Universitat Internacional de Catalunya

Litigació Civil i Mercantil

Litigació Civil i Mercantil
5
13396
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora

Qualsevol qüestió relativa a la marxa de la lliçó, al seu contingut o a l’avaluació s’ha d’adreçar al coordinador d’aquesta, el prof. Carlos de Miranda, cdemiranda@uic.es.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L’assignatura Litigació Civil i Mercantil tracta sobre els diferents processos judicials civils i mercantils. Així mateix, tracta sobre els principis bàsics del dret processal civil.

Requisits previs

No escau.

Objectius

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és proporcionar a l’alumne les eines necessàries per elaborar escrits processals, dominar el procediment civil i aplicar les regles que estableix l’ordenament jurídic.

Així mateix, es pretén que l’alumne apliqui els principis bàsics dels processos judicials mercantils i elabori escrits processals necessaris per a la defensa judicial mercantil a través de la metodologia del cas.

Competències

  • CA02 - Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
  • CA03 - Conèixer i ser capaços d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
  • CA10 - Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
  • CA13 - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB10 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Reconeix i valora els arguments que són a la base dels processos judicials civils i identifica referències emblemàtiques per a cada cas.

- Elabora tots els escrits processals necessaris per a la defensa judicial civil d’un client.

- Aplica els principis bàsics del dret processal civil i identifica els principals problemes que poden sorgir en el curs del procés.

- Aplica les regles de la prova en el procés civil.

Continguts

Procés civil: principis del procés, classes de judicis, fases del procés civil, la prova, recursos, mesures cautelars, diligències preliminars, execució, processos declaratius especials, processos declaratius especials sumaris.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl Màster Universitari en Advocacia basa la seva metodologia en el “mètode del cas”, que consisteix a estudiar els supòsits i les problemàtiques reals que es tracten als despatxos. Els alumnes preparen i analitzen els casos, identifiquen els problemes i, de manera individual o grupal, un cop a classe, juntament amb el professor, busquen solucions i fan una posada en comú de les alternatives possibles per solucionar-los.

Amb el mètode del cas pretenem ajudar l’alumne a adquirir les principals habilitats d’un bon professional de l’advocacia, com són el raonament lògic, la facilitat d’expressió oral i el domini del llenguatge, entre d’altres.

El mòdul sobre Litigació Civil i Mercantil consta de 5 ECTS, dels quals 50 hores són docència i 60 hores són un mínim que s’exigirà de treball a l’alumne i del qual serà avaluat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es compon de dos paràmetres:

• Participació a classe: compta un 60% de la nota final.

• Prova escrita tipus test i cas pràctic: compta un 40% de la nota final.

 

NORMES I PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ CORRESPONENTS Al PRESENT ESTAT D'ALARMA I Al CONFINAMENT DOMICILIARI OBLIGATORI (PANDÈMIA COVID-19)

1.- El que es prescriu a continuació no altera el contingut essencial de les normes i procediments d'avaluació d'aquesta assignatura, continguts en la versió original d'aquest mateix apartat de la Guia docent, en la seva versió original (aquesta es troba al final d'aquest text).

2.- L'examen final de l'assignatura continua suposant un 40% de la nota final.

3.- Els canvis concerneixen, fonamentalment, a la manera de realitzar l'examen final, en un escenari de confinament domiciliari general i obligatori.

4.- Les presents normes responen a la necessitat de continuar buscant l'excel·lència acadèmica, però adaptant el sistema d'avaluació a les circumstàncies docents actuals, en les quals s'està impartint les classes en la seva modalitat online i no presencial.

5.- Es continuaran realitzant, com a examen final, dues proves, en la data prevista en la Guia d'Estudis del MUA 19-20: una, tipus "test", i, una altra, tipus "caso pràctic individual".

6.- La nota de totes dues proves farà una mitjana de i això serà el que l'alumne obtingui com a qualificació de l'examen final (40% de la nota definitiva de l'assignatura).

7.- Examen tipus test:

(i) Mateix format que en els exàmens de primera convocatòria (nombre de preguntes, enunciat i respostes múltiples, descompte per error, etc.).

(ii) En el dia i hora prefixats per a l'examen final d'aquesta assignatura, els alumnes realitzaran la prova a través de l'eina que  dispensi UICbarcelona (segons e-mail de Rectorat de 17 d'abril de 2020). Els estudiants rebran informació detallada sobre aquest tema.

(iii) L'examen tindrà una durada de 30 minuts.

(iv) Durant la realització de l'examen, tots els alumnes hauran de trobar-se connectats a la plataforma de videoconferència que se'ls indiqui a través d'una invitació col·lectiva ad hoc a la sessió d'examen. Es tracta que es pugui observar-los -i escoltar-los- mentre realitzen la prova (*UICbarcelona disposa del dispositiu antifrau denominat "Smowl").

(v) En cada assignatura s'aplicarà, quant a l'origen de les preguntes tipus test (edicions passades de l'examen d'Estat i/o preguntes que dissenyin els professors), la qual cosa el professor coordinador de l'assignatura disposi i, en tot cas, el que els manifestés als estudiants en classe sobre aquest extrem.  

8.- Examen tipus cas pràctic:

(i) A l'hora de començament de la prova, se li enviarà un e-mail a tot el grup amb l'enunciat del cas en format «pdf».

(ii) De manera simultània a l'enviament (en l'hora prevista i comunicada als estudiants), tots ells s'hauran de connectar a una plataforma de videoconferència (la que des de la Coordinació del MUA s'assenyali), prèvia invitació a tots els alumnes per a unir-se a la comunicació.

Si un alumne ja coneix que no té accés a internet, ho ha de comunicar al professor coordinador de l'assignatura de manera immediata i la via de comunicació per a poder realitzar l'examen serà la plataforma de videoconferència de Whatsapp, en la data, hora i altres circumstàncies que li prescrigui el professor, encara que la defensa del cas serà oral.

(iii) A l'hora prevista, els alumnes es connectaran. Durant tota la videoconferència el micròfon de l'estudiant haurà d'estar obert i la càmera activada.

(iv) L'alumne podrà disposar del material de suport tècnic-jurídic (normes, anotacions, etc.), en format paper o en format digital, que inicialment el professor coordinador de l'assignatura hagués consentit, en aquesta Guia Docent o, en defecte d'això, que comuniqui a l'alumnat amb la deguda antelació. S'assenyala de manera expressa i específica que les normes jurídiques, totes les que es vulguin, deurà l'alumne tenir-les descarregades en format "pdf" (es recomana recórrer a la font: Boe.es) en una carpeta del seu ordinador o dispositiu electrònic que usi per a realitzar la prova, amb caràcter previ a l'examen.

(v) No es podrà mantenir de qualsevol forma comunicacions amb ningú durant el desenvolupament de la prova, ni tampoc parlar. El professor podrà sol·licitar a qualsevol alumne que, en un determinat moment, aquest últim activi la modalitat "compartir pantalla". El professor gravarà la videoconferència. UICbarcelona compta amb la herramamienta antifrau "Smowl".

(vi) La prova tindrà la durada que cada professor coordinador d'assignatura tingui estipulat o disposi expressament, i amb la deguda antelació, als estudiants. Durant el desenvolupament de la prova l'alumne resoldrà el cas i redactarà la resposta manuscrita en un màxim de dos folis per les dues cares.

(vii) Quan l'alumne hagi acabat o, en tot cas, transcorregut el temps donat, l'estudiant haurà de fotografiar amb el seu mòbil les quatre cares de foli i haurà de remetre-les immediatament al professor titular de l'assignatura (amb còpia a Donya Reyes Alcón, com a mer mecanisme de garantia), perquè aquell procedeixi a la seva correcció. En cas que disposi de mecanismes d'escaneig, es preferirà i haurà de seguir aquest sistema de registre i enviament de l'examen.

(viii) Les fotografies de les cares de foli de l'examen es convertiran en un document pdf, sobre el qual el professor corregirà, introduint les marques de correcció en format «comentari».

9.- Quant a possibles incidències, es plantegen com a possibles les següents, al costat de la manera en què es podrien resoldre:

(i) En cas de trobar-se l'alumne indisposat, per motius de salut, es requerirà un justificant mèdic.

(ii) Si té qualsevol incidència amb l'accés a la plataforma oficial d'examen i/o a la plataforma de videoconferència haurà d'efectuar immediatament tantes captures de pantalla com resulti necessari i enviar-les-hi a Reyes, a Anna Marín i a Carlos de Miranda (els serveis tècnics de UICbarcelona habilitaran mecanismes per a aquestes incidències). Així mateix, la prova o examen de recuperació del primer fallit serà oral i per mitjà de videoconferència.

(iii) Els alumnes que, des d'ara, coneguin els seus problemes de connexió a internet, han d'informar-ho, com més aviat millor, incloent, des d'ara, la indicació que, en tal cas, se'ls examinarà de manera individual, oral i mitjançant plataformes de comunicació audiovisual disponibles en telèfons mòbils (facetime, etc.).

10.- Si es detecta a algun alumne que, de manera individual o col·lectiva, duu a terme qualsevol procés sospitós de frau durant els exàmens –qualsevol procediment dels no especificats a l'hora d'efectuar la prova-, serà suspès en totes dues proves de l'examen final, amb independència que s'hagi detectat el frau en només una d'elles.

Els exàmens seran corregits amb especial cautela i sotmesos, en el seu cas, a l'eina de control de plagis "Turnitin". En cas que el professor tingui dubtes sobre un possible plagi, podrà contactar amb l'alumne perquè procedeixi a realitzar una justificació oral de les seves respostes. En cas que la sospita de frau sigui confirmada, suspendrà(n) de manera immediata el/els alumne/s alumnes implicats.

Bibliografia i recursos

El recurs principal que se li exigeix a l'alumne és disposar d'una Llei d'Enjudiciament Civil vigent. A més, haurà de comptar amb un codi de lleis mercantils, actualitzat.

Com bibliografia de suport, es recomana, particularment, la següent:

-Ramos Méndez, F., El juicio civil, 2nd ed., Edit. Atelier, Barcelona, 2015.

-Ramos Méndez, F., Enjuiciamiento Civil. Como gestionar los litigios civiles, 2 volumes, edit. Atelier, Barcelona, 2008.

-VVAA, Práctica Procesal Civil (Brocá-Majada-Corbal), 10 volumes, 23rd ed., Edit. Bosch-Wolters Kluwer, Barcelona, 2014.

Sense perjudici de les anteriors referències, s'efectua una remissió genèrica als diferents manuals i monografies de les disciplines Dret Processal Civil i Dret Mercantil que formen part dels fons bibliogràfics de la biblioteca de UICbarcelona.

Finalment, el professorat de la lliçó proporciona als alumnes alguns materials addicionals durant el desenvolupament de la lliçó.