Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia Legal, Forense i Penitenciària

Psicologia Legal, Forense i Penitenciària
3
12769
3
Segon semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PSICOLOGIA SOCIAL I DEL TREBALL
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Mitjançant el correu electrònic o les eines de Moodle amb els diferents professors.

Cites concertades amb la Dra. Gómez-Durán a través de l’adreça de correu electrònic: elgomez@uic.es

Presentació

L’assignatura introdueix l’alumnat en la psicologia legal, forense i penitenciària, tant en la vessant professional com de recerca.

Treballarem els temes més importants de l’àrea: legals (autonomia del pacient, consentiment, responsabilitat professional...), forense (pericial i peritatge, imputabilitat, victimologia, credibilitat del testimoni...) i penitenciari (criminologia, tractament penitenciari...).

Abordarem tant les funcions del psicòleg en l’exercici del seu rol professional dins del sistema judicial com les àrees de recerca en el camp forense.


Requisits previs

No es requereixen.

Objectius

Mitjançant l’aprofundiment en l’especialitat de la disciplina de la psicopatologia aplicada a l’àmbit forense i judicial, perseguim que l’alumnat assoleixi les competències fonamentals en l’àmbit del grau en matèria forense, legal i criminològica d’aplicació a l’àmbit de la salut mental i de les ciències jurídiques, forenses i criminològiques.

 

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
 • CE10 - Reconèixer les dimensions que contribueixen a l’estructura de la personalitat, així com les aproximacions teòriques, metodològiques i models d’estudi del comportament.
 • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • CE15 - Valorar la dimensió social i antropològica de l’ésser humà, considerant les variables històriques i socioculturals en la configuració del psiquisme humà i en les relacions interpersonals.
 • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • CE17 - Saber analitzar les demandes i necessitats psicològiques i socials de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG02 - Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG04 - Capacitat per respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’actuació professional.
 • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CG09 - Integrar els coneixements i avanços de la psicologia en l’actuació professional.
 • CG10 - Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres.
 • CG12 - Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
 • CT06 - Capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT11 - Respectar els drets fonamentals de la igualtat entre homes i dones, la promoció dels drets humans i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Resultats d'aprenentatge

En completar l’assignatura l’alumnat coneixerà els elements essencials en la recerca forense, sabrà actuar d’acord amb la normativa legal vigent, comprendrà aspectes jurídics essencials, identificarà els factors criminològics de més rellevància en la conducta humana i el seu abordatge en l’àmbit penitenciari, coneixerà el substrat psicopatològic i la rellevància penal dels diferents tipus de violència, així com les característiques de l’agressor i la víctima i el concepte d’imputabilitat en l’àmbit penal, coneixerà els procediments de modificació de la capacitat, l’avaluació de les capacitats parentals i el procediment de nul·litat matrimonial, així com els aspectes essencials en l’àmbit laboral. Finalment valorarem les possibilitats alternatives de resolució de conflictes.

L’alumnat coneixerà el marc legal i l’escenari criminològic o penitenciari.

També sabrà, de manera autònoma i en equip, orientar una avaluació forense, analitzar la informació obtinguda, recórrer a la bibliografia adequada per aplicar els coneixements teòrics a la pràctica forense, argumentar la seva posició de forma adequada en contingut i forma, així com adaptant la comunicació al context judicial i a la demanda concreta.

Continguts

1. Introducció a la Psicologia Legal, Forense i Penitenciària. Recerca en psicologia forense (Dra. Gómez-Durán)

2. Psicologia legal: autonomia del pacient, documents medicolegals (Dra. Gómez-Durán)

3. Psicologia legal: responsabilitat professional, deontologia (Dr. Martin-Fumadó)

4. Fonaments jurídics bàsics (Dr. Agustina)

5. Àmbit penal

   5.1 Criminologia bàsica (Dr. Martin-Fumadó)

   5.2 Abordatge penitenciari (Dr. Martin-Fumadó)

   5.2 Imputabilitat (Dr. Martin-Fumadó)

   5.3 La violència i les seves formes (Dra. Gómez-Durán)

   5.4 L’agressor (Dra. Gómez-Durán / Dra. Vizcaíno)

   5.5 La víctima (Dra. Vizcaíno)

6. Àmbit civil i de família

   6.1 Modificació de la capacitat (Dra. Gómez-Durán)

   6.2 Custòdia i adopció (Dra. Vizcaíno)

   6.3 Nul·litat matrimonial (Dra. Vizcaíno)

7. Àmbit laboral (Dra. Vizcaíno)

8. La resolució alternativa de conflictes: mediació (Sra. Agustina)

9. Casos pràctics (Dra. Gómez-Durán)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasse teòrica (15 sessions).

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs farà un exercici per cada classe que avaluarà el nivell de comprensió assolit per l’alumnat sobre la matèria i la seva capacitat de raonament. 

L’avaluació de l’exercici es farà per part del professor responsable de la sessió.

Alguns implicaran l’ús de Moodle, d’altres es faran a classe o suposaran treball autònom de l’alumnat.

El 80% dels exercicis s'hauran de fer per tal de superar l'assignatura. Es podra considerar obligatori l'exercici d'exposició, segons la evolució del curs. 

La segona convocatoria serà oral. 

Bibliografia i recursos

Es recomana com a text bàsic el Capítol sobre Psiquiatria Jurídica i Forense del Dr. Ortega-Monasterio i la Dra. Gómez-Durán (8a ed. Del Tractat Introducció a la Psicopatologia i la Psiquiatria -7a ed. Disponible a la biblioteca de la UIC).

Els alumnes disposaran de les presentacions utilitzades a classe i, si s'escau, d'articles científics i textos escollits, recomanats pels professors.