Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia de la Salut i Benestar

Psicologia de la Salut i Benestar
6
12760
3
Primer semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PERSONALITAT, TRASTORNS MENTALS, AVALUACIÓ I TRACTAMENMTS PSICOLÒGICS
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Presencialitat: de dilluns a divendres, despatx tercera planta (millor avisar per correu).

Correu electrònic (sempre): crossy@uic.es

Presentació

La psicologia té una repercussió molt significativa tant en l’estat de salut de les persones com en el de la malaltia. Conèixer quins són els hàbits de vida adequats per mantenir i potenciar la salut, les estratègies de prevenció de malalties i de promoció de la salut i les intervencions psicològiques que es caracteritzen per aquest enfocament multidisciplinari permetrà al psicòleg contribuir, juntament amb altres professionals de l’àmbit de la salut, a la cura de les persones des de diferents àmbits d’actuació. Aquesta assignatura introdueix l’alumnat en la realitat d’un psicòleg general sanitari. 

Requisits previs

Conèixer les bases de la recerca.

Objectius

1. Activar la consciència de la multidimensionalitat de la persona i la necessitat d’un abordatge integral i multidisciplinari. 

2. Dotar l’alumnat de coneixements teòrics i pràctics que li permetin intervenir per promocionar la salut en l’àmbit individual i comunitari.

3. Fomentar el pensament crític sobre els estils de vida i la influència de la nostra forma de pensar, sentir i actuar en la salut.

4. Adquirir els coneixements necessaris per ser capaços de dissenyar un pla de prevenció i promoció de la salut.

 

 

Competències

 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB05 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • CE05 - Dissenyar i aplicar una estratègia d'intervenció psicològica en funció del context o servei demandat.
 • CE06 - Planificar l'avaluació dels programes i/o intervencions psicològiques, seleccionant els indicadors i tècniques adequades.
 • CE07 - Realitzar un projecte mitjançant l'ús de fonts de dades, i l'aplicació de metodologies, tècniques d'investigació i eines pròpies de la Psicologia, i fer una exposició i defensa pública del projecte davant d'una audiència especialitzada de manera que es demostri l'adquisició de les competències i coneixements propis del Grau.
 • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG05 - Comprendre les limitacions de la perspectiva de l’anàlisi psicològica del comportament humà i tenir capacitat per incorporar aportacions conceptuals i tècniques de l’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

Després de cursar aquesta assignatura, l’alumnat és capaç de:

 • Identificar models teòrics i processos implicats en les conductes de salut i de la malaltia.
 • Identificar factors de risc i de protecció per a la salut.
 • Conèixer els diferents models que posen en relació la personalitat i la salut.
 • Identificar els factors biològics, psicològics i socials implicats en les conductes de salut i de malaltia.
 • Conèixer els dissenys de recerca propis de la disciplina, dissenyar un pla de recerca i interpretar els resultats.
 • Identificar les necessitats de les persones en diferents contextos i saber intervenir-hi.
 • Conèixer i aplicar tècniques i instruments de mesura per a la valoració d’un programa d’intervenció.
 • Saber fer front a un cas de manera analítica, interpretar-lo i conèixer les tècniques bàsiques de devolució.

Continguts

Tema 1. Introducció a la psicologia de la salut

Tema 2. Creences sobre la salut i el canvi de conducta

Tema 3. Salut pública

Tema 4. Conducta i salut

Tema 5. Conducta i malaltia

Sessions interdiciplinars

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCM -Classe Magistral

EC -Estudi de casos

LC -Lectura Crítica

TI - Treball individual

AA - Aprenentatge autònom

TA -Treball autònom d'estudi i realizació d'exercicis

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaMètodes de cas (30 %)

Treball de recerca i exposició oral (30 %)

Assistència i participació a classe i extra (10 %)

Examen final (30 %)

*Cada activitat avaluativa cal ser aprovada amb almenys un 5 per tal que faci mitja amb la resta de les notes

Bibliografia i recursos

 • Amigo Vázquez, I. (2017). Manual de psicología de la salud (3a ed.). Madrid: Pirámide.
 •  Amigo Vázquez, I. (2003). Manual de psicología de la salud (2a ed.). Madrid: Pirámide.
 •  Carrillo Notario, L., Fernández Pablos, MªN., Clariana Martín, S., De los Ríos Alfonso, P. (2017). Manual CEDE de preparación PIR. 04 Psicología de la salud (3a ed.). Madrid: CEDE
 •  Clariana Martín, S., De los Ríos Alfonso, P. (2012). Manual CEDE de preparación PIR. 04 Psicología de la salud (2a ed.). Madrid: CEDE
 •  Intervención en contextos de salud. Máster en Psicología General Sanitaria – Universidad Abat Oliba CEU (2017-18). Barcelona
 •  Guía docente Psicología de la Salud (2019-20)- Universidad Isabel I

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 22/12/2022 I3 08:00h