Universitat Internacional de Catalunya

Treball de Fi de Grau

Treball de Fi de Grau
6
12772
4
Anual
TF
TREBALL FINAL DE GRAU
TREBALL FINAL DE GRAU
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


L’alumne es pot posar en contacte amb el seu tutor per concertar tutories mitjançant el correu electrònic.

Presentació

El Treball de Final de Grau (TFG) és realitza al llarg de tot el 4t curs.

El TFG consisteix en el fet que l’alumne desenvolupi de manera autònoma i individual un treball original que mostri la integració de les competències i els continguts formatius que ha rebut en el Grau en Psicologia. El treball pot prendre diferents formats: projecte de recerca, estudi de casos clínics, elaboració d’un programa d’intervenció o formació, elaboració de tests o escales, revisió sistemàtica de la literatura...

Cada alumne realitza el treball amb l’orientació d’un tutor assignat per la coordinació del TFG. A l’acabar el TFG, l’alumne presenta el treball davant d’un tribunal en una defensa pública.

Requisits previs

Per matricular-se del TFG l’alumne ha de tenir aprovats 150 crèdits i haver superat les assignatures següents relacionades amb la recerca:

 • Introducció a la Recerca en Psicologia
 • Tècniques d’Avaluació i Diagnòstic
 • Metodologia Aplicada a la Psicologia
 • Research in Psychology

L’alumne que no compleixi tots els requisits ha de sol·licitar l’aprovació de la matriculació del TFG emplenant el model d’instància que consta al final d’aquesta guia docent, a l’apartat de material didàctic, i enviar-la a l’adreça de correu electrònic: bdiaz@uic.es

Objectius

Els objectius del TFG són:

 • Afavorir que l’alumne integri els coneixements i les habilitats que ha adquirit durant la formació del grau.
 • Desenvolupar la capacitat de l’alumne de treballar autònomament.
 • Familiaritzar l’alumne amb l’elaboració de projectes en l’àmbit de la psicologia.
 • Generar que l’alumne desenvolupi un pensament reflexiu i crític en l’elaboració i l’avaluació de projectes.
 • Permetre que l’alumne adquireixi i practiqui les habilitats necessàries per efectuar presentacions orals i treballs escrits.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CE02 - Redactar informes sobre els resultats obtinguts del procés d’avaluació realitzat, fent servir el llenguatge propi de la psicologia.
 • CE03 - Prendre decisions adequades sobre l’elecció dels mètodes i instruments de mesura específics de la Psicologia per a cada situació o context d’avaluació.
 • CE07 - Realitzar un projecte mitjançant l'ús de fonts de dades, i l'aplicació de metodologies, tècniques d'investigació i eines pròpies de la Psicologia, i fer una exposició i defensa pública del projecte davant d'una audiència especialitzada de manera que es demostri l'adquisició de les competències i coneixements propis del Grau.
 • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

Al final de l’assignatura del TFG l’alumne ha adquirit nous coneixements i competències sobre el tema del treball i els ha relacionat amb els que ja havia adquirit durant els estudis de grau. L’alumne és capaç de treballar autònomament i amb un pensament reflexiu i crític. L’alumne pot transmetre informació de manera concisa i adequada tant en el format escrit com en presentacions orals. Finalment, l’alumne sap reconèixer els aspectes ètics relacionats amb el plagi, la confidencialitat de la informació i la propietat intel·lectual.

Els resultats d’aprenentatge específics són:

 • Saber buscar i seleccionar referències bibliogràfiques adequades i fiables per a la construcció del marc teòric.
 • Situar el treball en el context del marc teòric i ser capaç d’extreure conclusions.
 • Redactar un conjunt integrat de preguntes/objectius.
 • Ser capaç de planificar l’aprenentatge i dur-lo a terme de manera autònoma i adequada.
 • Fonamentar les aportacions principals del treball i assenyalar-ne l’interès i la importància.
 • Ser capaç de lliurar un document escrit final amb els requeriments estipulats, així com fer-ne una adequació correcta de l’estil, el contingut i l’estructura.
 • Ser capaç de fer una exposició oral respectant les normes de presentació formals i adequant-se als requeriments establerts.
 • Tenir en compte els aspectes ètics del treball que ha realitzat.

Continguts

L’alumne tria el tema del TFG entre els temes proposats. La coordinació del TFG assigna a cada alumne un tema segons la seva elecció i nota d’expedient. L’alumne realitza cinc tutories al llarg del curs acadèmic amb un tutor que l’orienta en el desenvolupament del treball. S’imparteixen quatre seminaris grupals en els quals s’introdueix l’assignatura de TFG i es donen recomanacions per preparar, desenvolupar i escriure el treball.

Els continguts que s’imparteixen en els seminaris i les tutories fan referència als continguts següents:

 • Planificació del calendari d’activitats.
 • Antecedents i justificació del tema.
 • Objectius, pregunta d’estudi i hipòtesi de treball.
 • Aspectes ètics relacionats amb l’estudi de l’ésser humà.
 • Metodologia (en funció del format del treball).
 • Impacte o resultats esperables del treball.
 • Redacció del treball i preparació de la defensa.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)L’alumne assisteix a seminaris grupals en format magistral, duu a terme un aprenentatge per projecte de manera individual i assisteix a tutories (en grup i individuals).

Els seminaris són presencials (i en línia només per alumnes en estades ERASMUS). El seminaris consisteixen en la presentació d’informació rellevant i necessària per dur a terme el treball.

Les tutories poden ser presencials o en línia d’acord amb la disponibilitat del tutor i de l’alumne i respectant l’horari lectiu. L'alumne és el responsable de contactar al tutor per a programar les tutories. El tutor orienta l’alumne en el desenvolupament del treball i fa un seguiment del seu procés. Es fan quatre tutories individuals d’entre 30 i 60 minuts de durada al llarg del curs i una última tutoria que pot ser grupal, a criteri del tutor, i que està dirigida a la preparació de la defensa oral.

El tutor dóna comentaris sobre el treball escrit. L'alumne envia cada capítol del treball al tutor en dates acordades prèviament i seguint el calendari proposat per la coordinació (i disponible a Moodle). Els tutors no admeten lliuraments durant la setmana anterior a la data d'entrega del treball escrit.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)L’avaluació es duu a terme mitjançant rúbriques avaluadores que homogeneïtzen els criteris avaluadors. L’avaluació del TFG té en compte diferents aspectes del procés i el resultat final del TFG:

 • Avaluació del desenvolupament del treball i de la memòria escrita per part del tutor: 25 % de la nota final*
 • Avaluació de la memòria escrita per part d’un tribunal de tres membres: 50 %**
 • Avaluació de la defensa pública i presencial per part d’un tribunal de tres membres: 25 %**

El tutor és un professor del Grau en Psicologia. El tribunal avaluador està constituït per professors del Grau en Psicologia o d’altres departaments experts en l’àmbit d’estudi. També en poden formar part professionals del centres de pràctiques.

El plagi o la còpia comporten el suspens de l’assignatura TFG.

La menció de “Matrícula d’Honor” que reconeix l’excel·lència de l’alumne la proposa el tutor i/o el tribunal. La coordinació de TFG s’atorga en funció dels criteris que aporten els avaluadors. La menció pot quedar deserta i no es concedeix en 2n convocatòria.

* El tutor del TFG pot decidir no presentar un TFG si considera que no compleix els mínims necessaris per ser defensat públicament. 

** En el cas que el tutor formi part del tribunal, la seva nota pondera un 10 %.

Material didàctic