Universitat Internacional de Catalunya

Laboratori d'Habilitats 4

Laboratori d'Habilitats 4
3
12775
4
Segon semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PERSONALITAT, TRASTORNS MENTALS, AVALUACIÓ I TRACTAMENMTS PSICOLÒGICS
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

L'assignatura Laboratori d'Habilitats 4 té com a objectiu, a través de diferents activitats, aprofundir en l'autoconeixement, créixer en maduresa personal i promoure objectius concrets de creixement personal i professional en el procés d'acompanyament abans de la graduació de l'estudiant en Psicologia.

Requisits previs

Haver aprovat els laboratoris anteriors i haver cursat com a mínim 12 crèdits d'optativitat.

Objectius

1. Que l'alumne es conegui a si mateix, l'origen, el rol i la de la resta de persones que l'envolten en els diferents contextos.

2. Que l'alumne en conegui el patró bàsic de personalitat.

3. Que l'alumne sigui capaç de promoure objectius concrets de creixement personal i professional.

4. Que lalumne aprengui els aspectes bàsics del test MMPI-2.

5. Que l'alumne aprengui a manejar tècniques mobilitzadores.

6. Que l'alumne s'entreni per a la realització de l'ACOE.

Competències

  • CE03 - Prendre decisions adequades sobre l’elecció dels mètodes i instruments de mesura específics de la Psicologia per a cada situació o context d’avaluació.
  • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
  • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
  • CT01 - Capacitat d’organització i planificació

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l'assignatura s'espera que l'alumne:

1. Identifiqueu la vostra història familiar trigineracional.

2. Reconegueu l'avaluació com a procés de feedback.

3. Identifiqueu-ne les fortaleses i els trets de personalitat.

4. Establiu metes de creixement personal.

5. Sigueu capaços de dirigir i tancar una sessió psicològica.

6. Concoza els fonaments del Test MPPI-2

Continguts

A. Realització d'un test de personalitat i de procés de supervisió personal amb un professional de la Salut Mental.

B. Realització de taller vivencial-experiencial enfocat a l'autoconeixement.

C. Assistència i participació en sessions clínices o adaptades a l'àmbit de l'empresa i organitzacions (Careers).

D. Entrenament de l'ACOE.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA
És un dispositiu en el qual l'estudiant pot entrenar-se i aprendre destreses clíniques per al desenvolupament de les competències específiques i transversals, desenvolupar habilitats de comunicació, presa de decisions, maneig de situacions clíniques, a partir de l'actuació sobre maniquís, robots simulats i pacients estandarditzats per garantir una assistència mèdica de qualitat i per aprendre a diagnosticar i enfrontar-se als problemes clínics sense risc per als pacients reals.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1. Assistència a les diferents activitats (40% de la nota final).

- assistència a totes les activitats: 4 punts

- una manca dassistència: 3.75 punts

- dues faltes dassistència: 3 punts

- 3 faltes dassistència: 2 punts

- 4 faltes dassistència o més: 0 punts

 

2. ACOE (60%).