Universitat Internacional de Catalunya

Litigació Penal

Litigació Penal
5
13398
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

L’assignatura sobre Litigació Penal es basa en l’estudi dels principis bàsics dels processos judicials penals.

Requisits previs

No escau.

Objectius

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és que l’alumne apliqui els principis bàsics dels processos judicials penals i elabori els escrits processals necessaris per a la defensa judicial penal a través de la metodologia del cas.

Competències

  • CA02 - Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
  • CA03 - Conèixer i ser capaços d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
  • CA10 - Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
  • CA13 - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB10 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Reconeix i valora els arguments que són a la base dels processos judicials penals i identifica referències emblemàtiques per a cada cas.

- Elabora tots els escrits processals necessaris per a la defensa judicial d’un client.

- Aplica els principis bàsics del dret processal penal i identifica els principals problemes que poden sorgir en el curs del procés.

- Aplica les regles de la prova en el procés penal.

Continguts

Procés penal: principis del procés, classes de processos, formes d’iniciació del procés, fases del procés penal, fase d’instrucció, fase intermèdia, fase de judici oral, la prova, recursos, mesures cautelars, execució i règim penitenciari, processos declaratius especials.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl Màster Universitari en Advocacia basa la seva metodologia en el “mètode del cas”, que consisteix a estudiar els supòsits i les problemàtiques reals que es tracten als despatxos. Els alumnes preparen i analitzen els casos, identifiquen els problemes i, de manera individual o grupal, un cop a classe, juntament amb el professor, busquen solucions i fan una posada en comú de les alternatives possibles per solucionar-los.

Amb el mètode del cas pretenem ajudar l’alumne a adquirir les principals habilitats d’un bon professional de l’advocacia, com són el raonament lògic, la facilitat d’expressió oral i el domini del llenguatge, entre d’altres.

El mòdul sobre Litigació Penal consta de 5 ECTS, dels quals 50 hores són docència i 60 hores són un mínim que s’exigirà de treball a l’alumne i del qual serà avaluat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es compon de dos paràmetres:

• Participació a classe: compta un 60% de la nota final.

• Prova escrita sobre un cas pràctic: compta un 40% de la nota final.

Bibliografia i recursos

Escrihuela Chumilla, Francisco J.: TODO Penal 2011, 1ª ed., La Ley, 2011.

Mir Puig, S., Derecho Penal. Parte general. Reppertor, Barcelona, 2011 (9ª ed.).

Muños Conde, F., García Arán, M., Derecho Penal. Parte General. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010 (8ª ed.).

Muñoz Conde, Francisco (et. al): Derecho Penal, Parte Especial, 18ª Ed. Tirant lo Blanch 2010.

Quintero Olivares, Gonzalo (et.al): Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 9ª Ed. Aranzadi 2011.

Silva Sánchez, Jesús Mª Aproximación al Derecho penal contemporáneo. J.M. Bosch, Boix Reig, Javier: Derecho Penal, Parte Especial. Ed. Iustel, 2010.

Silva Sánchez, Jesús Mª (et. al): Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, 3ª Ed. Atelier 2011.

Silva Sánchez, Jesús Mª y Miró Llinares, Fernando (dir.): La teoría del delito en la práctica penal económica, La Ley, 2013. 

Vives Antón, Tomás S. (et-al): Derecho Penal, Parte Especial, 3ª Ed. Tirant lo Blanch 2010.

VV.AA., Memento Penal 2011. Francis Lefebvre, Madrid, 2010.

VV.AA. Memento práctico Penal Económico y de la Empresa 2011-2012. Francis Lefebvre, Madrid, 2011.