Universitat Internacional de Catalunya

Mòdul Endodòncia

Mòdul Endodòncia
20
13010
2
Anual
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat

Presentació

En aquesta assignatura els alumnes estudiaran a través d'una anàlisi crítica de la literatura tant clàssica com actual els temes següents: Longitud de treball, conseqüències de l'eixamplament apical, hidròxid de calci, reconstrucció de la dent endodonciada i desinfecció de conductes radiculars.

Requisits previs

No hi ha requeriments previs

Objectius

Dels temes longitud de treball, conseqüències de l'eixamplament apical a la neteja, hidròxid de calci, desinfecció i reconstrucció de la dent endodonciada ser capaç de: Aprendre a fer una crítica dels articles. Ser capaç de discutir aportant cites de la literatura actual i clàssica sobre un tema. Ser capaç d'enumerar les variables controlades i no controlades de l‟estudi. Conéixer si el mètode estadístic s'ajusta al que l'autor vol avaluar. Ser capaç d'enumerar les deficiències a la metodologia. Ser capaç d'aportar possibles millores a la metodologia utilitzada. Discutir de manera coherent les diferents opcions metodològiques per avaluar el tema en qüestió. Avaluar si els objectius s'adeqüen a l'envergadura de la feina feta i si es compleixen. Criticar la introducció i la discussió realitzades pels autors de larticle. Aportar estudis de futur per continuar amb la investigació dels autors. Avaluar l‟aportació clínica que té l‟article.

Competències

Capacitat d'autoaprenentatge en el desenvolupament de noves tècniques instrumentals, en l'adquisició de nous conceptes científics i en la cerca de nova informació científica. Capacitat d'argumentar i defensar idees científiques pròpies i escoltar, analitzar, valorar i donar resposta a les idees d'una altra persona. Adquirir habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida i autònoma. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació didees en un context de recerca. Aplicar els coneixements adquirits i desenvolupar la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea destudi. Comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. Ser capaç d'aplicar les tècniques diagnòstiques adequades i interpretar correctament els resultats que se'n derivin. Habilitat per integrar els nous coneixements adquirits a través de la investigació i l'estudi, i fer front a la complexitat. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea destudi. Realitzar una anàlisi i diagnòstic correctes tenint en compte factors multidisciplinaris de l'aparell masticatori. Obtenir l'habilitat d'aplicar el mètode científic i aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l'endodòncia. Tenir autonomia en el desenvolupament i l'aplicació de les noves tecnologies en endodòncia i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l'habilitat d'avaluar i fer els projectes de recerca. Ser capaç d'exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l'odontologia restauradora estètica, actuant com a veritable especialista o expert en la matèria; sabent diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns pulpoperiapicals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional. Adquirir l'habilitat de realitzar tractaments endodòntics i restauracions dentals sobre mucoses en pacients que presenten patologia pop-periapical de forma multidisciplinària. Ser capaç de realitzar presentacions públiques sobre casos clínics propis justificant-se basant-se en la literatura científica, usant correctament la terminologia científica relacionada amb la patologia pulpoperiapical, eixamplament apical, hidròxid de calci, desinfecció i reconstrucció de la dent endodonciada. Adquirir els criteris científics per triar l'irrigant indicat depenent del cas, així com saber actualitzar constantment els seus coneixements en biomaterials dentals usats en l'àmbit de l'endodòncia, coneixent-ne la manipulació, propietats, indicacions, biocompatibilitats i toxicitat. Ser capaç de cercar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d'informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb eixamplament apical, hidròxid de calci, desinfecció i reconstrucció de la dent endodonciada per poder seguir el procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma. Ser capaç de diagnosticar i prevenir els trastorns pop-periapicals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la seva vida professional.

Resultats d'aprenentatge

S'espera que l'alumne adquireixi els resultats d'aprenentatge següents: L'alumne coneixerà els diferents mètodes per calcular la longitud de treball així com les limitacions. Els alumnes coneixeran les característiques anatòmiques del terç apical. L'alumne coneixerà les diferents tècniques per reconstruir una dent endodonciada així com els avantatges i els desavantatges de cada tècnica. L'alumne coneixerà els diferents materials i les seves característiques per reconstruir la dent endodonciada. L'alumne aprendrà els diferents diàmetres apicals esperats segons la dent. L'alumne aprendrà quina és la implicació d'augmentar el diàmetre apical a la neteja del conducte. L'alumne coneixerà les implicacions d'augmentar el calibre apical a la deformació del conducte. L´alumne coneixerà les característiques de l´hidròxid de calci. L´alumne coneixerà la capacitat de desinfecció de l´hidròxid de calci. L'alumne aprendrà els diferents articles on s'han comparat els resultats en curació i dolor postoperatori d'una visita vers les dues visites. L'alumne coneixerà els diferents estudis in vivo que s'han publicat sobre l'eficàcia dels diferents irrigants i medicaments intraconductes.

Continguts

Anatomia apical Diferents mètodes per calcular la LT Limitacions de la radiografia en la determinació de la LT Funcionament dels localitzadors electrònics d'àpex Avantatges dels LEAs Limitacions dels LEAs Estudis in vivo en funció de l'eixamplament apical Eficàcia de la irrigació en funció de l'eixamplament apical Deformació del conducte en funció de l'eixamplament apical Característiques de l'hidròxid de calci Capacitat bactericida de l'hidròxid de calci Mètodes de col·locació i remoció de l'hidròxid de calci Estudis in vivo una vista versus dues visites Estudis in vivo sobre la capacitat de desinfecció dels diferents irrigants Estudis in vivo sobre l'eficàcia de l'activació dels diferents irrigants Estudis in vivo sobre la capacitat de desinfecció dels medicaments intraconductes Característiques dels pals Indicacions dels pòstes Diferents materials per a reconstrucció de monyons Opcions terapèutiques avantatges i desavantatges per a la reconstrucció de la dent endodonciada

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula



Discussió dels articles durant el seminari

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula




Participació a classe (30%) i examen escrit (70%)

Bibliografia i recursos

Articles JOE,IEJ,Endodontic Topics i OOO relacionats amb l'assignatura