Universitat Internacional de Catalunya

Litigació Laboral

Litigació Laboral
3
13397
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

L’assignatura de Litigació Laboral es basa en l’estudi dels principis bàsics dels processos judicials socials.

Requisits previs

No escau.

Objectius

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és que l’alumne apliqui els principis bàsics dels processos judicials laborals i elabori els escrits processals necessaris per a la defensa judicial laboral a través de la metodologia del cas.

Competències

  • CA02 - Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
  • CA03 - Conèixer i ser capaços d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
  • CA10 - Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
  • CA13 - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB10 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Reconeix i valora els arguments que són a la base dels processos judicials laborals i identifica referències emblemàtiques per a cada cas.

- Elabora tots els escrits processals necessaris per a la defensa judicial laboral d’un client.

- Aplica els principis bàsics del dret processal laboral i identifica els principals problemes que poden sorgir en el curs del procés.

- Aplica les regles de la prova en el procés laboral.

Continguts

Procediment de treball: principis del procés, actes de conciliació obligatoris, procediments ordinari i especials, fases del procés laboral, la prova, recursos, execució, processos per litigis en relació amb la Seguretat Social.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl Màster Universitari en Advocacia basa la seva metodologia en el “mètode del cas”, que consisteix a estudiar els supòsits i les problemàtiques reals que es tracten als despatxos. Els alumnes preparen i analitzen els casos, identifiquen els problemes i, de manera individual o grupal, un cop a classe, juntament amb el professor, busquen solucions i fan una posada en comú de les alternatives possibles per solucionar-los.

Amb el mètode del cas pretenem ajudar l’alumne a adquirir les principals habilitats d’un bon professional de l’advocacia, com són el raonament lògic, la facilitat d’expressió oral i el domini del llenguatge, entre d’altres.

El mòdul Litigació Laboral consta de 3 ECTS, dels quals 30 hores són docència i 40 hores són un mínim que s’exigirà de treball a l’alumne i del qual serà avaluat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es compon de dos paràmetres:

• Participació a classe: compta un 60% de la nota final.

• Prova escrita (test i cas pràctic): compta un 40% de la nota final.

Bibliografia i recursos

L'alumne haurà d'utilitzar la legislació i la doctrina jurisprudencial aplicable a cada supòsit i que consta referenciada en cada un dels casos. La norma bàsica és la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, tot i que també serà necessari acudir a altres fonts.

És aconsellable tenir accés a algun manual sobre procediment laboral.

És molt important comprovar la vigència del material que s'utilitzi donada la constant modificació de les normes laborals.