Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia i Professió

Psicologia i Professió
3
12765
3
Segon semestre
OB
FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA
PSICOLOGIA, HISTÒRIA, CIÈNCIA I PROFESSIÓ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Després de classe o demanant cita prèvia per correu electrònic.

Presentació

Aquesta assignatura ofereix a l’alumnat de tercer curs una visió global dels àmbits professionals de la psicologia, tant dels consolidats com dels emergents.

Cada sessió va a càrrec d’un professional que comparteix les seves vivències, expectatives i conclusions personals sobre el seu àmbit competencial. Aquest caràcter vivencial, al costat del format interactiu de les sessions, permet a l’alumnat identificar en quines àrees laborals es projecta en un futur immediat.

Per aconseguir aquest objectiu, al costat de les sortides tradicionals existents, s’aborden les tendències emergents i les megatendències socials: intervenció interdisciplinària, digitalització, compromís social, sostenibilitat, etc.

Requisits previs

En principi no cal tenir coneixements previs sobre els temes que s’aborden. No obstant això, es requereixen competències de reflexió com a suport per implementar les activitats i els exercicis d’avaluació que es plantejaran.

Objectius

1. Prendre consciència dels àmbits professionals i les tendències emergents de la psicologia.

2. Identificar en quins àmbits es visualitza l’alumnat exercint professionalment en un futur proper.

3. Reflexionar sobre les habilitats necessàries per a cada àmbit professional.

 

Competències

  • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
  • CG09 - Integrar els coneixements i avanços de la psicologia en l’actuació professional.
  • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica

Resultats d'aprenentatge

a) Conèixer i comprendre els diferents àmbits d’actuació professional de la psicologia.

b) Familiaritzar-se amb la terminologia habitualment emprada en algunes àrees professionals.

c) Detectar, definir i planificar el desenvolupament de les habilitats necessàries per a un bon exercici professional.

Continguts

27 gener              Perfils de Risc, addiccions

3 febrer               Realitat Virtual

10                       Psicologia de l'esport

17                       EAP Psicologia Educativa

24                       Serveis socials

3 març                 Atenció en crisi, dol

10                       Tendències emergents

17                       7 entrevistes (15' per entrevista)

24                       7 entrevistes (15' per entrevista)

31                       6 entrevistes (15' per entrevista)

7 abril                 6 entrevistes (15' per entrevista)

21                      6 entrevistes (15' per entrevista)

28                      6 entrevistes (15' per entrevista)

5 maig                6 entrevistes (15' per entrevista)

12                      Lliurament del dossier i conclusions

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia seguida en l'assignatura és experiencial-guiada. Promou la reflexió i participació. Presenta dues modalitats

a) 7 sessions dirigides per un professional de reconegut prestigi.

b) 7 sessions d'exposició de les entrevistes realitzades individualment per cada estudiant a un professional de la psicologia.

L'Exposició de l'entrevista que cada alumne realitza individualment tindrà una durada màxima de 15 minuts. L'objectiu és transmetre amb claredat el dia a dia de la feina. A les 2 setmanes de començar l'assignatura es pujarà a l'aula virtual l'elecció de l'àrea professional juntament amb el nom de l'professional, i dues setmanes després es pujarà el guió de l'entrevista. A les 7 setmanes de l'inici de curs es pujarà el vídeo de l'entrevista.

ACTIVITAT FORMATIVA METODOLOGIA
Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables. Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza exercicis de forma autònoma, sense la presència del professor. En aquesta fase apareixen sempre més dubtes, però al no tenir l'opció de preguntar immediatament es produeix un esforç addicional per part de l'alumne. És un escenari en el qual un professor amb un grup reduït d'alumnes resol els dubtes que han anat emergint al llarg del procés d'aprenentatge. D'aquesta forma el professor detecta els aspectes menys evidents per a l'alumne i li proporciona eines per corregir els aspectes que no funcionen correctament. Pot ser individual o en grup. No s'ha de confondre aquesta metodologia amb l'assessorament personalitzat als alumnes, que es realitza de forma complementària a la seva formació curricular. Les classes pràctiques permeten a l'alumne interactuar en primera persona amb les eines de treball, en petits grups o de forma individual es realitzen petites demostracions pràctiques dels coneixements teòrics adquirits durant les classes teòriques. Desenvolupament de debats i discussions en gran o petit grup que afavoreixin el sentit i judici crític. S'afavoreix la participació i la iniciativa, la realització de preguntes constructives i la presentació de nous problemes que promoguin el pensament crític. El treball en grup propicia la convergència d'idees, treballs i propostes en comú per part dels estudiants amb la finalitat d'arribar a realitzar un projecte tenint en compte les competències interpersonals i intrapersonals dels estudiants i el treball cooperatiu. Dinàmica de grup de simulació o de dramatització de situacions típiques amb l'objecte que es comprengui millor l'actuació dels qui intervenen en elles en la vida real.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través d'un Dossier individual.

El dossier contindrà les 6 pràctiques proposades pels ponents i realitzades en la sessió i les rúbriques d'avaluació de les exposicions dels vídeos.

L'assistència és obligatòria, si hi ha més de 2 absències l'assignatura queda suspesa.

Bibliografia i recursos

Avia, M.D. (2015). Cartas a un joven psicólogo. Alianza

Bueno, A. & Rosser, A. (2002). Guía didáctica de psicología de la intervención social. Club Universitario.

Coll, C., Palacios, J., & Marchesi, A. (2014). Desarrollo psicológico y educación. Alianza.

Hofmann, S. G. (2017). Clinical Psychology: A Global Perspective. Wiley-Blackwell.

Iglesia, M.I. & Iantorno, A. (2012). Psicología Siglo XXI. UFLO

Junqué, C. & Barroso, J. (2009). Manual de Neuropsicología. Síntesis.

King, D. B., Woody, W. D., & Viney, W. (2015). History of Psychology: Ideas and Context. Routledge.

Salinas, I. (2010). Teoría y práctica psicológica en el ámbito jurídico. EOS

 

https://greatergood.berkeley.edu/

https://www.psyciencia.com/

https://www.youtube.com/watch?v=Y0rZffzyhTE

Material didàctic