Universitat Internacional de Catalunya

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
1
12986
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,