Universitat Internacional de Catalunya

Neuropsicologia

Neuropsicologia
6
12761
3
Primer semestre
OB
FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA
BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA - PSICOBIOLOGIA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


S’atendrà l’alumnat després de les classes i/o amb cita prèvia.

Presentació

L’assignatura de Neuropsicologia pretén aportar els coneixements necessaris per comprendre el substrat neural que hi ha subjacent al funcionament cognitiu dels éssers humans, identificar els principals síndromes neuropsicològics associats a diferents alteracions neurològiques (ictus, epilèpsia, demències, lesions cerebrals traumàtiques o tumors cerebrals). Així mateix, s’abordaran les principals disfuncions corticals relacionades amb l’aparició d’alteracions cognitives (síndromes de manca d’atenció, afàsies, amnèsies, anomies, apràxies, patologia frontal). Durant l'assignatura, a més a més, es posarà èmfasi a com cal fer una avaluació neuropsicològica en infants i adults i a com cal identificar la informació clínica, demogràfica i psicològica més rellevant per poder fer un diagnòstic neuropsicològic i la consegüent intervenció o rehabilitació.

Requisits previs

No hi ha requisits previs, però és aconsellable haver cursat i estudiat les assignatures de Psicobiologia i Psicofisiologia.

Objectius

 1. Conèixer els principals síndromes neuropsicològics i les disfuncions de les funcions corticals superiors.
 2. Adquirir els coneixements bàsics sobre la demència i les seves diferents tipologies.
 3. Iniciar l’alumnat en l’avaluació neuropsicològica, tant en la infància com en l’edat adulta.
 4. Adquirir els coneixements necessaris per poder fer un diagnòstic neuropsicològic partint d’informació clínica i psicològica rellevant.
 5. Establir les bases del coneixement per al disseny i la implementació d’una rehabilitació neuropsicològica.

Competències

 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CE01 - Portar a la pràctica actuacions pròpies de la psicologia que siguin adequades per arribar als objectius establerts en un àmbit laboral concret.
 • CE03 - Prendre decisions adequades sobre l’elecció dels mètodes i instruments de mesura específics de la Psicologia per a cada situació o context d’avaluació.
 • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
 • CE09 - Identificar les bases biològiques de les funcions psicològiques i de la conducta humana, entenent com funcionen i com influeixen sobre els diversos aspectes de la persona.
 • CE12 - Saber explicar i identificar les principals etapes del desenvolupament de l’ésser humà, reconèixer la seva evolució i identificar els signes i símptomes característics dels trastorns psicològics més freqüents de cada etapa evolutiva.
 • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • CE18 - Identificar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques i reconèixer la naturalesa de les diferències individuals.
 • CG05 - Comprendre les limitacions de la perspectiva de l’anàlisi psicològica del comportament humà i tenir capacitat per incorporar aportacions conceptuals i tècniques de l’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

Resultats d'aprenentatge

Un cop l’alumne hagi finalitzat l’assignatura haurà de ser capaç de:

a) Explicar les disfuncions i alteracions produïdes per patologies del lòbul frontal en una prova escrita.

b) Identificar les alteracions de l’atenció en un cas real.

c) Reconèixer les disfuncions i alteracions de la memòria en un cas real.

d) Distingir les diferents alteracions del llenguatge secundàries a un dany neurològic en una prova escrita.

e) Reconèixer alteracions de la percepció en un cas real.

f)  Explicar les alteracions de la funció motriu secundàries a un dany neurològic en una prova escrita.

g) Identificar els diferents tipus de demència en una prova escrita.

h) Diferenciar tests europsicològics utilitzats per l'evaluació neuropsicològica infantil versus els utilitzats per l’avaluació neuropsicològica en adults en una prova escrita.

i) Administrar correctament test neuropsicològics en un cas real.

j) Indicar objectius i principis bàsics d'una rehabilitació neuropsicològica en una prova escrita.

Continguts

Tema 1. Introducció a la neuropsicologia

Tema 2. Localització hemisfèrica i asimetria hemisfèrica

Tema 3. Alteracions del lòbul frontal

Tema 4. Alteracions de l’atenció

Tema 5. Alteracions de la memòria

Tema 6. Alteracions en el llenguatge secundàries a un dany neurològic

Tema 7. Alteracions de la percepció

Tema 8. Alteracions de la funció motriu secundàries a un dany neurològic

Tema 9. Demències

Tema 10. Avaluació neuropsicològica infantil

Tema 11. Avaluació neuropsicològica en adults

Tema 12. Rehabilitació neuropsicològica

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries.
Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables.
L'estudi de casos és una tècnica d'aprenentatge en la qual el subjecte s'enfronta a la descripció d'una situació específica que planteja un problema, que ha de ser comprès, valorat i resolt per un grup de persones a través d'un procés de discussió. L'estudi de casos es realitza generalment a través de treball en grup que fomenta la participació de l'alumne, desenvolupant el seu esperit crític. Addicionalment prepara a l'alumne per a la presa de decisions, ensenyant-li a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb les opinions de la resta del grup.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza exercicis de forma autònoma, sense la presència del professor. En aquesta fase apareixen sempre més dubtes, però al no tenir l'opció de preguntar immediatament es produeix un esforç addicional per part de l'alumne.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1a Convocatòria:

60 % Prova escrita de contingut (20% prova parcial + 40% prova final)

10 % Prova tipus PIR

20 % Treball pràctics

10 % Activitats de classe

Es requerirà un mínim de 5 en les proves escrites de contingut per a poder fer mitjana amb les altres qualificacions, i s'aprovarà l'assignatura amb una mitjana mínima de 5 tenint en compte totes les parts avaluades. En cas de suspendre les proves escrites o la prova PIR, s'haurà de recuperar en 2ª convocatòria.

 

2a Convocatòria:

60% Prova escrita de contingut (de tot el contingut, no es guarden notes parcials)

10% Prova tipus PIR 

20% Treballs pràctics (mateixa nota que a la 1a convocatòria)

10% Activitats de classe (mateixa nota que a la 1a convocatòria)

Es requerirà un mínim de 5 en la prova escrita per fer mitjana. S'aprovarà l'assignatura amb una mitjana mínima de 5 tenint en compte totes les parts avaluades.

Bibliografia i recursos

- Kolb B & Whishaw I. (2017) Neuropsicología Humana. Buenos aires: Editorial Médica Panamericana

- Walsh, K.W. (1986). Neuropsicología clínica. Madrid: Editorial Alhambra, S.A.

- Dennis Rains G. (2003) Principios de neuropsicología humana. Edit. McGraw Hill

- Ellis AW & Young AW. (1992) Neuropsicología Cognitiva Humana. Barcelona: Editorial Masson

- Junqué C &  Barroso J. (2001) Neuropsicología. Editorial Síntesis

- Muñoz  Céspedes  JM & Tirapu  J. (2001) Rehabilitación  Neuropsicológica.  Madrid: Editorial Síntesis

- Tirapu  J,  Ríos  M  & Maestú  F. (2008) Manual  de  Neuropsicología.  Barcelona: Viguera editores

- Pérez M. (2009) Manual de Neuropsicología Clínica. Madrid: Ediciones Pirámide

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 13/01/2023 A03 12:00h