Universitat Internacional de Catalunya

Psicofarmacologia

Psicofarmacologia
3
12764
3
Segon semestre
OB
FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA
BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA - PSICOBIOLOGIA
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat

Presentació

L’assignatura de Psicofarmacologia vol oferir a l’alumnat informació bàsica per entendre el funcionament dels psicofàrmacs: conèixer aspectes essencials de la neurotransmissió i els principals circuits cerebrals implicats en els trastorns mentals, així com principis bàsics de farmacocinètica i farmacodinàmica per comprendre’n l’ús.

D’altra banda, s’especificarà el funcionament dels fàrmacs de diferents grups de psicofàrmacs: antipsicòtics, antidepressius, benzodiazepines, fàrmacs estimulants i no estimulants pel TDAH, antiepilèptics i hipnòtics, fent especial èmfasi en el seu ús en la clínica.

És necessari, per ser un bon professional psicòleg, conèixer les bases del tractament psicofarmacològic dels diferents trastorns mentals, així com la seva relació amb el tractament psicològic, a fi de poder proporcionar una atenció psicològica integral, rigorosa i holística a les persones.

Requisits previs

Tenir assolits els crèdits de Psicobiologia de primer curs del grau de Psicologia i de Psicofisiologia de segon curs del grau de Psicologia.

Competències

  • CE09 - Identificar les bases biològiques de les funcions psicològiques i de la conducta humana, entenent com funcionen i com influeixen sobre els diversos aspectes de la persona.
  • CE18 - Identificar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques i reconèixer la naturalesa de les diferències individuals.
  • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
  • CG12 - Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
  • CG13 - Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a diverses finalitats.
  • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • CT04 - Capacitat de treballar en equip
  • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
  • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
  • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

Una vegada l’alumnat hagi acabat l’assignatura hauria de ser capaç de:

a) Conèixer els mecanismes de la transmissió cerebral: tipus de receptors, mecanismes d’activació neuronal.

b) Conèixer les principals vies de transmissió cerebral afectades en les diferents malalties mentals.

c) Conèixer els principis de la farmacocinètica i farmacodinàmica dels fàrmacs, així com les característiques de poblacions específiques (infants o ancians).

d) Conèixer el mecanisme d’acció, seguretat i tolerància i l’ús dels antipsicòtics en el tractament de l’esquizofrènia i altres trastorns psicòtics.

e) Conèixer el mecanisme d’acció, seguretat i tolerància i l’ús dels antipsicòtics en el tractament d’altres trastorns: autisme, trastorn de conducta, trastorn per tics.

f) Ser capaç de plantejar tractaments combinats d’antipsicòtics i tractaments psicològics en els trastorns en què sigui indicat.

g) Conèixer el mecanisme d’acció, seguretat i tolerància i l’ús dels antidepressius en el tractament del trastorn depressiu.

h) Conèixer el mecanisme d’acció, seguretat i tolerància i l’ús dels antidepressius en el tractament d’altres trastorns: trastorns d’ansietat, TOC, altres…

i) Ser capaç de plantejar tractaments combinats d’antidepressius i tractaments psicològics en els trastorns en què sigui indicat.

j) Conèixer el mecanisme d’acció, seguretat i tolerància  i l’ús dels antiepilèptics i liti en el tractament del trastorn bipolar.

k) Conèixer el mecanisme d’acció, seguretat i tolerància i l’ús dels antiepilèptics i liti  d’altres trastorns: trastorn de conducta, depressió…

l) Ser capaç de plantejar tractaments combinats d’antiepilèptics i liti i tractaments psicològics en els trastorns en què sigui indicat.

m) Conèixer el mecanisme d’acció, seguretat i tolerància i l’ús de les benzodiazepines i hipnosedants en el tractament dels trastorns d’ansietat i trastorns del son.

n) Ser capaç de plantejar tractaments combinats de les benzodiazepines i hipnosedants i tractaments psicològics en els trastorns en què sigui indicat.

o) Conèixer el mecanisme d’acció, seguretat i tolerància i l’ús dels estimulants en el tractament del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat. 

p) Ser capaç de plantejar tractaments combinats dels fàrmacs estimulants i no estimulants i tractaments psicològics en els trastorns en què sigui indicat.

q) Conèixer les noves línies de recerca en teràpia farmacològica en els principals trastorns mentals i altres tractaments biològics en psiquiatria.

Continguts

Tema 1. Presentació i introducció històrica a la psicofarmacologia (2)

Tema 2. Estructures cerebrals i sistemes de neurotransmissió (2)

Tema 3. Introducció a la farmacocinètica i a la farmacodinàmica (4)

Tema 4. Fàrmacs antipsicòtics i el seu ús en la clínica (4)

Tema 5. Fàrmacs antidepressius i el seu ús en la clínica (4)

Tema 6. Fàrmacs antiepilèptics i liti i el seu ús en la clínica (4)

Tema 7. Benzodiazepines i hipnosedants i el seu ús en la clínica (4)

Tema 8. Fàrmacs estimulants i no estimulants en el tractament del TDAH (4)

Tema 9. Noves línies de recerca en farmacologia i altres tractaments biològics(2)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA METODOLOGIA
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries. Serà l'escenari on l'estudiant realitzarà el treball personal. L'estudiant elaborarà treballs en les diferents assignatures on reflectirà la seva experiència d'aprenentatge autònom. L'estudiant també es prepararà per a un aprenentatge al llarg de la vida en aprendre a fer servir materials didàctics de forma autònoma i a utilitzar recursos multimèdia. Serà l'escenari per desenvolupar les habilitats d'autoregulació de l'aprenentatge i autogestió del temps. Les classes pràctiques permeten a l'alumne interactuar en primera persona amb les eines de treball, en petits grups o de forma individual es realitzen petites demostracions pràctiques dels coneixements teòrics adquirits durant les classes teòriques. Desenvolupament de debats i discussions en gran o petit grup que afavoreixin el sentit i judici crític. S'afavoreix la participació i la iniciativa, la realització de preguntes constructives i la presentació de nous problemes que promoguin el pensament crític. El treball en grup propicia la convergència d'idees, treballs i propostes en comú per part dels estudiants amb la finalitat d'arribar a realitzar un projecte tenint en compte les competències interpersonals i intrapersonals dels estudiants i el treball cooperatiu.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrimera convocatòria:

50 % Prova escrita de contingut.

10 % Avaluació PIR.

30 % Treballs pràctics i 10 % participació a classe.

Es requerirà un mínim de 5 en totes les parts avaluades. En cas de suspendre alguna de les parts, s’haurà de recuperar a la segona convocatòria, excepte els treballs en grup i la participació a classe.

L’alumnat que hagi suspès l’avaluació es podrà acollir a una segona convocatòria d’avaluació de l’assignatura, mitjançant un examen de resposta múltiple on s’inclouran totes les activitats desenvolupades durant el curs.

Bibliografia i recursos

Psicofarmacologia esencial de Stahl . Stephen m. Stahl . Edit Aula Medica. 4ª edic.

Historia de la neuropsicofarmacologia, L. Muñoz y C. álamo. Edit. Eurobook