Universitat Internacional de Catalunya

Assessorament en Dret Civil

Assessorament en Dret Civil
5
13392
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Qualsevol qüestió relativa a la marxa de la lliçó, al seu contingut o a l’avaluació, s’ha d’adreçar al coordinador d’aquesta, el prof. Salvador Durany, sdurany@uic.es.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquesta assignatura està dirigida a tractar les principals matèries d’assessorament en dret civil a través de la metodologia del cas. S’analitzaran els assumptes civils més rellevants des del punt de vista de la praxi habitual dels despatxos a través de casos pràctics ideats i desenvolupats per juristes professionals.

Requisits previs

No escau.

Objectius

L’objectiu fonamental és adquirir la capacitat d’integrar els coneixements adquirits durant el grau i aplicar-los a problemes reals i concrets de la pràctica de l’advocacia en el camp del dret civil. Aquesta assignatura té una clara orientació professional, que tendeix a l’exercici de l’advocacia.

També té com a objectiu aportar les bases metodològiques per intervenir amb criteri i visió integral en l’assessorament jurídic als ciutadans, i el coneixement dels components bàsics de la consultoria jurídica. Per a això, disposa de l’utillatge necessari per analitzar àmbits d’intervenció professional en les diferents matèries, que inclou sistemes alternatius als jurisdiccionals en la solució de conflictes.

Competències

  • CA01 - Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
  • CA04 - Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
  • CA08 - Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
  • CA10 - Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
  • CA14 - Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB08 - Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Reconeix les principals matèries d’assessorament legal civil.

- Aplica els principis bàsics de la consultoria en dret civil i identifica els principals casos exemplars sobre aquesta disciplina.

- Elabora amb solvència els principals documents jurídics (contractuals i d’un altre tipus, en tot cas extrajudicials) dels àmbits de dret civil.

- Redacta informes i dictàmens en interès de clients o de l’Administració pública en aspectes estrictament substantius de l’àmbit del dret civil.

Continguts

• Dret civil: obligacions i contractes.

• Dret civil: drets reals i hipotecari-registral.

• Dret civil: persona i estat civil.

• Dret civil: família i successions.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl Màster Universitari en Advocacia basa la seva metodologia en el “mètode del cas”, que consisteix a estudiar els supòsits i les problemàtiques reals que es tracten als despatxos. Els alumnes preparen i analitzen els casos, identifiquen els problemes i, de manera individual o grupal, un cop a classe, juntament amb el professor, busquen solucions i fan una posada en comú de les alternatives possibles per solucionar-los.

Amb el mètode del cas es pretén ajudar l’alumne a adquirir les principals habilitats d’un bon professional de l’advocacia, com són el raonament lògic, la facilitat d’expressió oral i el domini del llenguatge, entre d’altres.

La matèria Assessorament en Dret Civil i Mercantil consta de 6 ECTS, dels quals 60 hores són de classes presencials i 60 hores són un mínim que s’exigirà de treball a l’alumne i del qual serà avaluat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es compon de dos paràmetres:

• Participació a classe: compta un 60% de la nota final.

• Prova escrita (test i cas pràctic): compta un 40% de la nota final.

Bibliografia i recursos

Bibliografia bàsica:

• Manuals actualitzats de les assignatures de Dret civil.

• Es recomana l'ús de les principals bases de dades jurídiques.

 

 Bibliografia complementària:

• En la major part dels casos que es treballen a l'aula s'han incorporat fonts bibliogràfiques específiques per a la seva preparació. S'adjunten amb el material que es lliura als alumnes.