes diagnòstics de cadascun dels trastorns mentals estudiats.

4. Ser capaç d’elaborar un diagnòstic diferencial i diferenciar psicopatologia de normalitat evolutiva.

5. Conèixer l’etiologia principal de cada trastorn.

6. Identificar els factors de risc i de protecció en relació amb els problemes de salut mental infanto juvenil segons l’edat i el gènere i l’impacte que generen.

7. Identificar els factors que mantenen la conducta problemàtica.

8. Adquirir coneixement històric sobre l’evolució dels trastorns mentals en infants i adolescents.

9. Identificar i analitzar l’impacte i les conseqüències sobre l’entorn familiar i psicosocial dels problemes de salut i malaltia mentals.

10. Establir un diagnòstic clínic a partir del treball amb casos clínics, aprenent a formular i a justificar/argumentar de manera adequada les seves hipòtesis.

11. Ser capaços d’integrar els diferents coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis clínics a partir de la informació proporcionada pel mateix infant i els seus pares.

Continguts

1. Trastorns del neurodesenvolupament

- Discapacitat intel·lectual

× Discapacitat intel·lectual

× Retard global del desenvolupament

× Discapacitat intel·lectual no especificada

- Trastorns de la comunicació

× Trastorn del llenguatge

× Trastorn fonològic

× Trastorn de fluïdesa d’inici en la infància

× Trastorn de la comunicació social

× Trastorn de la comunicació no especificat

- Trastorn de l’espectre autista

- Trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat

× Un altre trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat especificat

× Trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat no especificat

- Trastorn específic de l’aprenentatge

- Trastorns motors

× Trastorn del desenvolupament de la coordinació

× Trastorn de moviments estereotipats

× Trastorn de tics

× Trastorn de Giles de la Tourette

× Trastorn de tics motors o vocals persistent

× Trastorn de tics transitori

× Un altre trastorn de tics especificat

× Trastorn de tics no especificat

2. Espectre de l’esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

- Trastorn psicòtic breu

- Trastorn esquizofreniforme

- Esquizofrènia

- Trastorn esquizoafectiu

- Trastorn psicòtic induït per substàncies

3. Trastorns depressius

- Trastorn de desregulació disruptiva de l’estat d’ànim

- Trastorn de depressió major

4. Trastorns d’ansietat

- Trastorn d’ansietat per separació

- Mutisme selectiu

- Fòbia específica: animal, natural, situacional, injecció-sagni-ferides, nictofòbia, fòbia escolar

- Trastorn d’ansietat social

- Trastorn de pànic

- Trastorn d’ansietat generalitzada

5. Trastorn obsessivocompulsiu i trastorns relacionats

- Trastorn obsessivocompulsiu

- Tricotil·lomania

- Trastorn d’excoriació

6. Trastorns relacionats amb traumes i factors d’estrès

- Trastorn de la inclinació reactiva

- Trastorn de relació social desinhibit

- Trastorn per estrès posttraumàtic

- Trastorn d’estrès agut

7. Trastorns de la conducta alimentària i de la ingesta d’aliments

- Pica 

- Trastorn de remugament

- Trastorn d’evitació/restricció de la ingesta d’aliments

- Anorèxia nerviosa

- Bulímia nerviosa

- Trastorn de la conducta alimentària o de la ingesta d’aliments no especificat

8. Trastorns de l’excreció

- Enuresi

- Encopresi

- Trastorn de l’excreció no especificat

9. Trastorns del somni-vigília

- Insomni infantil

- Parasòmnies

× Malsons

× Terrors nocturns

× Somnambulisme

10. Trastorns disruptius, del control dels impulsos i de la conducta

- Trastorn negativista desafiador

- Trastorn de conducta

11. Altres problemes que poden ser objecte d’atenció clínica

- Maltractament infantil, abús sexual, alienació parental, assetjament escolar

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa classe magistral és el context dedicat a aprendre i a utilitzar la terminologia lingüística pròpia de l'àmbit d'estudi. Es practicaran les diferents habilitats de comunicació oral i escrita, i serà un escenari on aprendran a familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport relacionat a la matèria.
L'estudi de casos és un mètode d'aprenentatge en el qual els alumnes s'enfronten a la descripció de diversos casos amb una situació específica que planteja un problema. Aquesta situació problema ha de ser analitzada i resolta en grup per a aprendre a treballar en equip tal com es fa en la pràctica clínica amb els equips multidisciplinaris. Per a resoldre-la, els alumnes del grup han de comunicar-se entre ells, valorar i discutir les diferents hipòtesis que cadascun plantegi i arribar a un acord argumentat. Per aquesta raó, l'estudi de casos prepara a l'alumne per a la presa de decisions i li ensenya a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb els altres membres del grup.
La lectura de textos de manera autònoma per part de l'alumnat pretén que aquest desenvolupi un pensament crític i que aprofundeixi en el contingut treballat en la classe magistral per a afavorir una millor integració dels continguts.
L'activitat no presencial té l'objectiu que l'estudiant treballi de manera autònoma, sense la presència del professor. Això provoca que l'estudiant hagi de realitzar un esforç major, aprenent a desenvolupar la voluntat d'actualització constant, aspecte clau en la nostra professió

Metodologia

La metodologia d’aquesta assignatura combina classes magistrals amb seminaris internacionals. També es presentaran continguts audiovisuals perquè l’alumnat es familiaritzi amb els diferents trastorns mentals i es presentaran casos clínics específicament dissenyats perquè l’alumnat pugui posar en pràctica el coneixement adquirit en l’assignatura.

A les classes magistrals el docent presenta a l’alumnat els continguts del curs basats en l’evidència científica més actual i en la pròpia experiència clínica. S’explicaran nombrosos exemples de la pràctica clínica diària. L’alumnat ha d’interactuar i participar-hi activament.

Els seminaris internacionals versaran sobre temes completament nous i seran impartits per professors i doctors en psicologia clínica d’universitats de gran prestigi als Estats Units. Les presentacions donaran lloc a un debat entre tot l’alumnat en els quals podran interaccionar amb el professor internacional.

En el treball de casos, es plantejarà un cas clínic real vist en consulta, amb les dades d’identificació modificats per assegurar la confidencialitat. Es presentaran les dades sociodemogràfiques del pacient, el motiu de consulta i la simptomatologia que presenta en el moment de l’entrevista. L’alumnat haurà de llegir detingudament el cas i començar a plantejar-se hipòtesis diagnòstiques del cas a partir de la simptomatologia que consideri més rellevant.

Finalment, haurà d’analitzar les diferents hipòtesis diagnòstiques plantejades i valorar com és la que explicaria millor la simptomatologia del pacient.

L’assignatura requereix de l’alumnat tant treball individual i autònom com en petits grups.

ACTIVITAT FORMATIVA
L'aprenentatge orientat a projectes és un mètode basat en l'aprenentatge experiencial i reflexiu en el qual té una gran importància el procés investigador al voltant d'un tema, amb la finalitat de resoldre problemes complexos a partir de solucions obertes o abordar temes difícils que permetin la generació de coneixement nou i desenvolupament de noves habilitats per part dels estudiants. La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries. L'estudi de casos és una tècnica d'aprenentatge en la qual el subjecte s'enfronta a la descripció d'una situació específica que planteja un problema, que ha de ser comprès, valorat i resolt per un grup de persones a través d'un procés de discussió. L'estudi de casos es realitza generalment a través de treball en grup que fomenta la participació de l'alumne, desenvolupant el seu esperit crític. Addicionalment prepara a l'alumne per a la presa de decisions, ensenyant-li a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb les opinions de la resta del grup. Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables. Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza una labor de sedimentació i repòs del coneixement, necessari sempre abans de realitzar una tasca nova. El plantejament d'exercicis i problemes per part del professor ajuda a l'alumne a avançar en el seu recorregut acadèmic i, guiat pel professor, l'estudiant va aconseguint metes parcials que faciliten la integració del coneixement teòric adquirit. Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza exercicis de forma autònoma, sense la presència del professor. En aquesta fase apareixen sempre més dubtes, però al no tenir l'opció de preguntar immediatament es produeix un esforç addicional per part de l'alumne.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assistència activa de l’alumnat a classe mostra el grau d’implicació i d’interès en la matèria impartida, així com la interacció amb el professorat i amb la resta de companys.

L’examen final consistirà en una prova individual escrita tipus test que reuneix els aspectes més generals i rellevants de la matèria. Avaluarà la capacitat de l’alumnat d’entendre les idees principals dels continguts impartits i els conceptes específics de les diferents àrees de l’assignatura. D’altra banda, la prova escrita també avaluarà la bibliografia i la literatura recomanades.

El treball de casos en grup és de caràcter obligatori i ajudarà l’alumnat a propiciar la convergència d’idees i propostes en comú amb la finalitat d’arribar a realitzar un projecte tenint en compte les competències interpersonals i intrapersonals dels estudiants i la feina cooperativa. A més, fomentarà la capacitat crítica i argumental de l’alumnat i propiciarà el desenvolupament d’estratègies d’anàlisi i resolució de casos.

 

Criteris d’avaluació

La nota final de l’assignatura es calcula sobre la base de:

• Examen final: 65 %. Es farà una prova escrita amb preguntes tipus test basat en

l’examen PIR.

• Estudi de casos: 25 %.

• Participació: 10 %. Assistència i participació en les diferents activitats realitzades a classe.

És imprescindible aprovar l’examen final amb una nota igual o superior a 5 per aprovar

l’assignatura i per poder fer mitjana.

L’examen és tipus test i cada pregunta consta de quatre alternatives. Cada reposada correcta equival a un punt, les respostes incorrectes resten 0,25 punts (control del nivell aleatori) i les omissions no resten.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 09/01/2023 I3 08:00h