Universitat Internacional de Catalunya

Intervenció Psicològica en Adults

Intervenció Psicològica en Adults
6
12767
3
Segon semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PERSONALITAT, TRASTORNS MENTALS, AVALUACIÓ I TRACTAMENMTS PSICOLÒGICS
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

La intervenció psicològica inclou un conjunt de principis i tècniques psicològiques que un psicòleg entrenat aplica amb l’objectiu d’ajudar altres persones a prevenir trastorns, solucionar o reduir els problemes, orientar-les per prendre decisions i millorar-ne les capacitats o les relacions interpersonals.

Es pretén amb aquesta assignatura que l’alumnat conegui els diferents models i orientacions terapèutiques i aprengui a utilitzar les principals tècniques d’intervenció psicològica que han demostrat eficàcia per al tractament dels diferents trastorns mentals.

Requisits previs

Haver aprovat l’assignatura de Psicopatologia de l’Edat Adulta.

Objectius

Formar l’alumnat en el coneixement sobre el procés d’intervenció psicològica en la pràctica clínica i les principals habilitats terapèutiques implicades.

Objectius específics:

 • Conèixer els diferents models i orientacions terapèutiques.
 • Conèixer les principals tècniques d’intervenció i tractament psicològic, els seus fonaments teòrics i experimentals i el procediment i àrees d’aplicació.
 • Conèixer les dades disponibles sobre l’eficàcia dels diferents tractaments psicològics.
 • Practicar l’aplicació de les diverses tècniques d’intervenció.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CE04 - Conèixer els principis i procediments de la intervenció psicològica.
 • CE05 - Dissenyar i aplicar una estratègia d'intervenció psicològica en funció del context o servei demandat.
 • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
 • CE17 - Saber analitzar les demandes i necessitats psicològiques i socials de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
 • CG04 - Capacitat per respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’actuació professional.
 • CG09 - Integrar els coneixements i avanços de la psicologia en l’actuació professional.
 • CG10 - Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres.
 • CG11 - Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

Una vegada l’alumnat hagi finalitzat l’assignatura hauria de ser capaç de:

a) Conèixer els diferents models teòrics i les principals tècniques d’intervenció psicològica.

b) Poder dissenyar una pla d’intervenció psicològica adequat a cada pacient.

 

Continguts

Pràctica clínica basada en l'evidència: criteris que defineixen tractaments eficaços

Models d’intervenció en psicologia

Tècniques d'intervenció trasnversal: Entrevista Motivacional, Mindfulnes i Terapia d'acceptació i compromís. 

Intervenció en trastorns obsessiu-compulsius i relacionats

Intervenció en trastorns somàtics i dissociatius

Intervenció en trastorns addictius

Intervenció en trastorns d’ansietat

Intervenció en trastorns de la conducta alimentària

Intervenció en trastorns afectius

Intervenció en trastorns psicòtics

Intervenció en trastorns de personalitat

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl temari de l’assignatura, així com la pràctica d’aquesta teoria, es desenvoluparan a través de la classe magistral, que servirà  per aprendre i utilitzar la terminologia i les estructures lingüístiques relacionades amb l’àmbit d’estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb la bibliografia i el material didàctic de suport. 

A més a més, s’utilitzarà l’estudi de casos que haurà de ser comprès, valorat i resolt per un estudiant o un grup d’estudiants. 

Finalment, també es proposa com a metodologia de treball la lectura de textos dirigits amb l’objecte d’accedir al pensament crític.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura es realitzarà amb 3 parts: 

 

1) AVALUACIÓ CONTINUADA (50% nota final): constarà de 4 treballs escrits, realitzats de forma individual.

2) Examen global (30% nota final): tipus test 50 preguntes amb 4 alternatives de resposta (els errors resten 0.33)

3) Examen PIR (20% nota final): 20 preguntes tipus PIR (4 alternatives de resposta els errors resten 0.33)

 

La nota de l’avaluació continuada no es recuperable. 

Es imprescindible aprovar l’examen global per poder fer mitjana.  Per aprovar l'assignatura la mitjana final haurà de ser igual o superior a 5.

En cas de suspendre, l'alumne podrà recuperar els exàmens tipus test (global i PIR). Serà necessari obtenir una nota igual o superior a 5 en el global per a poder calcular la mitjana.  En cas de que la mitjana estigui suspesa, l'alumne haurà de repetir l'assignatura l'any següent.

Bibliografia i recursos

1)  Principios comunes en psicoterapia. Chris L. Kleinke 

2)  Aproximaciones a la psicoterapia. Una introducción a los tratamientos psicológicos. Guillem, Mª Teresa Miró. 

3)  Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta; Francisco J. Labrador, Juan Antonio Cruzado y Manuel Muñoz; ed Piramide (Labrador (o Linares)

4) Vallejo M.A (2016) Manual de terapia de conducta. Volumen I. Madrid: Dykinson

5) Vallejo M.A (2016) Manual de terapia de conducta. Volumen II. Madrid: Dykinson

6)  Guía de Tratamientos psicológicos eficaces II. Psicologia de la salud; Marino  Pérez Álvarez, José Ramón Fernández Hermida, Concepción Fernàndez Rodríguez, Isaac Amigo Vázquez. Ed pirámide, 2018

7)  Echeburúa, E., Salaberría, K., Corral, P. y Polo-López, R. (2010). Terapias Psicológicas Basadas en la Evidencia: Limitaciones y Retos de Futuro. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 19 (3), 247-256.

8)   Moriana, J.A. y Martínez, V.A. (2011). La Psicología Basada en la Evidencia y el diseño y evaluación de tratamientos psicológicos eficaces. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 16 (2), 81-100.