Universitat Internacional de Catalunya

Presa de Decisions en Endodòncia

Presa de Decisions en Endodòncia
3
13340
5
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat


Martes de 11 a 12. Se aconseja solicitar cita previa. 

Dr. Marc Garcia Font: marcgarcia@uic.es

Presentació

L'objectiu de l'assignatura és presentar les diferents alternatives terapèutiques (reendodòncia, cirurgia apical, reimplantació intencional o exodòncia) davant un cas on no s'ha produït la curació després de l'endodòncia. S'analitzaran els factors preoperatoris, intraoperatòries i postoperatòries que influeixen en el pronòstic de la reendodòncia, cirurgia apical i reimplantació intencional per decidir en quines situacions és millor una o altra opció. Es presentaran casos clínics de diferents situacions clíniques per mostrar el procés de presa de decisions davant la no curació d'una endodòncia.

Requisits previs

No cal cap requisit previ
           

Objectius

Conèixer els conceptes de supervivència, funcionalitat i curació Conèixer la taxa de supervivència de la dent endodonciada Conèixer els factors relacionats amb la supervivència de la dent endodonciada Conèixer les causes més freqüents que porten a l'extracció de la dent endodonciada Conèixer el percentatge de curació de la periodontitis apical després del tractament de conductes, reendodòncia, cirurgia apical i reimplantació intencional Conèixer els factors relacionats amb la curació de la oeriodontitis apical de l'endodòncia Conèixer els factors relacionats amb la curació de la oeriodontitis apical de la reendodòncia Conèixer els factors relacionats amb la curació de la oeriodontitis apical de la cirurgia apical Conèixer els factors relacionats amb la curació de la oeriodontitis apical del reimplante intencional. Presentar les diferents alternatives terapèutiques (reendodòncia, cirurgia apical, reimplantació intencional o exodòncia) davant un cas on no s'ha produït la curació després de l'endodòncia Exposar els factors preoperatoris, intraoperatòries i postoperatòries que influeixen en el pronòstic de la reendodòncia, cirurgia apical i reimplantació intencional per decidir en quines situacions és millor una o altra opció Explicar el procés de presa de decisions davant la no curació d'una endodòncia. Conèixer com actuar en les diferents situacions davant una dent endodonciada en funció del pla de tractament

Continguts

TEORIA  Tema 1: Pla de tractament en endodòncia Tema 2: Concepte d'èxit en endodoncia- Diferències entre curació, supervivència i funcionalitat Tema 3: Previsió a endodòncia (supervivència, funcionalitat, curació) Tema 3: Causes de fracàs endodòntic (a nivell periapical i de supervivència) Tema 4: Previsió a reendodòncia Tema 6: Previsió en cirurgia apical Tema 7: Previsió a reimplantació intencional Tema 8: Presa de decisions davant el fracàs endodòntic I Tema 9: Presa de decisions davant el fracàs endodòntic II Tema 10- Endodòncia i implants SEMINARIS   Tema 1- Prevalença de la periodontitis apical   Tema 2- Supervivència de la dent endodonciada   Tema 3- Factors relacionats amb la supervivència de la dent endodonciada   Tema 4- Casusas d'extracció de la dent endodonciada   Tema 5- Factors relacionats a la curació de la periodontitis apical de l'endodòncia   Tema 6- Factors relacionats a la curació de la periodontitis apical de la reendodòncia   Tema 7- Factors relacionats a la curació de la periodontitis apical de la cirurgia apical   Tema 8- Factors relacionats a la curació de la periodontitis apical del reimplante intencional   Tema 9- Factors relacionats a la curació de la periodontitis apical dels casos amb perforació   Tema 10- Relació de la malaltia periodontal i la supervivència / presència de periodontitis apical de la dent endodonciada

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs transmetran els conceptes teòrics de l'assignatura per mitjà de classes magistrals i lectures dirigides. Es duran a terme seminaris per ajudar els alumnes a interpretar les dades disponibles, de cara a realitzar adequadament el diagnòstics i planificació del tractament.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen final con preguntas de respuesta múltiple y/o preguntas cortas. En circunstancias especiales, y previa aprobación por parte del profesorado y secretaría académica, el alumno podrá solicitar un examen oral, ante un tribunal de dos o más profesores. Una vez empezada la clase no se admitirá la entrada al aula.

La asistencia a los seminarios es obligatoria. En caso de más de dos faltas se considerará la asignatura como no aprobada.  


Qualificació final: Suma ponderada de la qualificació de teoria i la de pràctica (80% examen teòric, 20% avaluació continuada seminaris)

Seguint les directrius establertes a la Memòria de verificació, l'aprovat és a partir del 5.

   

Bibliografia i recursos

Artículos de las revistas Endodontic Topics, Journal of Endodontics y del Internacional Endodontic Journal.