Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes
12
12771
4
Segon semestre
PR
PRACTICUM
PRACTICUM
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


L’atenció a l’alumnat es fa per correu electrònic.

Presentació

El Pràcticum pretén oferir a l’estudiant l’oportunitat d’introduir-se en l’àmbit professional i poder posar en pràctica els aprenentatges adquirits en les diferents assignatures cursades en el Grau. L’objectiu principal és adquirir els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies d’un psicòleg per exercir la professió de manera autònoma, aprenent de models (psicòlegs i altres professionals de la salut) i guiats per un professional responsable de fer l’acompanyament, al qual anomenem tutor acadèmic.

Els escenaris de treball són tan variats com la mateixa pràctica assistencial: hospitals, consultes privades, empreses i escoles.

A més del tutor acadèmic, a cada alumne se li assigna un tutor al centre de pràctiques amb l’objectiu que promogui l’autoavaluació i proposi accions perquè l’alumne millori el seu aprenentatge i persegueixi l’autonomia i l’interès per la formació contínua. Els alumnes es distribueixen en diferents centres de reconegut prestigi i amb professionals acreditats que enriquiran i augmentaran els seus coneixements.

Un percentatge de les hores i les qualificacions del Pràcticum corresponen al Rotatori Social.

 

Requisits previs

1. Estar vacunat.*

2. Tenir la bata de UIC Barcelona (només pels que fan el rotatori de clínica).

3. Haver cursat i superat l’assignatura de Laboratori d’Habilitats I, II, III i tenir el 90 % dels crèdits aprovats de primer, segon i tercer curs del Grau en Psicologia. 

* Requisit obligatori en alguns centres.

Objectius

1. Integrar els coneixements teòrics i pràctics.

2. Adquirir les habilitats i actituds necessàries per atendre els diferents usuaris en diferents situacions.

3. Aprofundir en coneixements, habilitats i actituds en àrees específiques de la pràctica professional.

4. Desenvolupar habilitats terapèutiques, de relació i de comunicació amb el pacient/client/treballador i les persones implicades.

5. Observar, identificar i conèixer les habilitats que un expert utilitza en els diferents tractaments i intervencions psicològiques.

6. Observar i conèixer, de manera guiada, els diferents rols del psicòleg i el paper dels diferents professionals dins d’equips multidisciplinaris, i participar-hi.

7. Conèixer i participar de manera guiada, segons la demanda del centre de pràctiques, en el que es requereixi.

8. Conèixer els diferents recursos i fer-ne una gestió responsable.

9. Adquirir habilitats terapèutiques i tècniques específiques en funció de la unitat o centre de pràctiques assignat.

10. Conèixer i aplicar els principis ètics i deontològics de la professió.

11. Conèixer i comprendre la importància del treball en xarxa amb els professionals implicats en cada cas.

12. Conèixer i respectar la importància de la protecció de dades de pacients, clients, usuaris o treballadors i la necessitat de preservar-ne la privacitat.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CB05 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • CE01 - Portar a la pràctica actuacions pròpies de la psicologia que siguin adequades per arribar als objectius establerts en un àmbit laboral concret.
 • CE02 - Redactar informes sobre els resultats obtinguts del procés d’avaluació realitzat, fent servir el llenguatge propi de la psicologia.
 • CE03 - Prendre decisions adequades sobre l’elecció dels mètodes i instruments de mesura específics de la Psicologia per a cada situació o context d’avaluació.
 • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
 • CE12 - Saber explicar i identificar les principals etapes del desenvolupament de l’ésser humà, reconèixer la seva evolució i identificar els signes i símptomes característics dels trastorns psicològics més freqüents de cada etapa evolutiva.
 • CE13 - Reconèixer les funcions, característiques, avantatges i limitacions dels diferents models teòrics i/o Escoles de Psicologia.
 • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • CE17 - Saber analitzar les demandes i necessitats psicològiques i socials de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG02 - Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions.
 • CG04 - Capacitat per respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’actuació professional.
 • CG05 - Comprendre les limitacions de la perspectiva de l’anàlisi psicològica del comportament humà i tenir capacitat per incorporar aportacions conceptuals i tècniques de l’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CG09 - Integrar els coneixements i avanços de la psicologia en l’actuació professional.
 • CG10 - Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres.
 • CG11 - Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • CG12 - Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
 • CT06 - Capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita
 • CT11 - Respectar els drets fonamentals de la igualtat entre homes i dones, la promoció dels drets humans i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Resultats d'aprenentatge

1. Conèixer la realitat professional del psicòleg en un àmbit aplicat específic.

2. Aplicar els coneixements de psicologia a un entorn laboral, utilitzant programes, activitats i serveis d’aquest àmbit.

3. Col·laborar amb altres professionals (de la psicologia i altres àrees), així com prendre decisions i resoldre conflictes.

4. Integrar-se en la dinàmica de treball de l’equip.

5. Establir una orientació diagnòstica en relació amb la demanda presentada.

6. Conèixer els fonaments de l’ètica i saber-los aplicar al context professional del psicòleg, entenent que la psicologia és una disciplina en la qual tot acte professional s’ha de dur a terme de manera que no perjudiqui la dignitat, la llibertat, la vida dels altres o la pròpia.

Continguts

1. Processos d’observació i contextualització, tant en relació amb la realitat del centre institució/pràctica com amb la realitat d’intervenció des de la Psicologia.

2. Coneixement i anàlisi de dades observades i documentació bàsica.

3. Adquisició d’experiència, integració de coneixements i habilitats prèviament adquirides i aplicació en un entorn clínic, educatiu i empresarial real.

4. Assoliment de l’experiència en aspectes de la comunicació, especialment en la relació psicòleg-pacient i també en les relacions interprofessionals i entre nivells assistencials.

 


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologia

 • Pràcticas externes (PE)
 • Tutoria acadèmica personal (TAP)
 • Aprenentatge autònom (AA)

Pràctica clínica (PC).

Treball autònom (TA). Confecció d’un portfolis.

Rotació social (RS).

Diari reflexiu del Rotatori Social (DR).

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • (REv) Rúbriques d’avaluació dels centres de pràctiques amb un valor del 40 %
 • (PEf) Portafolis, (memòria de Pràctiques), amb un valor del 40 %
 • (ST) Seguiment tutorial amb un valor del 10 %
 • (DR) Rúbrica del centre i reflexió del Rotatori Social amb un valor del 10 %
 • S’han d’aprovar totes les parts perquè es puguin calcular els percentatges i obtenir la nota final.

L’assistència al Pràcticum és obligatòria. Es consideren causes justificades (s’han d’acreditar i s’han de recuperar): malaltia, accident, mort d’un familiar. No hi ha opció de recuperar les absències per raons injustificades. Aquestes es reflectiran en la qualificació de l’estudiant de la manera següent:

● 1 dia: baixada d’1 punt en la puntuació global.

● 2 dies: baixada de 2 punts en la nota global.

● > 2 dies: Pràcticum suspès i recuperació en 2a convocatòria. NO HI HA OPCIÓ DE RECUPERAR EL PRÀCTICUM EN SEGONA CONVOCATÒRIA. En cas de no haver pogut assistir les hores requerides, l'alumne haurà de tornar a matricular-se el curs següent, no podent recuperar les pràctiques en la segona convocatòria en cap concepte.

Es tindrà en compte el pensament crític, l’autoavaluació que l’alumne fa del seu procés de pràctica i l’aprenentatge autònom que sigui capaç de desenvolupar.