Universitat Internacional de Catalunya

Litigació Civil i Mercantil

Litigació Civil i Mercantil
5
13396
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora

Qualsevol qüestió relativa a la marxa de la lliçó, al seu contingut o a l’avaluació s’ha d’adreçar al coordinador d’aquesta, el prof. Carlos de Miranda, cdemiranda@uic.es.

Presentació

L’assignatura Litigació Civil i Mercantil tracta sobre els diferents processos judicials civils i mercantils. Així mateix, tracta sobre els principis bàsics del dret processal civil.

Requisits previs

No escau.

Objectius

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és proporcionar a l’alumne les eines necessàries per elaborar escrits processals, dominar el procediment civil i aplicar les regles que estableix l’ordenament jurídic.

Així mateix, es pretén que l’alumne apliqui els principis bàsics dels processos judicials mercantils i elabori escrits processals necessaris per a la defensa judicial mercantil a través de la metodologia del cas.

Competències

  • CA02 - Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
  • CA03 - Conèixer i ser capaços d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
  • CA10 - Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
  • CA13 - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB10 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Reconeix i valora els arguments que són a la base dels processos judicials civils i identifica referències emblemàtiques per a cada cas.

- Elabora tots els escrits processals necessaris per a la defensa judicial civil d’un client.

- Aplica els principis bàsics del dret processal civil i identifica els principals problemes que poden sorgir en el curs del procés.

- Aplica les regles de la prova en el procés civil.

Continguts

Procés civil: principis del procés, classes de judicis, fases del procés civil, la prova, recursos, mesures cautelars, diligències preliminars, execució, processos declaratius especials, processos declaratius especials sumaris.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl Màster Universitari en Advocacia basa la seva metodologia en el “mètode del cas”, que consisteix a estudiar els supòsits i les problemàtiques reals que es tracten als despatxos. Els alumnes preparen i analitzen els casos, identifiquen els problemes i, de manera individual o grupal, un cop a classe, juntament amb el professor, busquen solucions i fan una posada en comú de les alternatives possibles per solucionar-los.

Amb el mètode del cas pretenem ajudar l’alumne a adquirir les principals habilitats d’un bon professional de l’advocacia, com són el raonament lògic, la facilitat d’expressió oral i el domini del llenguatge, entre d’altres.

El mòdul sobre Litigació Civil i Mercantil consta de 5 ECTS, dels quals 50 hores són docència i 60 hores són un mínim que s’exigirà de treball a l’alumne i del qual serà avaluat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es compon de dos paràmetres:

• Participació a classe: compta un 60% de la nota final.

• Prova escrita tipus test i cas pràctic: compta un 40% de la nota final.

Bibliografia i recursos

El recurs principal que se li exigeix a l'alumne és disposar d'una Llei d'Enjudiciament Civil vigent. A més, haurà de comptar amb un codi de lleis mercantils, actualitzat.

Com bibliografia de suport, es recomana, particularment, la següent:

-Ramos Méndez, F., El juicio civil, 2nd ed., Edit. Atelier, Barcelona, 2015.

-Ramos Méndez, F., Enjuiciamiento Civil. Como gestionar los litigios civiles, 2 volumes, edit. Atelier, Barcelona, 2008.

-VVAA, Práctica Procesal Civil (Brocá-Majada-Corbal), 10 volumes, 23rd ed., Edit. Bosch-Wolters Kluwer, Barcelona, 2014.

Sense perjudici de les anteriors referències, s'efectua una remissió genèrica als diferents manuals i monografies de les disciplines Dret Processal Civil i Dret Mercantil que formen part dels fons bibliogràfics de la biblioteca de UICbarcelona.

Finalment, el professorat de la lliçó proporciona als alumnes alguns materials addicionals durant el desenvolupament de la lliçó.