Universitat Internacional de Catalunya

Assessorament en Dret Administratiu i Constitucional

Assessorament en Dret Administratiu i Constitucional
3
13391
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquesta matèria tracta sobre l’assessorament administratiu i constitucional i vol aprofundir en el dret públic, la funció administrativa, l’acte administratiu i el seu procediment, així com l’organització de l’Estat.

Requisits previs

No escau.

Objectius

Aquesta assignatura està dirigida a tractar les principals matèries en assessorament en dret administratiu i constitucional.

Aplicant el mètode del cas, l’alumne podrà aprofundir en la regulació de l’Administració pública i tota la normativa que regula l’organització, el funcionament i les atribucions de l’Administració pública en les seves relacions amb els particulars i amb altres administracions públiques, com l’estudi de les lleis fonamentals que defineixen un Estat.

Competències

  • CA01 - Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
  • CA04 - Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
  • CA08 - Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
  • CA10 - Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
  • CA14 - Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB08 - Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CB10 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Reconeix les principals matèries d’assessorament legal administratiu.

- Aplica els principis bàsics de la consultoria en dret administratiu, i identifica els principals casos exemplars sobre aquesta disciplina.

- Elabora amb solvència els principals documents jurídics (contractuals i d’un altre tipus, en tot cas, extrajudicials) dels àmbits del dret administratiu.

- Redacta informes i dictàmens en interès de clients o de l’Administració pública en aspectes estrictament substantius de l’àmbit del dret civil, mercantil, administratiu i laboral.

Continguts

• Dret administratiu sancionador.

• Dret administratiu de la funció pública.

• Dret administratiu: responsabilitat patrimonial de l’Administració pública.

• Dret administratiu urbanístic i regulador.

• Dret administratiu expropiatori i contractació pública.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl Màster Universitari en Advocacia basa la seva metodologia en el “mètode del cas,” que consisteix a estudiar els supòsits i les problemàtiques reals que es tracten als despatxos. Els alumnes preparen i analitzen els casos, identifiquen els problemes i, de manera individual o grupal, una vegada a classe, juntament amb el professor, busquen solucions i fan una posada en comú de les alternatives possibles per solucionar-los.

Amb el mètode del cas pretenem ajudar l’alumne a adquirir les principals habilitats d’un bon professional de l’advocacia, com són el raonament lògic, la facilitat d’expressió oral i el domini del llenguatge, entre d’altres.

El mòdul Assessorament en Dret Administratiu i Constitucional consta de 3 ECTS, dels quals 30 hores són docència i 40 hores són un mínim que s’exigirà de treball a l’alumne i del qual serà avaluat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es compon de dos paràmetres:

• Participació a classe: compta un 60% de la nota final.

• Prova escrita, que consisteix en un examen tipus test i un cas pràctic: compta un 40% de la nota final.