Universitat Internacional de Catalunya

Sedació Conscient amb Òxid Nitrós+SVB i DEA per Personal Auxiliar

Sedació Conscient amb Òxid Nitrós+SVB i DEA per Personal Auxiliar
1
12876
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.