Universitat Internacional de Catalunya

Fonaments de Dret Jurisdiccional

Fonaments de Dret Jurisdiccional
4
13399
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L’article 24 de la Constitució espanyola reconeix la tutela judicial efectiva com a dret fonamental de tota persona i li afegeix una sèrie de garanties processals per assegurar-ne l’abast. Aquesta part del Màster Universitari en Advocacia (MUA) es dedica a la identificació i l’anàlisi pràctica d’aquest dret fonamental.

Requisits previs

Els del Grau en Dret.

Objectius

Familiaritzar-se amb el recurs d’empara en diversos aspectes vinculats a la tutela judicial efectiva.

Competències

  • CA04 - Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
  • CA05 - Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
  • CA06 - Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
  • CA07 - Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resoldre’ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
  • CA08 - Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
  • CA09 - Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
  • CA10 - Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB08 - Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Domina totes les qüestions generals referents a l’assistència lletrada; l’assistència jurídica gratuïta; el torn d’ofici; l’organització judicial, interna i europea; les garanties constitucionals de procés i els mecanismes de tutela corresponents, i el funcionament organitzatiu i burocràtic de l’Administració de Justícia.

- Controla adequadament les implicacions econòmiques del procés judicial.

Continguts

• Assistència lletrada, onerosa i gratuïta, i torn d’ofici.

• Garanties constitucionals del procés: mecanismes de tutela dels drets fonamentals processals.

• Organització judicial, interna i europea.

• Organització, funcionament, i infraestructures humana i material de l’Administració de Justícia. Els seus col·laboradors externs.

• Implicacions econòmiques del procés judicial: els costos i les costes del procés.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl Màster Universitari en Advocacia basa la seva metodologia en el "mètode de el cas" que consisteix a estudiar els supòsits i problemàtiques reals que es tracten en els despatxos. Els alumnes preparen i analitzen els casos, identifiquen els problemes i, de manera individual o grupal, un cop a classe juntament amb el professor, busquen solucions i fan una posada en comú de les alternatives possibles per solucionar-los.

Amb el mètode de el cas pretenem ajudar a l'alumne a que adquireixi les principals habilitats d'un bon professional de l'advocacia com són el raonament lògic, facilitat d'expressió oral i domini de el llenguatge, entre d'altres.

El mòdul sobre Fonaments de Dret Jurisdiccional consta de 4 ECTS dels quals 40 hores són docència i 50 hores són un mínim que s'exigirà de treball de l'alumne i de què serà avaluat

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es compon de dos paràmetres:

• Participació a classe: compta un 60% de la nota final.

• Prova escrita, que consisteix en un examen tipus test i en un cas pràctic: la nota mitjana de les dues proves compta un 40% de la nota final.

 

NORMES I PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ CORRESPONENTS Al PRESENT ESTAT D'ALARMA I Al CONFINAMENT DOMICILIARI OBLIGATORI (PANDÈMIA COVID-19)

1.- El que es prescriu a continuació no altera el contingut essencial de les normes i procediments d'avaluació d'aquesta assignatura, continguts en la versió original d'aquest mateix apartat de la Guia docent, en la seva versió original (aquesta es troba al final d'aquest text).

2.- L'examen final de l'assignatura continua suposant un 40% de la nota final.

3.- Els canvis concerneixen, fonamentalment, a la manera de realitzar l'examen final, en un escenari de confinament domiciliari general i obligatori.

4.- Les presents normes responen a la necessitat de continuar buscant l'excel·lència acadèmica, però adaptant el sistema d'avaluació a les circumstàncies docents actuals, en les quals s'està impartint les classes en la seva modalitat online i no presencial.

5.- Es continuaran realitzant, com a examen final, dues proves, en la data prevista en la Guia d'Estudis del MUA 19-20: una, tipus "test", i, una altra, tipus "caso pràctic individual".

6.- La nota de totes dues proves farà una mitjana de i això serà el que l'alumne obtingui com a qualificació de l'examen final (40% de la nota definitiva de l'assignatura).

7.- Examen tipus test:

(i) Mateix format que en els exàmens de primera convocatòria (nombre de preguntes, enunciat i respostes múltiples, descompte per error, etc.).

(ii) En el dia i hora prefixats per a l'examen final d'aquesta assignatura, els alumnes realitzaran la prova a través de l'eina que  dispensi UICbarcelona (segons e-mail de Rectorat de 17 d'abril de 2020). Els estudiants rebran informació detallada sobre aquest tema.

(iii) L'examen tindrà una durada de 30 minuts.

(iv) Durant la realització de l'examen, tots els alumnes hauran de trobar-se connectats a la plataforma de videoconferència que se'ls indiqui a través d'una invitació col·lectiva ad hoc a la sessió d'examen. Es tracta que es pugui observar-los -i escoltar-los- mentre realitzen la prova (*UICbarcelona disposa del dispositiu antifrau denominat "Smowl").

(v) En cada assignatura s'aplicarà, quant a l'origen de les preguntes tipus test (edicions passades de l'examen d'Estat i/o preguntes que dissenyin els professors), la qual cosa el professor coordinador de l'assignatura disposi i, en tot cas, el que els manifestés als estudiants en classe sobre aquest extrem.  

8.- Examen tipus cas pràctic:

(i) A l'hora de començament de la prova, se li enviarà un e-mail a tot el grup amb l'enunciat del cas en format «pdf».

(ii) De manera simultània a l'enviament (en l'hora prevista i comunicada als estudiants), tots ells s'hauran de connectar a una plataforma de videoconferència (la que des de la Coordinació del MUA s'assenyali), prèvia invitació a tots els alumnes per a unir-se a la comunicació.

Si un alumne ja coneix que no té accés a internet, ho ha de comunicar al professor coordinador de l'assignatura de manera immediata i la via de comunicació per a poder realitzar l'examen serà la plataforma de videoconferència de Whatsapp, en la data, hora i altres circumstàncies que li prescrigui el professor, encara que la defensa del cas serà oral.

(iii) A l'hora prevista, els alumnes es connectaran. Durant tota la videoconferència el micròfon de l'estudiant haurà d'estar obert i la càmera activada.

(iv) L'alumne podrà disposar del material de suport tècnic-jurídic (normes, anotacions, etc.), en format paper o en format digital, que inicialment el professor coordinador de l'assignatura hagués consentit, en aquesta Guia Docent o, en defecte d'això, que comuniqui a l'alumnat amb la deguda antelació. S'assenyala de manera expressa i específica que les normes jurídiques, totes les que es vulguin, deurà l'alumne tenir-les descarregades en format "pdf" (es recomana recórrer a la font: Boe.es) en una carpeta del seu ordinador o dispositiu electrònic que usi per a realitzar la prova, amb caràcter previ a l'examen.

(v) No es podrà mantenir de qualsevol forma comunicacions amb ningú durant el desenvolupament de la prova, ni tampoc parlar. El professor podrà sol·licitar a qualsevol alumne que, en un determinat moment, aquest últim activi la modalitat "compartir pantalla". El professor gravarà la videoconferència. UICbarcelona compta amb la herramamienta antifrau "Smowl".

(vi) La prova tindrà la durada que cada professor coordinador d'assignatura tingui estipulat o disposi expressament, i amb la deguda antelació, als estudiants. Durant el desenvolupament de la prova l'alumne resoldrà el cas i redactarà la resposta manuscrita en un màxim de dos folis per les dues cares.

(vii) Quan l'alumne hagi acabat o, en tot cas, transcorregut el temps donat, l'estudiant haurà de fotografiar amb el seu mòbil les quatre cares de foli i haurà de remetre-les immediatament al professor titular de l'assignatura (amb còpia a Donya Reyes Alcón, com a mer mecanisme de garantia), perquè aquell procedeixi a la seva correcció. En cas que disposi de mecanismes d'escaneig, es preferirà i haurà de seguir aquest sistema de registre i enviament de l'examen.

(viii) Les fotografies de les cares de foli de l'examen es convertiran en un document pdf, sobre el qual el professor corregirà, introduint les marques de correcció en format «comentari».

9.- Quant a possibles incidències, es plantegen com a possibles les següents, al costat de la manera en què es podrien resoldre:

(i) En cas de trobar-se l'alumne indisposat, per motius de salut, es requerirà un justificant mèdic.

(ii) Si té qualsevol incidència amb l'accés a la plataforma oficial d'examen i/o a la plataforma de videoconferència haurà d'efectuar immediatament tantes captures de pantalla com resulti necessari i enviar-les-hi a Reyes, a Anna Marín i a Carlos de Miranda (els serveis tècnics de UICbarcelona habilitaran mecanismes per a aquestes incidències). Així mateix, la prova o examen de recuperació del primer fallit serà oral i per mitjà de videoconferència.

(iii) Els alumnes que, des d'ara, coneguin els seus problemes de connexió a internet, han d'informar-ho, com més aviat millor, incloent, des d'ara, la indicació que, en tal cas, se'ls examinarà de manera individual, oral i mitjançant plataformes de comunicació audiovisual disponibles en telèfons mòbils (facetime, etc.).

10.- Si es detecta a algun alumne que, de manera individual o col·lectiva, duu a terme qualsevol procés sospitós de frau durant els exàmens –qualsevol procediment dels no especificats a l'hora d'efectuar la prova-, serà suspès en totes dues proves de l'examen final, amb independència que s'hagi detectat el frau en només una d'elles.

Els exàmens seran corregits amb especial cautela i sotmesos, en el seu cas, a l'eina de control de plagis "Turnitin". En cas que el professor tingui dubtes sobre un possible plagi, podrà contactar amb l'alumne perquè procedeixi a realitzar una justificació oral de les seves respostes. En cas que la sospita de frau sigui confirmada, suspendrà(n) de manera immediata el/els alumne/s alumnes implicats.